Dagsordenspunkter

  åbent 1 Udarbejdelse af lokalplan for Kystcentervej 1, De Røde Barakker I/S - Mallemukken
  åbent 2 Tilskudsordning til renovering 2015 og fremadrettet
  åbent 3 Lejeaftale om bygning 34, Havnen 91, Lemvig
  åbent 4 Borumvej 40 - Opstilling af husstandsmølle
  åbent 5 Biogasledning til nyt varmeværk i Lemvig
  åbent 6 Udviklingsplan for Lemvig Idræts- og Kulturcenter
  åbent 7 Cykelstier langs statsvejene
  åbent 8 Gadelys på Åvænget, Bækmarksbro
  åbent 9 Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a. - Årsrapport 2014/2015 og budget 2015/2016
  åbent 10 Orientering fra afdelingen og udvalgsformanden
  lukket 11 Lukket punkt
  lukket 12 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 1                  Udarbejdelse af lokalplan for Kystcentervej 1, De Røde Barakker I/S - Mallemukken

                 01.02.05P16-0234

Sagsfremstilling

De Røde Barakker I/S har stort behov for arealudvidelse af den eksisterende lokalitet på Kystcentervej 1 i Thyborøn.

De Røde Barakker indeholder restaurantskibet ”Mallemukken”, som er en fiskerbåd vendt på hovedet og etableret på formstøbt sokkel. Der er plads til ca. 65 gæster.

De Røde Barakker I/S har nu indkøbt en ny båd med plads til 130 gæster, som ønskes placeret vest for ”Mallemukken”.

Lokalplan nr. 22 er gældende for området, der ligger i byzone.

I lokalplanen er området, hvor ”Mallemukken” er beliggende, i den østligste del udlagt til havneformål, hvor der kun må indrettes bebyggelse til lettere industri og offentlige formål, som har tilknytning til havnen samt kontorer, og den vestligste del er udlagt til centerformål, der kun må anvendes til hotel- og restaurations virksomhed.

Plangrundlaget ønskes ændret, således at hele området, hvor Mallemukken er beliggende, udlægges til centerformål og dermed restaurationsvirksomhed.

Lovgrundlag

Planloven.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Projektet støtter turismeudviklingen i Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der udarbejdes lokalplan for området.

Beslutning:

31/8-15: Indstillingen følges.

1 Leje af grundareal og forhåndsgodkendelse af udbygning af restaurant - Mallemukken, Kystcentervej 1 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 2                  Tilskudsordning til renovering 2015 og fremadrettet

                 01.11.34G01-0019

Sagsfremstilling

Der er behov for at revidere den plan for fordeling/administration af midler til renovering, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2014 (se bilag 1) pga.:

1.    Ændring i byfornyelsesloven åbner nu op for et højere tilskud til renovering, og alder på ejendommen er ændret fra før 1950 til før 1960.

2.    Stigende antal renoveringsansøgninger giver behov for at afsætte flere midler til renoveringstilskud.

3.    Stigende antal af renoveringstrængende udlejningsejendomme, herunder enfamiliehuse som anvendes som udlejningsboliger.

1: Byfornyelsesloven giver mulighed for, at kommunen kan give tilskud til renovering af klimaskærmen på ejendomme, som er væsentlig nedslidte og opført før 1960. Loven giver nu mulighed for at give op til 50% (tidligere 25%) tilskud til renovering af ikke-bevaringsværdige bygninger og 75% (tidligere 33%) til bevaringsværdige bygninger.

Administrationen har udarbejdet en beregningsmodel til procentvis fordeling af renoveringstilskud (se bilag 2).
Herudover er sagsbehandlingsproceduren for renoveringssager sammenkørt med proceduren for nedrivningssager.

2: I de tidligere indsatspuljer (2010, 2011 og 2014) har der af de samlede indsatsmidler været afsat et fast beløb på henholdsvis 400.000 kr. og 500.000 kr. til renoveringstilskud. Midlerne i 2010 og 2011 er blevet brugt, primært i områdefornyelsesbyerne. Ansøgninger i 2014 var begrænsede, hvorfor midlerne for 2014 overflyttes til 2015.
Efter en opsøgende indsats med runddeling af foldere om renoveringstilskud (se bilag 3) i Bøvlingbjerg (igangværende områdefornyelses by) er der på nuværende tidspunkt 10 aktuelle renoveringsansøgninger, som vil kunne tildeles et samlet tilskud på 650.000 kr., hertil kommer 3 ansøgninger udenfor Bøvlingbjerg med tilskud på 120.000 kr.

3:Administrationen oplever et stigende antal enfamiliehuse i bl.a. områdefornyelsesbyerne, herunder Bøvlingbjerg, som anvendes til udlejning. Husene har på lige fod med private boliger betydning for det område, de er placeret i. En forenkling af tilskudsordningen til udlejningsejendomme åbner i Byfornyelsesloven op for at udlejningsejendomme på lige fod med private boliger kan tildeles kontant tilskud til renovering af klimaskærmen.

Renoveringstilskud 2015 og fremadrettet foreslås administreret efter følgende retningslinjer:

1.    At tilskud til renovering administreres efter beregningsmodellen og proceduren for renoveringstilskud følger proceduren for nedrivningssager, herunder at tilskud tildeles løbende og alle sager gruppevis fremlægges til vedtagelse af Teknik- og Miljøudvalget.

2.    At der afsættes 500.000 kr. af landsbypuljen og 500.000 kr. af de ekstraordinære midler (kan kun anvendes i Bøvlingbjerg) til renoveringstilskud. Den kommunale andel heraf er 400.000 kr.

3.    At der åbnes op for tilskud til renovering af klimaskærmen på udlejningsejendomme såfremt disse i øvrigt ligger synligt og opfylder samme krav, som stilles til private boliger.

4.    At tilskud til renovering i områdefornyelsesbyerne Bøvlingbjerg, Nørre Nissum, Bækmarksbro, Thyborøn og Harboøre tilgodeses med procentvis højere tilskud, som en del af beregningsmodellen.

5.    At renoveringstilskud både i og udenfor områdefornyelsesbyerne, tildeles synlige steder ved indfaldsveje, i hovedgader og stikveje hertil.

6.    At der kun ydes tilskud til renoveringsopgaver med en samlet renoveringssum på minimum 50.000 kr.

7.    At der kan ydes procentvis tilskud til et samlet renoveringsarbejde på maksimum 200.000 kr. pr. ejendom. (se eksempel i bilag 2)

Herudover administreres tilskuddet efter de gældende krav i byfornyelsesloven.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Indsatsen vil styrke udviklingsstrategiens mål for attraktive landsbyer og landdistrikter, hvor renovering af bygninger sammen med nedrivninger og områdefornyelse er et middel for at opnå det gode liv på landet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen udtaler, at indstillingen ikke har økonomiske konsekvenser, da det holdes inden for det afsatte budget.

Der anvendes puljemidler fra landsbypuljen og den ekstraordinære områdefornyelsespulje, med statsrefusion på 60%, de resterende 40% finansieres af kommunale midler.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

-      At den reviderede plan for fordeling/administration af midler til renovering vedtages, med de foreslåede ændringer i forhold til tidligere år.

-      At der tages særlig stilling til pkt. 3 om renoveringsordningen skal gælde for klimaskærmen på udlejningsejendomme på lige fod med private ejendomme.

Beslutning:

31/8-15: Indstillingerne følges.

1 Bilag 1 - Tilskud til renovering under 2014 puljen (DOCX)
2 Bilag 2 - Beregningsmodel for renoveringstilskud (DOCX)
3 Bilag 3 - Folder om renoveringstilskud (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 3                  Lejeaftale om bygning 34, Havnen 91, Lemvig.

                 82.16.05Ø54-0161

Sagsfremstilling

Lemvig Bådlaug af 1986 ønsker at indgå lejeaftale med Lemvig Kommune om leje af bygning 34, Havnen 91 A, Lemvig Havn.

Lovgrundlag

Havneloven.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Aftalen understøtter kommunens ønske om et maritimt miljø på Vesthavnen.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige lejeindtægt er 4.666 kr. + moms.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der indgås lejeaftale på de i aftalen skitserede vilkår

Beslutning:

31/8-15: Indstillingen følges.

1 Sagsbehandling_A3_kontrakt bådelauget.pdf (PDF)
2 Udkast til lejeaftale om bygning 24, Havnen 91 A, Lemvig Havn (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 4                  Borumvej 40 - Opstilling af husstandsmølle

                 01.03.03P19-0870

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opstilling en 10 kW husstandsmølle på Borumvej 40.

Møllen er med tre vinger og af typen TWP-40. Møllen har en navhøjde på 21,4 m, en vingediameter på 7,13 m og en totalhøjde på knap 25 m.

Ejeren har i forbindelse med ansøgningen om landzonetilladelse ansøgt på to forskellige placeringer. Efter administrationen har været på tilsyn i området og har meldt to mulige placeringer tilbage til ansøger, har han afleveret en anmodning om en tredje placering. Se bilag 1.

Placering 1 og 2 på bilag 1 er de placeringer, der er søgt om i første ansøgning om landzonetilladelse. Placering 3 er den seneste anmodede placering fra ejeren. Placering A og B er de to placeringer, som administrationen vurderer, er bedst set i forhold til landskabet.

Der er registreret folkeregisteradresse på ejendommen.

Ejendommen er ikke beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et område med særlige landskabelige interesser.

Administrationen har været på besigtigelse i området. Ejendommen er beliggende trykket i et kuperet terræn, og der er randbevoksning omkring ejendommen mod nord, vest og syd for haveanlægget. Der er ingen randbevoksning syd for udhusene og på ejendommens østlige side.
Der er meget spredt beplantning af lav og sparsom karakter i markskel, og denne spredte beplantning er med til at give området en åben karakter.
Landskabet omkring ejendommen indeholder flere møller, både husstandsmøller og større og ældre møller. Landskabet indeholder også små træmaster med højspændingsledninger og lidt større gittermaster med højspændingsledninger.

Ud fra de fremsendte koordinater på placering 1 og 2 vil møllen blive placeret på udvendig side af den eksisterende randbevoksning, og dermed fjernes den visuelle tilknytning til ejendommen og den samlede enhed i landskabet. Dette gør sig især gældende for placering 2. Placering 1 er ca. 43 m fra beboelsen og placering 2 er ca. 46 m fra beboelsen og ca. 57 m fra nærmeste udhus.
Placering 3 vil ud fra de fremsendte koordinater komme til at ligge 20 m syd for det udhus, som ligger parallelt med Borumvej og uden for ejendommens afgrænsning. Ud fra oplysningerne i den supplerende ansøgning vil ejer plante et nyt læbælte vinkelret på Borumvej, og møllen skal placeres midt i dette læbælte. Ejer vil også plante et kortere læbælte som placeres vest for udhuset parallelt med Borumvej og syd for det andet udhus. De to nye læbælter forbindes ikke, idet der friholdes et areal til indkørsel til marken. Se bilag 2.

Det er administrationens vurdering, at placering A er den mest optimale placering, da denne vil være med til at samle bebyggelsen i landskabet og dermed styrke den samlede enhed i landskabet.
Modsat vil placering B være med til at trække bebyggelsen fra hinanden, men det er administrationens vurdering, at landskabet i det pågældende område kan rum­me husstandsmøllen, også selv om de placeres knap 30 m fra eksisterende beboelse.

Lovgrundlag

Planloven.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ikke vurderet.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der meddeles afslag til de tre ansøgte placeringer men med mulighed for tilladelse til at opstille en mølle på en af de to placeringer med begrundelse i landskabelige hensyn, der er udpeget af administrationen.

Beslutning:

31/8-15: Indstillingen følges.

1 Borumvej 40 - Bilag 1 (PDF)
2 Borumvej 40 - Bilag 2 (PDF)
3 Borumvej 40 - Bilag 3 - Besigtigelse 6. august 2015 (PDF)
4 Borumvej 40 - Billede 1 (PDF)
5 Borumvej 40 - Billede 2 (PDF)
6 Borumvej 40 - Billede 4 (PDF)
7 Borumvej 40 - Billede 5 (PDF)
8 Borumvej 40 - Billede 6 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 5                  Biogasledning til nyt varmeværk i Lemvig

                     (ekspropriationsbeslutning)

                 13.03.20P20-0002

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af nyt varmeværk ved Vestavej ønsker varmeværket en biogastilslutning til eksisterende biogasledning fra Biogasanlægget til Klinkby Kraftvarmeværk.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. april 2015 blev forslag B vedtaget (se bilag).

Biogasledningen vil berøre 2 grundejere og det forventes, at der kan indgås frivilligt forlig.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning.
Lov om offentlige veje.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Klima & Energi 2020 – Lemvig Kommune

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etablering af biogasledningen afholdes af Lemvig Gasdistribution A/S og indregnes i gasprisen fra 2016 og frem.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

                 Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om mindre belastende ekspropriationer.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

-      at der indgås aftaler med de berørte lodsejere

-      at der besluttes at ekspropriere, og ekspropriationen sker efter regler i Lov om offentlige veje, kapitel 5

Beslutning:

31/8-15: Indstillingerne følges.

1 Biogasledning mellem Lemvig Biogas og nyt Lemvig Varmeværk (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 6                  Udviklingsplan for Lemvig Idræts- og Kulturcenter

                 04.04.00P16-0001

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra bestyrelsen for Lemvig Idræts- og Kulturcenter og Bolette van Ingen Bro fra Navigators deltog tidligere i Familie- og Kulturudvalgsmøde, hvor resultaterne af arbejdet med en udviklingsplan for Lemvig Idræts- og Kulturcenter blev fremlagt. Familie- og Kulturudvalget valgte at videresende udviklingsplanen til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Direktør for Familie & Kultur fremlægger planen kl. 15.00.

Lovgrundlag

Ingen.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller sagen til orientering.

Beslutning:

31/8-15: Orientering givet.

1 Lemvig Idræts- og Kulturcenter (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 7                  Cykelstier langs statsvejene

                 05.01.02P20-0016

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet er i øjeblikket ved at skitseprojektere 2 cykelstier langs statsvejene.

·         Ellemosevej – Stausholmvej

Projektets formål er at skabe en god cykelstiforbindelse mellem Ellemosevej i syd og den nye cykelsti, der er under anlæg nord for Stausholmvej ved Harboøre. Stien vil blive et stort aktiv for turister, som vil ud og nyde naturen, såvel som skolebørn der skal til og fra skole og fritidsinteresser, samt pendlere der skal til og fra arbejde, her især de mange medarbejdere på Cheminova. Cykelstien kan på længere sigt indgå i et samlet stinet. Ad Ellemosevej, der er en mindre vej med lidt trafik, kan der cykles på stier resten af vejen til Lemvig.

 

·         Gudum – Borumvej

Projektets formål er at skabe en god cykelstiforbindelse mellem Gudum i øst og de eksisterende cykelstier ved Borumvej. Der er en del skolebørnstrafik på strækningen. Projektets formål er at skabe en sikker forbindelse mellem Gudum (Præstegårdsvej) og Borumvej, hvorfra der i dag er dobbeltrettede cykelstier både videre mod vest langs Fabjergvej og mod nord langs Borumvej. Den dobbeltrettede sti placeres langs sydsiden, som en naturlig forlængelse af eksisterende sti vest for Borumvej.

 

Stierne er kun i skitsefasen – hvilket indebærer, at de på sigt kan indgå i prioriteringen af cykelstier, hvis der i fremtiden afsættes midler til cykelstier langs statsvejene. Dette er ikke et udtryk for, at Vejdirektoratet er ved at igangsætte etableringen og Vejdirektoratet vil i denne fase gerne høre Lemvig Kommune, om begge stier stadig er et højt ønske for kommunen.

Lovgrundlag

Ingen.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

                 Udbygningen af cykelstinettet vil give større trafiksikkerhed for alle kommunens borgere og turister, der gæster vores kommune. Endvidere vil en udbygning af cykelstinettet få flere ud at cykle – til gavn for både miljø og helbred.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Vejdirektoratet fortsætter arbejdet med anlæggelse af cykelstier langs statsvejene, da det er et stort ønske fra Lemvig Kommune.

Beslutning:

31/8-15: Indstillingen følges.

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 8                  Gadelys på Åvænget, Bækmarksbro

                 05.01.12P20-0004

Sagsfremstilling

I 2014 blev jernbaneoverkørslen ved Åvænget i Bækmarksbro nedlagt. I den forbindelse blev Åvænget forlænget hen til Brogade. Adgang til perronen ved Bækmarksbro Station blev også ændret, således at der nu er adgang via Brogade og den nye del af Åvænget.

På den nye del af Åvænget er der ikke etableret gadelys. Teknik & Miljø foreslår, at der etableres gadelys fra Brogade og indtil adgangsvejen til perronen (se bilag 1). Der skal i alt opsættes 4 master. Hvis der opsættes stålmaster og LED armatur (Prisma Eliott 2-16) vil det betyde en samlet udgift på ca. 75.000 kr.

Det eksisterende gadelys (5 stk.) på Åvænget er i meget dårlig stand. Strækningen ligger udenfor byzone, og det bør derfor overvejes, om belysningen på denne strækning skal fjernes og ikke genopsættes, da det ikke er normen, at der opsættes vejbelysning uden for bymæssig bebyggelse.

Lovgrundlag

Vejreglerne.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ikke vurderet.

Økonomiske konsekvenser

Nedtagning af eksisterende gadelys samt opsætning gadelys på den første del af Åvænget kan indeholdes i driftsbudgettet for gadelys.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt det eksisterende gadelys på Åvænget skal opretholdes, og om der skal etableres nyt gadelys på den første del af Åvænget.

Beslutning:

31/8-15: Udvalget besluttede, at der etableres gadelys fra Brogade og indtil adgangsvejen til perronen. Belysningen på strækningen fra perronen og resten af Åvænget fjernes og der genopsættes ikke ny belysning.

1 Bilag 1 (gadelys Åvænget, Bækmarksbro) (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 9                  Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a. - Årsrapport 2014/2015 og budget 2015/2016

                 13.03.01S55-0057

Sagsfremstilling

Thyborøn Fjernvarme sender årsrapport for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015, samt driftsbudget for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Årets resultat er på 884.372 kr. (budgetteret: -585.775 kr.) mod 2.270.286 kr. i 2013/2014. Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til indregning i fremtidig prisfastsættelse.

Ved regnskabsafslutningen er der en omsætning ved salg af varme på 13.453.913 kr. mod 12.940.576 kr. i 2013/2014. Energiomkostningerne er faldet fra 5.303.687 kr. i 2013/2014 til 5.209.607 kr. i 2014/2015, hvilket skyldes en lavere udgift i forbindelse med indkøb af olie, her er udgiften faldet fra 355.018 kr. i 2013/2014 til 164.675 kr. i 2014/2015.

Egenkapitalen er ved regnskabsperiodens afslutning på 534.500 kr. mod 530.500 kr. i 2013/2014. Der er optaget gæld til Kommunekredit på samlet 38.648.579 kr. hvilket er hovedårsagen til, at de samlede gældsforpligtelser er steget fra 16.580.379 kr. i 2013/2014 til 42.425.155 kr. i 2014/2015.

Det bemærkes desuden, at de materielle anlægsaktiver i regnskabsåret er afskrevet med 3.090.302 kr., mod en afskrivning i 2013/2014 på 1.381.882 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

I driftsbudgettet for 2015/2016 budgetteres der med et bruttoresultat på 8.357.669 kr., mens den forventede omsætning ved salg af varme er budgetteret med 12.990.500 kr. Selve resultatet efter afskrivninger og finansielle poster er budgetteret til 0 kr. hvilket er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens princip om at ”hvile i sig selv”.
Der er budgetteret med et samlet salg på 21.700.000 kWh, med en acontopris til variabelt bidrag på 38 øre pr. kWh., samt en fast afgift.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen bemærker, at årsregnskab samt budget jf. Thyborøn Fjernvarmes vedtægter, sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen, inden behandling på Thyborøn Fjernvarmes generalforsamling.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og HR afdelingen indstiller årsrapport for 2014/2015 samt driftsbudget 2015/2016 for Thyborøn Fjernvarme til godkendelse.

Beslutning:

31/8-15: Indstillingerne anbefales.

1 Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a. - Prsrapport 2014/2015 og driftsbudget 2015/2016 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 10                Orientering fra afdelingen og udvalgsformanden

                 00.01.00G01-0030

 

 

Beslutning:

31/8-15: Temamødet den 14. september 2015 aflyses.

Til indholdsfortegnelse

 

11. Lukket punkt

 

Til indholdsfortegnelse

 

12. Lukket punkt