Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Børne- og Familiecentret

I Børne- og Familiecentret har vi samlet den kommunale indsats på børne- og ungeområdet. Her tager vi udgangspunkt i "Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik".

Den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov skal komme til udtryk i "en rød tråd" i den kommunale indsats, fra den første kontakt med familien gennem jordemoder og sundhedsplejerske indtil Ungdommens Uddannelsesvejledning slipper den unge i en alder af 20-23 år. Vi håber at hele forløbet kan være præget af et godt samarbejde med den enkelte familie, og skal være kendetegnet ved "hjælp til selvhjælp" og "mindste indgrebs princippet".

 

Fold alle ud

Lemvig Kommune oprettede pr. 1.8.2013 et dagtilbud for 5 normaltbegavede unge, som i et vist omfang har sammenlignelige udviklingsforstyrrelser, ligesom de er nogenlunde jævnaldrende.

Bjergets centrale formål er at skabe grundlag for en opgaveløsning, hvor der for denne gruppe unge, så tidligt i en problemudvikling som muligt, tilrettelægges et kontinuerligt behandlingsforløb i tæt samarbejde mellem lokale tilbud, hjemmet og øvrige aktører.

Formålet med tilbuddet er, at en gruppe unge får hjælp til at udnytte deres evner, så de uddannelsesmæssigt når de mål, som er mulige for dem. Folkeskolens afgangsprøver, ungdomsuddannelser og erhverv – samt gøre det muligt, at de bliver selvhjulpne og får et godt ungdoms- og voksenliv i et socialt fællesskab med venner, som de kan spejle sig i og hvor følelsen af at være betydningsfuld, værdsat og inkluderet i en relationel og social kontekst er til stede.

Bjerget refererer organisatorisk under Børne- og Familiecentret.

Der er ansat to pædagoger (hvoraf en er projektleder) og to lærere. Bjerget er pr. 1.8.2014 praktikinstitution for Pædagog Uddannelsen, Holstebro.

Bjerget omhandler skole, fritid og behandling (psykoedukation til de unge og deres forældre).
Desuden vil der lejlighedsvis kunne etableres aftenaktiviteter til styrkelse af de unges ungdomsliv og overnatning på stedet.

Målgruppen er kendetegnet ved en stor grad af sårbarhed, og det må forventes, at der er tale om en langsom fremadskridende proces i deres udvikling, hvor selv små fremskridt må betegnes som en succes.

Hvor det 18. år tit er et brud i denne proces, fordi den unge på dette tidspunkt overgår fra børne- og ungeområdet til voksenområdet, skal tilbuddet være en brobygger, der sikre en højere grad af kontinuitet og dermed effekt i behandlingen.

Undervisning:
Tilbuddet etableres med baggrund i folkeskoleloven, hvor der står at undervisningspligten kan ”opfyldes ved deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole i henhold til lov om ungdomsskoler” - ”elever, der har behov for en anden undervisning end folkeskolens, kan opfylde deres undervisningspligt ved deltagelse i ungdomsskolens heldagsundervisning, uden at der skal gives særlig tilladelse hertil”.

Ifølge ungdomsskolebekendtgørelsen af 20. november 1990 skal heltids-undervisningens indhold stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen”.

Dog er ungdomsskolens heltidsundervisning ikke bundet op af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling mm. hvilket giver ganske særlige muligheder for udformning af undervisningstilbuddet.

Det betyder at heltidsundervisningen kan lade en række praktiske opgaver, der kan motivere indlæringen af det teoretiske stof, indgå i undervisningen

At undervisningen kan tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte elevs evner, manglende kundskaber, faglige huller og særlige interesser og ønsker.

I heltidsundervisningen tilrettelægges skoledagen i et vis omfang utraditionelt med hensyn til den enkeltes elevs behov. Undervisningen vægter i høj grad at bibringe eleven selvtillid og social forståelse samt at udvikle såvel teoretiske, faglige som praktiske kompetencer hos eleven.

Bjerget er etableret i et stort parcelhus i Lemvig midtby. Placeringen er et bevidst valg, idet de unges udfordringer, såsom social fobi og angst, fordre et læringsmiljø i byen, der giver mulighed for at træne de unge i at blive selvhjulpne i forhold til en række daglige og praktiske gøremål.

Den fysiske indretning tager højde for de unges individuelle behov og udfordringer. Således er rum og læringsrum indrettet efter de unges farvevalg og individuelle samt fælles ønsker i samarbejde med de unge. De unge har hvert deres værelse, som de har indrettet i samarbejde med kontaktperson. Værelset udgør den enkeltes unges tryghedsbase.

Bjergets Fundament:
Forudsætningen for at målgruppen kan udvikle sig er, at der skabes et trygt og forudsigeligt underlag, hvor relationsarbejde har første prioritet.

Hverdagen bygges op omkring ansvar, genkendelighed, tydelig struktur og respekt omkring den enkelte ung.

De unge inddrages i det forpligtende fællesskab, hvor fokusset ligger på nysgerrighed, tolerance og lysten til at tage stilling.

Kost og motion er en daglig og naturlig del af tilbuddet, således at den unge kan forstå, se og genkende sammenhænge i egen udvikling og dermed sikre de optimale muligheder for at trives, udvikle og lære at mærke sig selv.

Forandringer sker i det tempo, den enkelte ung er tryg og klar til det. Et trygt og stabilt underlag, er forudsætning for næste trin i udviklingen.

Lysten til livet, at opleve og føle, at man er noget værd, blot fordi man er og troen på at drømme kan gå i opfyldelse, er et mål i sig selv.

Anerkendelse og ressourcefokusering er en forudsætning, i mødet med den enkelte ung.

At den enkelte ung kan mærke sig selv, registrer sine følelser og turde handle på dem, kræver en intensiv indsats i arbejdet med den kognitive tilgang.

De unges grundtanker og forudsætninger for at forstå sig selv og deres handlinger, fordre at der kontinuerligt arbejdes med en ændring af deres tankemønster. De unge skal tilegne sig nye hensigtsmæssige mestringsstrategier, således at de bliver i stand til, at mestre de udfordringer de dagligt, bliver udfordret af.

Indsatsen går på det hele menneske og omhandler derfor også netværket og især familien.

Familien er en aktiv medspiller og råd og vejledning til og fra forældrene en forudsætning.

Behandleransvaret skal flyttes fra familien til projektet, således at familien oplever den glæde, der er ved blot at være familie. Inddragelse af handleplan og undervisning i de værktøjer/redskaber der virker for den enkelt ung, skal bringes i spil i familien.

Undervisningen tager højde for, at det at gå i skole tidligere, har været karakteriseret ved nederlag og manglende skolegang, i det hele taget for disse unge. Der tages således højde for fleksibel undervisning, der spænder fra 3. – 10. klasses niveau, og som kan foregå både individuelt og samlet.

Grundlaget for det langsigtede mål sættes ud fra de unges ønsker, drømme og realistiske udviklingsmuligheder. Tiden er som udgangspunkt den eneste begrænsning.

Bjergets Kerneopgave er:
At skabe trivsel hos den enkelte med henblik på inklusion i samfundet.

Bjergets definition af Trivsel er:
Når den enkeltes adfærd afspejler positiv udvikling, lysten til at ville og glæden ved livet.

Bjergets åbningstider:
Mandag til torsdag 7.30 – 16.00
Fredag 7.30 til 14.30
Den 1. onsdag i hver måned er der åbent til kl. 19.00
Overnatning 2 gange årligt fra torsdag til fredag.

Der vil forekomme lukkedage grundet kursus for hele personalet – ligesom der hhv. tirsdag eller torsdag en gang om måneden lukkes kl. 15 grundet supervision.

Der er lukket mellem jul og nytår, dagene op til påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag og 4 uger i sommerferien.

Praktikbeskrivelse - følg dette link


Yderlige info: kontakt Projektleder Jette Kloster 96631325/21347252 eller mail Jette.kloster@lemvig.dk
 

Målgruppe
Børnefamilier boende i Lemvig Kommune med børn i alderen 0-18 år
Hvem kan henvendes sig?
Forældre
Børn og Unge
Bekymrede borgere og pårørende

Familieafdelingen i Lemvig Kommune har til huse i Børne- og Familiecentret, Vasen 14B i Lemvig.
Familieafdelingen hjælper familier med børn og unge i alderen 0-18 år. Det kan dreje sig om psykiske, sociale eller følelsesmæssige problemer eller børn og unge med handicap, kroniske eller langvarige lidelser.

Hvilke tilbud har vi?
Familierådgivning
Familiebehandling,
Personlig rådgiver/ildsjæle
Ungecenter, kontaktpersoner vejledning
Familierådslagning
Aflastning
Netværksanbringelse
Plejefamilieanbringelse
Andre anbringelser på opholdssted eller på døgninstitution

Hvad kan man henvende sig om?
Familieafdelingen yder gratis råd og vejledning og iværksætter støtteforanstaltninger, hvis der er behov for det.

Vi kan hjælpe med
I Familieafdelingen forsøger vi at skabe løsninger i samarbejde med familier, børn og unge med særlige behov.
Vold, alkohol, stofmisbrug, incest, mobning, opdragelse og fysiske og psykiske handicap er blot nogle af de problemstillinger, som Familieafdelingen arbejder med.
Familieafdelingens tilbud til borgerne spænder da også bredt. I nogle tilfælde kan det dreje sig om vejledning vedr. udfyldning af et ansøgningsskema eller vejledning i forhold til skilsmisse. Det kan være usikkerhed i forbindelse med at skulle have barn eller børnenes udvikling og opdragelse. Det kan være ungdomsproblemer, kriser i forbindelse med sygdom, skilsmisse, dødsfald eller andet
Et barn er handicappet eller kronisk sygt og har måske behov for hjælpemidler, boligændring og handicapbil – eller forældrene har behov for tabt arbejdsfortjeneste eller få dækket nødvendige merudgifter
Listen er ikke fuldstændig, der kan være mange flere ting vi kan hjælpe med…

Underretninger
Personer ansat i offentlig tjeneste eksempelvis lærer, pædagoger og sundhedsplejersker, har en skærpet underretningspligt, hvis der er mistanke om, at et barn eller ung er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har behov for særlig støtte.
Borgere i Lemvig kommune, foreningsliv og så videre har også både ret og pligt til at orientere kommunen, hvis de får kendskab til, altså sikker viden om, at noget er helt galt i en familie.

Omsorgssvigt og mishandling
Den almindelige underretningspligt omfatter meget alvorlige situationer, hvor det er afgørende for barnets udvikling at kommunen får viden om forholdene. Det kan være et barn eller en ung som udsættes for omsorgssvigt, mishandling, fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Derfor kan det – af hensyn til et barn eller et ungt menneske - i visse situationer være nødvendigt at henvende sig til kommunen

Hvad skal jeg gøre når jeg er bekymret for et barn?
Du kan kontakte familieafdelingen telefonisk eller sende din bekymring via et brev.
Underretningen indsendes til Familieafdelingen Lemvig kommune, Vasen 10, 7620 Lemvig
En socialrådgiver i familieafdelingen undersøger herefter barnets/den unges forhold
Der udsendes en kvitteringsskrivelse indenfor 1 uge, fra at familieafdelingen har modtaget underretningen
 

Seksuelle overgreb mod børn og unge
Hvad ser du? - Hvad gør du?

Børn og unge har ret til et godt liv. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse. Men desværre bliver børn og unge i alt for mange tilfælde udsat for skadelige handlinger - læs mere her

Familiehandlingen har familiekonsulenter og en behandlende psykolog.
Det er socialrådgiverne i familieafdelingen der kan visitere til Familiebehandlingen, hvis der er behov for familiebehandling.
Familiekonsulenterne hjælper familier, som har behov for ændringer i deres familieliv. Endvidere kan der gives praktisk pædagogisk familiebehandling ligesom der kan stilles støttepersoner til rådighed.
F.eks. når vaner og mønstre skal ændres, når børn og familien mistrives. Familiekonsulenterne tilpasser deres indsats til den enkelte families behov.
Familiebehandlingen tilbyder også åben anonym rådgivning på max 5 samtaler, hvis problemerne vurderes at de kan løses med denne hjælp. Familiehuset kan kontaktes direkte.

Familieplejekonsulenter

Familieplejekonsulenterne arbejder med familieplejeområdet.
Herunder at

 • undersøge og godkende nye plejefamilier
 • føre tilsyn med plejefamilier
 • give råd, vejledning og supervision til plejefamilier
 • matche børn og plejefamilier

 

Tilbud fra BFC

I Børne- og Familiecentret i Lemvig Kommune har vi et tilbud om anonym rådgivning til børn, unge og forældre.

Rådgivningen tilbydes som

 • telefonrådgivning
 • personlig rådgivning, ansigt – til - ansigt

Er du barn eller ung under 18 år, eller er du forældre til børn/unge under 18 år, kan du frit henvende dig. Som forældre kan du henvende dig enten alene eller sammen med dit barn/unge.

Rådgivningen tager udgangspunkt i dine problemstillinger og spørgsmål, f.eks.

 • trivsel, fx mobning, angst eller voldsomt vredesudbrud
 • tvivl om alderssvarende udvikling
 • tale- og kommunikationsvanskeligheder
 • familiedynamik, fx uhensigtsmæssige vaner eller mønstre
 • faglige udfordringer i skolen
 • rådgivning i forbindelse med skilsmisse
 • sorg og krise
 • osv.

Åben anonym Rådgivning betyder, at der ikke er krav om angivelse af personlige oplysninger som navn og cpr.nr. og der bliver ikke ført journal. Det betyder, at rådgiveren ikke kan udtale sig skriftligt eller mundtligt om dig eller dit barn og familie på baggrund af rådgivningen.

Afhængig af problemstilling vil du blive tilbudt samtale med en psykolog, socialrådgiver, tale/hørekonsulent, specialpædagogisk konsulent eller familiekonsulent.

Der er mulighed for op til tre samtaler. Samtalerne er gratis.

Du kan kontakte Åben anonym Rådgivning på:
Tlf.nr.: 29430110 eller
Mail: aabenraadgivning@lemvig.dk

Du kan indtale en besked med navn og telefonnummer eller du kan skrive en mail, og du vil blive kontaktet af en rådgiver hurtigst muligt. Sammen vurderer vi, om rådgivningen kan ydes telefonisk, eller om vi skal aftale et møde.

Samtalerne finder sted i Børne- og Familiecentret, Vasen 14B.

Tilbud fra BFC

Børne - og Familiecentret I Lemvig Kommune tilbyder nu forældrekurset De Utrolige År (DUÅ) Kurset er for forældre med børn i alderen 3-7 år, der f.eks. oplever:

 • Konflikter, når barnet skal sove
 • Barnet hører ikke efter
 • Meget tid går med at skælde ud
 • Barnet har svært ved selv at lege og vil have meget opmærksomhed.

På kurset vil der blive arbejdet med,

 • at genskabe en positiv relation til barnet ved brug af leg og særlige stunder
 • hvordan man gennem anerkendelse og opmuntring får barnet til at gøre mere af det, man som forældre gerne vil have
 • hvordan man sætter grænser for sit barn og løser konflikter


Du kan læse mere i folderen her

Hvem kan henvende sig til PPR?

Forældre kan i Åben Rådgivning frit henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Lemvig. Børn og unge har også mulighed for selv at henvende sig til PPR.

Du er velkommen til at henvende dig til PPR, hvis du bliver opmærksom på, at dit barn har det vanskeligt i hjemmet, dagplejen, daginstitutionen eller skolen.

Andre, som har jævnlig kontakt med barnet, vil måske iagttage, om dit barn mistrives eller er i vanskeligheder. Det kan f.eks. være lærere, pædagoger, læger, sundhedsplejersker eller andre i barnets netværk, som også kan henvende sig til PPR. PPR kan her yde en rådgivning, som benævnes konsultativ bistand.

Hvad kan vi hjælpe med?

PPR's rådgivning er målrettet børn og unge med vidt forskellige vanskeligheder. Det kan f.eks. dreje sig om børn eller unge, der

 • har tale- eller hørevanskeligheder
 • udvikler sig langsomt
 • viser tegn på nervøsitet eller angst
 • udviser voldsom adfærd
 • har svært ved at følge skolens undervisning
 • har behov for specialpædagogisk bistand eller anden støtte på grund af et handicap

Der kan også være børn og unge, hvis trivsel giver anledning til bekymring.

Sammen med forældre og andre voksne i barnets netværk søger vi at nå til en forståelse af problemets karakter og komme med rådgivning og vejledning med henblik på at afhjælpe problemet.

Hvem møder du hos PPR?

Hos PPR møder du psykologer, tale- hørekonsulenter, læse- stavekonsulent, specialpædagogisk konsulent, konsulent i Adfærd, Kontakt og Trivsel samt specialpædagoger.
PPR's medarbejdere har fast kontakt til skolerne og daginstitutionerne i kommunen.

PPR er en del af Børne- og Familiecentret, hvor der samarbejdes med Familieafdelingen og Sundhedsplejen. Desuden samarbejdes med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Dagplejen. PPR formidler - i samarbejde med forældrene - kontakt til andre sagkyndige.

Hvordan kontakter du os?

PPR har lokaler i Børne- og Familiecentret og kan kontaktes dagligt i åbningstiden på tlf. nr. 9663 1350. Derudover har psykologer og konsulenter fast telefontid onsdage mellem kl. 11.00 og 12.00. PPR kan også kontaktes gennem barnets daginstitution eller skole.

Velkommen til Sundhedsplejen


Besøg på lørdage og visse helligdage

Sundhedsplejen tilbyder alle familier besøg 4. eller 5. dag efter fødslen – også om lørdagen og enkelte søgnehelligdage - læs mere her.

 


Sundhedsplejen i Lemvig kommune er organiseret i Børne- og Familiecentret.

Sundhedsplejen arbejder efter Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 med udgangspunkt i Sundhedsloven.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker, der har en videregående teoretisk uddannelse som sundhedsplejerske, samt flere års praktisk erfaring fra arbejde på børneafdeling, barselsafdeling og hjemmepleje.
Sundhedsplejen anvender et elektronisk journalsystem, hvortil man har adgang som forældre.

Sundhedsplejerskerne samarbejder om at skabe et ensartet tilbud om sundhedspleje til alle børnefamilier i Lemvig Kommune og om at skabe en sundhedspleje af høj faglig kvalitet.
Sundhedsplejen omfatter alle børn i alderen 0-16 år.
Sundhedsplejersker har journalpligt, underretnings- og tavshedspligt.

Læs mere om sundhedsplejens tilbud her