Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nedslidte bygninger – Usunde boligforhold

Lemvig Kommune har siden 2010 fået tilskud fra en særlig pulje i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at gøre en ekstraordinær indsats for at Lemvig Kommune kan blive mere attraktiv at bo og bosætte sig i.

Indsatsen retter sig primært mod brand- og sundhedsfarlige bygninger. Sundhedsfare kan f.eks. være skimmelvækst- se nærmere beskrivelse af skimmelsvamp samt forebyggelse og bekæmpelse her af under afsnittet ”Skimmelsvamp generelt”.

Bygninger med brand- og sundhedsfarlige forhold, som ikke får de mangelfulde forhold udbedret vil blive indstillet til kondemnering. – evt. med påbud om nedrivning. Kondemnering betyder, at bygningen ikke må anvendes til beboelse og ophold – se mere under afsnittet om ”Kondemnering og påbud om nedrivning”.

Hvis en bygning, som anvendes til beboelse, bliver kondemneret, hjælper den boligsociale medarbejder med de praktiske og økonomiske spørgsmål i den forbindelse – se mere under afsnittet ”Boligsocial indsats”.

Indsatsen retter sig også mod ubeboede boliger samt bygninger, der har været anvendt til ophold eller erhverv, f.eks. en butik eller et værksted kan komme i betragtning såfremt de er væsentligt nedslidte. Der kan indgås aftale om frivillig nedrivning – se mere under afsnittet ”Frivillig nedrivning”. Der kan også være tale om at rydde op på ejendomme, hvor der gennem tiden er ophobet affald, skrot, bilvrag og andet skrammel.

Det er ligeledes muligt at søge tilskud til bygningsrenovering af klimaskærm f.eks. tag, facade, vinduer, døre, m.m. ved reparation eller fornyelse – se nærmere beskrivelse af kriterierne under afsnittet ”Tilskud til bygningsrenovering”.


 

 

Fold alle ud

Hvordan ser skimmelsvamp ud – og hvor lever den?

I naturen er skimmelsvamp en meget udbredt og naturlig svampeart, som er uskadelig. Men hvis der kommer skimmelsvamp i vores ejendomme, kan det påvirke vores helbred. Skimmelsvamp spreder sig gennem luften og har gode muligheder for vækst i fugtige materialer.

Skimmelsvamp viser sig ofte på materialernes overflader som grønne, sorte, brune eller hvide skjolder, der har en lodden overflade. Nogle gange kan det være svært at opdage, hvis skimmelsvampen vokser i et meget tyndt lag eller har samme farve som det sted, de vokser.

Skimmelsvamp vokser både på overflader af vægge og lofter, hvor den er let at få øje på, men også i skjul, hvor den er svær at opdage som fx bag tapetet, i skakter, i krybekældre og utætte samlinger, hvor der er risiko for nedbør, kondensdannelse og opstrengning af fugt. Skimmelsvamp kan have en muggen lugt der gør indeklimaet ubehageligt at være i.

Nogle af de symptomer, som skimmelsvamp kan give på dit helbred, er bl.a. irriterede øjne, næse og luftveje, hoste, hæshed, bihulebetændelse, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Mest udsatte for disse symptomer er de personer, som i forvejen lider af allergi. Dog kan der ved langs tids påvirkning af skimmelsvamp også udvikles allergi hos raske personer.

Skimmelsvamp nedbryder ikke bygningsdele i samme grad, som visse andre typer svamp gør. Til gengæld kan skimmelsvamp give grimme og ildelugtende misfarvninger i boligens overflader, som er svære at fjerne igen.

Hvis du ejer din bolig, er du alene ansvarlig for bekæmpelsen af skimmelsvamp. Du har dog stadig mulighed for at kontakte kommunen, som kan foretage en vurdering af problemets omfang ved et besøg.

Et angreb af skimmelsvamp kan opstå, hvis boligen benyttes forkert, fx at du varmer for lidt op, lufter for lidt ud, tørrer tøj indendørs etc. Hvis dette er tilfældet, så har du mulighed for at fjerne skimmelsvampen ved rengøring samt minimere risikoen for, at den kommer igen.

Hvis du bor til leje, og du bliver opmærksom på vækst af skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte udlejeren for at få undersøgt problemet nærmere. I kan i samarbejde forsøge at finde en årsag til skimmelvæksten og bekæmpelse heraf. Som lejer er det vigtigt at orientere sin udlejer med det samme, når der opdages forhold, som er skadelige for boligen. På den måde er der mulighed for at minimere omfanget af skaderne.

I mange tilfælde skyldes forekomst af skimmelsvamp i boliger en kombination af forkert brug af boligen og fejl i bygningens klimaskærm (dvs. tag, ydervægge, vinduer, og gulvkonstruktion mod jorden). I første omgang kontaktes udlejer/ejer for at drøfte problemet nærmere.

Hvis angrebet af skimmelsvamp ikke skyldes forkert brug af boligen, men udelukkende skyldes fejl i bygningens klimaskærm, så har udlejeren/ejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Hvis udlejeren/ejeren er blevet gjort opmærksom på forekomst af skimmelsvamp i boligen, men denne part ikke følger op på din henvendelse inden for en rimelig tid, eller hvis du er uenig i dennes vurdering til løsning af problemet, så har du mulighed for at henvende dig til Lemvig kommune på tlf. nr. 96 63 12 00

Ved tvister mellem lejer og udlejer som ikke vedrører sundhedsskadelige forhold henvises til Lemvig Kommunes Huslejenævn – læs nærmere Huslejenævnet og Lejerenes Landsorganisation – læs nærmere Lejerenes Landsorganisation.

Lemvig kommune opfordrer ejere af private udlejningsejendomme til at orientere sig i vejledningen fra ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Se mere her.

Forebyggelse af skimmelsvamp

 • Hold et tørt og sundt indeklima i din bolig.
 • Luft ud hver dag, gerne med gennemtræk, mindst 2 gange om dagen i 10 minutter.
 • Hold friskluftventiler åbne. Hold dem rengjorte for snavs, så der er luftcirkulation.
 • Kontroller, at den mekaniske ventilation fungerer ordentligt døgnet rundt. Dette kan gøres ved at teste, om ventilationsudsugningen suger stærkt nok til at holde ét stykke A4 papir oppe.
 • Luk døren til baderummet, når du er i bad. Tør vægge og gulv af og luft grundigt ud, når du er færdig med at bade.
 • Brug emhætte, når du laver mad. Sørg for, at filteret i emhætten er rent, så damp suges effektivt ud.
 • Tør ikke tøj indendørs. Hæng det i stedet ud i det fri på tørresnor eller hæng det op i et ventileret tørrerum. Alternativt kan kondenstørretumbler eller tørretumbler med udtræk i det fri også anvendes.
 • Hold rumtemperaturen på 18 grader eller derover. Hold samme temperatur i alle rum, også i soverum og i andre rum som kun benyttes af og til.
 • Hold altid øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvampe – fx brune pletter på vægge og ved vinduer og tapet der løsner sig.
 • Sæt ikke møbler direkte op ad kolde ydervægge.
 • Hold boligen ren ved jævnlig rengøring. Støv indeholder ofte sporer og andre dele fra skimmelsvampe.
 • Anvend kun helt tørt brænde i brændeovn og pejs, og undgå at have brænde med skimmelsvampe liggende indendørs.
 • Få lavet vandskader omgående.
 • Som ejer skal man endvidere sikre, at klimaskærmen er tæt, samt at bygningens dele er tørre og i god stand, og at der er gode ventilationsforhold omkring dem, da dette gør det sværere for skimmelsvamp at udvikle sig. Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde. Reparér fuger og revner i facaden og fundamenter.

Bekæmpelse af skimmelsvamp

Hvis der er skimmelsvamp i din bolig, skal du benytte følgende fremgangsmåde for effektivt at fjerne det:

 • Find årsagen til, at der er opstået skimmelsvamp
 • Fjern årsagen.
 • Fjern skimmelsvampene. Dette kan du i nogle tilfælde blot gøre ved at vaske dem af med Klorin eller Rodalon. Lad midlet sidde i 20 minutter, før du vasker det af.
 • Reparer eventuelle skader, som skimmelsvampen har forvoldt.
 • Kontrol – Hold øje med, at skimmelsvamp ikke kommer igen.

Hvis der er yderligere spørgsmål kan Lemvig Kommune kontaktes på tlf. nr. 96 63 12 00.

 

Kondemnering og påbud om nedrivning

Når kommunen får kendskab til bygninger med brand og/eller sundhedsfarlige forhold vil der blive varslet en besigtigelse af ejendommen. Besigtigelsen følges op af en skriftlig rapport, som sendes til ejer og evt. lejer. Rapporten vil komme med anbefalinger til de videre tiltag i forhold til sagsbehandlingen. Rapporten kan danne grundlag for kondemnering af ejendommen eller dele af den. Beslutningen om kondemnering træffes af Lemvig Kommunes Teknik & Miljøudvalg. 

I forbindelse med kondemneringen af en ejendom kan Lemvig Kommunes Teknik & Miljøudvalg vælge at give et påbud om nedrivning.

Begrebsforklaring i forbindelse med sagsbehandling

Besigtigelse:

Besigtigelse varsles minimum to uger forinden.

Besigtigelsen foretages på grundlag af mistanke om sundheds-/brandfarlige forhold.

Ved besigtigelsen foretages en gennemgang af bygningen som danner grundlag for beskrivelsen af bygningens aktuelle tilstand.

Inviterede: Udlejer/ejer, lejer, ekstern byggeteknisk konsulent, repræsentant fra Teknik og Miljø og boligsocial medarbejder fra Lemvig Kommune.

Kondemnering:

Kondemnering betyder forbud mod benyttelse af en ejendom eller en del af den til beboelse eller ophold for mennesker. Kommunalbestyrelse kan efter reglerne i Byfornyelsesloven kondemnere ejendomme, som rummer brand- eller sundhedsfare. Forbuddet mod beboelse og ophold på ejendommen bliver tinglyst på ejendommen. Herefter må der ikke foretages prioritering, opprioritering, eller anden retlig eller faktisk råden over ejendommen (f.eks. genudlejning), medmindre kommunen giver tilladelse hertil, eller der bliver foretaget en udbedring i henhold til et godkendt udbedringsforslag, der afhjælper de kondemnable forhold.

Når ejendommen er udbedret eller nedrevet vil beslutningen om forbuddet blive aflyst.

Ved en kondemnering underrettes ejer, lejer og eventuelle panthavere.

Paragraf 80 forbud:

Paragraf 80 forbud er midlertidigt og kan anvendes, hvis kommunen skønner, at ophold i ejendommen udgør en akut sundhedsfare.

Nedlæggelse af Paragraf 80 forbud betyder, at der ikke må foretages fysiske ændringer på ejendommen, sælges, overdrages/omprioriteres eller udlejes til bolig eller andre formål. 

Paragraf 80 forbud følges op af en besigtigelse. Hvis der ved besigtigelsen ikke kan konstateres sundhedsfare/sundhedsrisiko ophæves forbuddet.

Påbud om nedrivning:

Påbud om nedrivning af en ejendom gives i forbindelse med en kondemnering. Det gives på grundlag af en vurdering af, at det ikke vil være rentabelt at renovere ejendommen og det vurderes, at en nedrivning ikke vil medføre en værdigforringelse af ejendommen.

 

Frivillig nedrivning

Er du ejer af en bygning, der er væsentligt nedslidt og er opført før 1960 eller har installationsmangler (f.eks. toilet – og kloakforhold, adgang til drikkevand, mulighed for tilstrækkelig opvarmning) kan du få tilskud til at få den nedrevet. 

Det samme er gældende for erhvervsbygninger i byer under 3.000 indbyggere. Det kan f.eks. være butik eller værksted.

For at gøre indsatsen effektiv og synlig ønsker Lemvig Kommune at inddrage den lokale interesse og viden, og opfordrer lokalområdernes foreninger og råd, naboer, ejere og andre interesserede til at fortælle om ejendomme, som kan være egnede til at indgå i indsatsen. Det kan være ejendomme som fremstår dårligt vedligeholdt, rodet og forfaldne.

Det bemærkes, at det er udvalget for Teknik & Miljø, som vurderer de aktuelle bygninger og afgør om de opfylder kriterierne for nedrivning. Ejeren vil i så fald herefter blive kontaktet.

Ansøgning

Der kan søges om tilskud til nedrivning ved at skrive mail til teknik@lemvig.dk eller pr. brev, som sendes til Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. Ansøgningen mrk. ”ansøgning om tilskud til nedrivning”. Ansøgningen skal indeholde: kort beskrivelse af bygningens tilstand og anvendelse, bygningens adresse, kontaktoplysninger samt fotos. 

Hvis der er yderligere spørgsmål kan Lemvig Kommune kontaktes på tlf. nr. 96 63 12 00.

Tilskud til bygningsrenovering

Siden 2010 har Lemvig Kommune som en del af indsatsen med nedslidte bygninger, kunne tilbyde tilskud til udvendig renovering.

I henhold til Byfornyelsesloven kan der søges midler til renovering af beboelsesejendomme (private og enkelte udlejningsejendomme) og forsamlingshuse eller huse med forsamlingshuslignende anvendelse. 

Der kan til nedslidte bygninger af den samlede renoveringssum opnås op til 40% tilskud og op til 75% hvis bevaringsværdigt, til renovering. 

Tilskud til renovering tildeles primært bygninger i områdefornyelsesbyerne: Thyborøn, Harboøre, Bækmarksbro, Nørre Nissum og Bøvlingbjerg.

Bygninger beliggende andre steder kan også komme i betragtning.

Fælles for alle renoveringsprojekter er:

 • Bygningen skal være væsentligt nedslidt
 • Bygningen skal være opført før 1960
 • Bygningen skal være beliggende synligt i byen eller på landet ved hovedvej eller indfaldsveje.

Følgende bygninger kan opnå tilskud:

 • Ejerboliger
 • Udlejningsboliger
 • Erhverv/butik med boligdel
 • Forsamlingshuse eller bygninger med lignende anvendelse

Der ydes ikke tilskud til sommerhuse og fritidshuse. 

Følgende krav skal opfyldes for at opnå renoveringstilskud:

 • Samlet renoveringssum skal være på minimum 50.000 kr.
 • Loft på renoveringstilskuddet kan variere efter renoveringsarbejdets karaktér.
 • Renoveringen skal være udvendig renovering af eksempelvis tag, facader, vinduer, døre, trapper, bygningsdetaljer m.m. ved reparation eller fornyelse.
 • Projektet må ikke være påbegyndt eller udført ved ansøgningstidspunktet.

Herudover administreres tilskuddet efter de gældende krav i byfornyelsesloven. 

Ansøgning

Der kan søges om tilskud til renovering ved at skrive mail til teknik@lemvig.dk eller pr. brev, som sendes til Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. Ansøgningen mrk. ”ansøgning om tilskud til renovering”. Ansøgningen skal indeholde: kort beskrivelse af renoveringsarbejdet, bygningens adresse, kontaktoplysninger, fotos samt håndværkertilbud på det ansøgte renoveringsarbejde. 

Hvis der er yderligere spørgsmål kan Lemvig Kommune kontaktes på tlf. nr. 96 63 12 00.

Boligsocial indsats

Hvis du som lejer eller ejer får mistanke om sundhedsfarlige forhold i din bolig, så kan du rette henvendelse til den boligsociale medarbejder Lene Nordborg, som har mulighed for at tage på besøg i boligen. Her kan hun give gode råd om at holde sin bolig råd, mens hun ved hjælp af få målinger kan vurdere hvorvidt der er behov for yderlige undersøgelser.

Sundhedsfarlige forhold kan også være boliger, som er groet til i affald, madrester osv., som tiltrækker bananfluer, rotter og andre skadedyr. Hvis du som ven, nabo, pårørende eller lign. får kendskab til sådanne forhold er du også meget velkommen til at henvende dig for at høre om mulighederne for hjælp til håndtering heraf såvel menneskeligt som økonomisk.

I forbindelse med sundhedsfarlige boliger som kondemneres yder den boligsociale medarbejder vejledning og hjælp til de praktiske og økonomiske udfordringer, som der opstår i forhold til genhusning m.m.. Se mere om kondemnering under afsnittet om Kondemnering og påbud om nedrivning.