Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Handicappede børn

Har du et handicappet barn eller kender du nogen som har, kan du læse om mulighederne for hjælp i nedenstående. Du er også velkommen til at henvende dig til Børne- og Familiecenteret for at få råd og vejledning

Merudgifter
Lemvig Kommune yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Tabt arbejdsfortjeneste
Vi yder dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt.

Ledsagerordning til unge mellem 16 og 18 år
Du har ret til 15 timers ledsagelse om måneden, hvis du mellem 16 og 18 år og ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder ikke, hvis du er i et døgnophold.

Undersøgelse
Trænger barnet eller den unge til særlig støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal der ske en undersøgelse af barnets eller den unges forhold. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

Særlig behov for støtte
Har barnet eller den unge behov for særlig støtte, træffes der afgørelse om en forebyggende eller anbringende foranstaltning.
En foranstaltning forudsætter, bortset fra visse undtagelser, samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.
Vi vælger altid den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger, som kan løse de problemer, der er afdækket gennem undersøgelsen.

Forebyggende foranstaltninger

 • Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge dagtilbud,
 • fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende.
 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
 • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 • Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller
 • på en døgninstitution
 • Aflastningsordning, i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution,
 • Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge.
 • Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien.
 • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
 • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Anbringende foranstaltninger

 • Døgninstitution
 • Socialpædagogisk opholdssted
 • Familiepleje