Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Byggeri

Fold alle ud

Byggeri der kræver anmeldelse

Opførelse af bygninger som:

 • Garager og carporte
 • Overdækkede terrasser, som ikke er hævet mere end 30 cm over terræn
 • Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til udhusformål

Tjekliste til dig, der ønsker at opføre en mindre bygning iht. Bygningsreglement 2015 kap. 1.5.
Husk, at du altid skal anmelde bygningerne til Bygnings- og Boligregistre (BBR).
Ansøgning via Byg og Miljø

Byggeri der kræver byggetilladelse

For alt byggeri gælder Byggeloven og Bygningsreglementet
Du skal have en byggetilladelse fra kommunen, før du bygger for eksempel

 • Enfamiliehuse
 • Dobbelthuse
 • Rækkehuse
 • Sommerhuse
 • Annekser
 • Ude- og havestuer
 • Altaner
 • Indretning af liberalt erhverv i enfamiliehuse, f.eks. frisør, zoneterapi.
 • Inddragelse af garager, carporte, udhuse og lignende bygninger til beboelse

En ansøgning om byggetilladelse skal som minimum indeholde følgende dokumentation:

 • Ansøgningsskema, med underskrift fra ejer eller fuldmagt.
 • Beskrivelse af byggearbejdet
  Du skal lave en præcis beskrivelse af byggeriet. Du skal blandt andet angive husets størrelse, materialer, opvarmningsforhold. Du skal også redegøre for grundens terrænforhold. Energirammeberegninger eller overholdelse af U-værdier iht. BR15 kap. 7 eller beregning af varmetabsramme.
  Ved nybyggeri skal byggelovens krav om forsikringspligt dokumenteres.
 • Situationsplan
  En situationsplan viser bygningens placering på grunden med mål på afstand til vej og skel.
 • Plantegning
  Plantegningen viser bygningen med udvendige mål, døre og vinduesbredder og rummål.
 • Snittegning
  Snittegningen viser et snit gennem huset. Du skal beskrive materialer og konstruktioner helt i detaljerne. Du kan eventuelt supplere snittegningen med flere snit og med detailtegninger.
 • Facadetegninger
  Facadetegninger viser alle husets facader med højdemål.
 • Fundament- og afløbsplan
  Fundament- og afløbsplanen viser spildevands- og regnvandsledningernes placering inde i og uden for bygningen.

Du skal sikre dig, at byggeriet ikke kræver dispensation fra gældende bestemmelser i lokalplan, byplanvedtægter og bygningsreglement 2015 (BR10). Kræver byggeriet dispensation, skal ansøgning om byggetilladelse vedlægges en velbegrundet dispensationsansøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

 

Småbygninger under 10 m²
Du må bygge op til 2 småbygninger på under 10 m² hver uden at søge byggetilladelse eller indgive byggeanmeldelse til kommunen. Det kan være små redskabsskure, legehuse, drivhuse eller lign.

 • Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2.
 • Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn.
 • Der må ikke være vinduer, døre eller lignende åbninger imod naboskel.
 • Tagvand skal holdes inde på egen grund.
 • Der skal være en afstand på mindst 2,5 m til andre bygninger på din grund.
 • Dog kan bestemmelser i en lokalplan begrænse det samlede antal af bygninger på din grund.

Det vil sige, at hvis du f.eks. opfører dit skur med væg mod din carport, skal du anmelde det.

Vær opmærksom på, at bygninger der ligger nærmere end 2,5 m fra skel, højst må have en samlet bygningslængde på 12 m. Kun bygningernes længste sider tæller med. Reglen omfatter den samlede længde af alle udbygninger langs hele grundens skel mod vej, sti og nabo.
Husk, at du altid skal anmelde bygningerne til Bygnings- og Boligregistre (BBR).

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

 

Nedrivninger skal anmeldes og godkendes inden påbegyndelse
Ansøgning indsendes via Byg og Miljø

Som udgangspunkt skal alle nedrivninger anmeldes til din kommune, dog med undtagelse af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der er opført i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse.
For nedrivninger, som vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, skal der søges særskilt om byggeaffald via Byg og Miljø, her skal følgende aktivitet vælges ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald herunder PCB” også selvom nedrivningen ikke kræver, at der bliver meddelt en tilladelse fra kommunens bygningsmyndighed.

Ligeledes skal du oplyse til Lemvig Kommunes ejendomsskattekontor, at bygningen er nedrevet – Husk at oplyse bygningsnummeret på din Bygnings- og Boligregistre BBR-meddelelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

 

Er din ejendom korrekt indberettet i Bygnings- og Boligregistre (BBR)? Eller har du opført eller udvidet eksisterende bygninger uden at fremsende anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse til kommunen?
Hvis der hos dig er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold, og hvad der er indberettet i BBR, skal du sørge for at få det ændret.
Det gør du ved at fremsende ansøgningsskema om lovliggørelse af det opførte byggeri.

Er du i tvivl om, hvad der står i dine ejendomsoplysninger, kan du se dem her:
www.ois.dk kan du se dine BBR oplysninger. I oplysningerne står, hvor mange bygninger der er registreret, hvor mange m² den enkelte bygning er på og hvilke materialer der er brugt til bygningerne.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

 

Byggeri på landbrugsejendomme skal leve op til de samme krav som al andet byggeri. Det vil sige, at det skal anmeldes på forhånd, og der er krav til den dokumentation, du skal indsende sammen med anmeldelsen.

I visse tilfælde skal der foretages en miljøvurdering, før du kan få en byggetilladelse.

Du kan se kravene til dokumentation og tegningsmateriale m.v. på checklisten.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information på
Bygge-og Erhvervsservice, Telefon 96 63 12 00, Mail teknik@lemvig.dk.
 

Kvik:                                                                 5 hverdage

Erhverv:                                                           15 hverdage

Byggeri som kræver landzonetilladelse*:                  10 uger

Byggeri i byzone/sommerhusområder*:                    8 uger

Husstandsmøller*:                                              14 uger

Kviksager defineres som ansøgninger, der er fuldt oplyste og som ligger indenfor byggeretten.

Under erhverv hører også landbrug. Tiden er beregnet efter øvrige godkendelser er på plads (for eksempel miljøgodkendelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrbekendtgørelsen)

* Alle disse kategorier indeholder lovpligtige høringer (nabohøringer minimum 14 dage, landzonetilladelser minimum 4 uger)

Der skal søges om byggetilladelse til at opføre en lege- og naturlegeplads
For vi kan behandle din ansøgning, skal du fremsende følgende

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Facadetegning
 • Evt. 3D-visualisering
 • Certifikater og evt. produktanvisninger
 • Beskrivelse af byggearbejdet

Her laves en kort beskrivelse af byggeriet, herunder angivelse af legepladsens placering,
størrelse, beplantninger osv.

Tjekliste til dig, der ønsker at opføre en lege- og naturlegeplads jf. Bygningsreglementet BR15 Kap. 4.4.

Ansøgning via Byg og Miljø

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

Din ansøgning om landzonetilladelse skal være begrundet og du skal sende den til Lemvig Kommune. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af projektet og være vedlagt tegningsmateriale (situationsplan og plantegning samt facadetegninger af evt. byggeri).

Før vi kan behandle ansøgningen foretager vi i de fleste tilfælde nabohøring, hvor evt. bemærkninger skal være hos os inden 14 dage efter, vi har sendt nabohøringen ud.

Landzonetilladelsen offentliggøres i Lokalavisen, og herefter er der en frist på 4 uger, hvor afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at byggeriet som udgangspunkt også vil kræve en byggetilladelse. Denne kan tidligst meddeles, når klagefristen på landzonetilladelsen er udløbet.

Landzone kræves der bl.a. zonetilladelse til:

 • Udstykning
 • Opførelse af nyt byggeri
 • Ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer
 • Rodzoneanlæg/pileanlæg

I landzone må der uden zonetilladelse:

 • Kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv.
 • Foretages til- og ombygninger af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m2.
 • Opføres byggeri, der efter BR10 er fritaget for krav om byggetilladelse og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig.

I Lov om planlægning (Planloven) kap. 7, §34-38 kan du læse reglerne om landzone.

Driftsbygninger til landbrug kan opføres uden landzonetilladelse. Du skal dog altid anmelde byggeriet til kommunen med ansøgningsskema vedlagt relevant tegningsmateriale og oplysninger.

Ved andre former for byggeri i landzone f.eks. nye boliger eller erhvervsbyggeri, skal du først have en landzonetilladelse, før du kan få en byggetilladelse. Ansøgningsskema til landzonetilladelse

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.
 

På almindelige villaer kan solceller normalt opsættes uden byggetilladelse, hvis solcellerne etableres direkte på tagfladen og uden anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra tagfladen.
Etableringen af solcelleanlæg skal anmeldes til kommunen, Bygnings- og Boligregistre (BBR) registrering af solcelleanlæg

Byggetilladelse er kun aktuel, hvis anlægget påvirker bygningens konstruktive forhold eller ændrer højden og afstandsforhold.
Hvis anlægget ønskes etableret på jorden eller på etageboliger, institutioner, erhvervsejendomme, landbrugsbygninger m. fl. skal der søges om byggetilladelse. Ansøgningsskema til byggearbejde

I enkelte lokalplaner eller byplanvedtægter kan der dog være bestemmelser som begrænser og regulerer udseende eller forhindrer opsætning af solceller såsom:
Bestemmelserne om brug af bestemte tagmaterialer (tagsten, reflekterende materialer) og taghældning m. m.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

 

Gebyr og sagsbehandlingstid for byggesager

I Lemvig Kommune opkræves gebyr efter den tid, som er brugt på byggesagsbehandling af den enkelte sag.

Gebyret pr. time til byggesagsbehandling er i 2017 på 668,00 kr.

Lemvig Kommune har valgt, at gebyret skal opkræves i to rater,
den første rate forfalder til betaling, når byggetilladelsen eller
dispensationen meddeles, og anden rate vil forfalde til betaling,
når byggeriet færdigmeldes og kan tages i brug.

Tidsforbruget for byggesagsbehandling omfatter bl.a.
forhåndsdialog, sagsbehandling efter bygningsreglementet, løbende korrespondance om evt. manglende oplysninger,
fremsendelse af breve om partshøring i forbindelse med
dispensationer, telefonisk vejledning i forbindelse med sagen,
eventuel nødvendig brandteknisk vejledning, indberetning til
BBR og administrative opgaver i forhold til den enkelte sag.

Gebyrerne er fastsat i betalingsvedtægt for Lemvig Kommune, som er godkendt af Lemvig Kommunalbestyrelse d. 30. november 2011.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er den tid som går fra ansøgningen er modtaget og sagen er fuldt oplyst, og eventuelle andre godkendelser er opnået, byggetilladelse meddeles og til byggesagen endeligt kan afsluttes.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.
 

Du skal søge om tilladelse til at opstille en mølle på din ejendom uanset møllens størrelse. Møller opdeles i 3 forskellige typer:

 • Mikromøller
  Møller op til 1 m2 i rotorareal svarende til en rotordiameter på maksimalt 1,2 m.
 • Minimøller
  Møller med et rotorareal mellem 1 m2 og 5 m2 svarende til en rotordiameter på mellem 1,2 m og 2,6 m. Mølletypen er ofte monteret på et separat tårn af hensyn til vindforhold, vibrationer og stabilitet.
 • Husstandsvindmøller
  Mindre enkeltstående møller med en totalhøjde på 25 m og derunder og med en rotordiameter på mellem 2,6 og 14 m. Møllen opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse – typisk i landzone.
  Ved opstilling af husstandsmøller i landzonen skal de landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige hensyn tillægges betydelig vægt i administrationen af landzonebestemmelserne. Kommunalbestyrelsen skal ved den enkelte ansøgning navnlig påse, at der ikke meddeles tilladelser, der er i strid med hensynet til naturbeskyttelsen og landskabet. Disse hensyn er blandt andet udtrykt i Kommuneplanen.
  Ifølge Kommuneplanens retningslinjer, skal områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier i videst mulig omfang beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter.
  Se kort over udpegede landskabelige interesseområder i Lemvig Kommune

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du fremsende følgende:

 • Ansøgning om landzonetilladelse/byggetilladelse via Byg og Miljø
 • Oplysninger om møllen (udseende, navhøjde, totalhøjde, opstillingsmåde, kote på fundament m.m.)
 • Målfast kort, der viser møllens ønskede placering i forhold til nabobeboelse samt koordinater på møllens placering i UTM, Euref89
 • En rapport over målinger af støjudsendelsen inkl. lavfrekvent støj fra vindmølletypen (kildestyrkemålinger af lydeffekter i 1/3- oktavbånd fra 10-10.000 Hz ved 6 og 8 m/s), jf. Bekendtgørelse nr. 1284 af 15/12/2011
 • Dokumentation for at møllen er typegodkendt, hvis den har et rotorareal på 1 m² og derover

Sagsbehandlingsproces
I det øjeblik vi modtager din ansøgning sætter vi sagsbehandlingen i gang. Sagsbehandlingen forløber i flere faser af forskellige varigheder.

Vær opmærksom på, at alle de nævnte varigheder er beregnet ud fra "best case scenario".

I den konkrete sag kan varigheden afhænge af andre tilladelser, dispensationer samt manglende oplysninger. Hvis der kommer klager under parts- og nabohøring, skal sagen oftest gennem en politisk behandling.

Sagsoprettelse (1-2 dage)

Opstart (1-2 dage)

Besigtigelse (1-2 dage) Besigtigelse af nærområdet, udsynet fra naboer, offentlige veje og udsigtspunkter m.m. undersøges.

VVM-Screening (Vurdering af virkning på miljøet) udarbejdes (2 uger) Plan- & Byggeafdelingen foretager i samarbejde med Natur & Miljø en intern vurdering af møllens indflydelse på landskabet, miljøet m.m.

Parts- og nabohøring af landzonesagen og VVM-Screeningen (2 uger). Ifølge Planloven og Forvaltningsloven skal naboer og øvrige parter have mulighed for at udtale sig om det ansøgte, med mindre vi vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning.

Sagsbehandling, afgørelse og annoncering (1-2 uger). Der træffes en afgørelse som annonceres i Lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Klagefrist (4 uger) Fra annonceringen er der en klagefrist på 4 uger, hvor alle med en retlig interesse har mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse.
Rettidig klage til Natur- og Miljøklagenævnet har opsættende virkning med mindre andet er besluttet.

Byggesagsbehandling og afgørelse (1-2 uger). Når det ansøgte har opnået landzonetilladelse og klagefristen er udløbet træffer byggesagsbehandleren afgørelse om byggetilladelse. Først når byggetilladelsen er opnået, kan møllen opstilles.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.