Dagsordenspunkter

  åbent 1 Stefan Agger - udtræden af kommunalbestyrelsen
  åbent 2 Årsberetning 2016 - Lemvig Kommunes årsregnskab
  åbent 3 Dialog og aftaler 2017
  åbent 4 Center for Tandregulering - Repræsentant til bestyrelsen
  åbent 5 Valg af medlem til Handicaprådet
  åbent 6 Samlede overførsler fra 2016 til 2017
  åbent 7 Lemvig Varmeværk A.m.b.A - Ansøgning om garanti
  åbent 8 Pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre
  åbent 9 Nedskalering eller skrinlæggelse af projekt Lemvig Dyrepark
  åbent 10 Naturhandleplaner 2016-2021 i Lemvig Kommune
  åbent 11 Anlægsbevilling til fundament for kunstværk i Lemvig by
  åbent 12 Navngivning af plads ved Tangsøcentret
  åbent 13 Afholdelse af ordinær generalforsamling i Lemvig Forsyning A/S
  lukket 14 Lukket punkt
  lukket 15 Lukket punkt
  lukket 16 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Stefan Agger - udtræden af kommunalbestyrelsen

                 00.22.00G01-0002

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Stefan Agger søger om at udtræde af kommunalbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Ansøgningen begrundes med problemer med at få sit arbejdsliv og civile liv til at fungere sammen med en travl politisk hverdag.

Stefan Agger er valgt til følgende udvalg m.v.

·         Familie- og Kulturudvalget.

·         Social- og Sundhedsudvalget.

·         Lemvig-Thyborøn-Thyborøn Turistforening.

·         Lokalhistorisk Arkiv.

1.    stedfortræder på Det Konservatives liste er Jens Lønberg Pedersen.

Lovgrundlag, politikker

Af lov om kommunale og regionale valg § 103 fremgår:

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·         At Stefan Agger fritages for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

·         At suppleant Jens Lønberg Pedersen indtræder i kommunalbestyrelsen.

Beslutning:
26.04.2017:

Stefan Agger fritages for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.  Jens Lønberg Pedersen indtræder i kommunalbestyrelsen.

Jens Lønberg Pedersen indtræder i Familie- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Udpegning af medlem til Lemvig-Thyborøn Turistforening og Lokalhistorisk Arkiv vil ske på kommunalbestyrelsens møde i maj måned.

 

Stefan Agger deltog ikke i sagens behandling.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Årsberetning 2016 - Lemvig Kommunes årsregnskab

                 00.32.10P19-0008

Sagsfremstilling

Økonomi og HR sender årsberetning for 2016 til drøftelse.

Resultatet for 2016 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1:Resultatopgørelse 2016

Første kolonne viser budgettet for 2016, som det blev vedtaget den 12. oktober 2016. Kolonnen 2 angiver tillægsbevillinger, som er blevet vedtaget i løbet af 2016. Kolonne 4 viser, det korrigerede budget. Det vil sige forventningerne til forbruget ved den sidste økonomiopfølgning 30. september 2016.

I kolonne 4 fremgår regnskabet for 2016 og endelig viser kolonne 5 forskellen mellem regnskab 2016 i kolonne 4 og det oprindelig budget i kolonne 1.

Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 81,4 mio. kr., hvilket er 51,1 mio. kr. bedre end det oprindelige budget for 2016.

Forbedringen af driftsresultatet fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2: Afvigelser i forhold til oprindelig budget (mio. kr.)

Tilskud og udligning (beskæftigelsestilskud)

       -2,9

Mindre forbrug serviceudgifter

      -30,6

Mindre forbrug overførselsudgifter

      -12,1

Færre netto renteudgifter

       -5,5

Mindre forbrug i alt

      -51,1

(- = mindre udgifter eller merindtægter; + = merudgifter eller mindre indtægter)

Af ovenstående tabel 2 fremgår det, at der en merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et ekstra tilskud til flygtninge.

Renteudgifterne er faldet på grund af omlægninger af lån til ældreboliger. Ydelsen er konstant, men afdragene er steget og renterne er faldet. Samtidig var den variable rente på Lemvig Kommunes lån lavere end den forudsatte rente på 0,75 %.

De øvrige ændringer beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit.

Overførselsudgifter (udenfor servicerammen):

Der er et mindre forbrug på 12,1 mio. kr. til de udgifter, som ikke henregnes til servicerammen, hvoraf overførselsudgifterne udgør hovedparten. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Afvigelser i udgifterne udenfor servicerammen (mio. kr.)

Overførselsudgifter

-13,7

Ældreboliger

3,9

Den centrale refusionsordning

1,0

Erhvervsgrunduddannelser

-0,3

Sociale formål – tabt arbejdsfortjeneste

-0,6

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed

-2,4

Mindreforbrug i alt

-12,1

(- = mindre udgifter eller merindtægter; + = merudgifter eller mindre indtægter)

Der er en væsentlig afvigelse på udgifterne til overførselsområdet på 13,7 mio. kr.

Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet trådte i kraft 1. januar 2016. Ved budgetlægningen for 2016 blev der taget udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets beregninger for konsekvenserne af refusionsomlægningen. Beregningerne var 7,4 mio. kr. højere end Lemvig Kommunes egne beregninger. Beskæftigelsesministeriets beregninger byggede på aktivitetstal fra regnskab 2013 og 2014. Lemvig Kommunes egne beregninger byggede derimod på regnskab 2015 og forventningerne til 2016.

I budget 2017 og frem er udgangspunktet Lemvig Kommunes egne beregninger.

Når de 7,4 mio. kr. modregnes, er der en afvigelse på 6,3 mio. kr.(13,7-7,4), som hovedsagelig skyldes følgende:

Tabel 4: Afvigelser på overførselsområdet under Arbejdsmarked og Integration

Område

Bemærkning

Mio. kr.

Integrationsområdet

Forudsætning om en kvote på 89 flygtning, senere reduceret til 34. Alle flygtninge på kontanthjælp overgik 1. juli til integrationsydelse, som er 40 % lavere. Mindre udgifter til integrationsydelse, formodes at blive reguleret i det statslige tilskud for 2017

-4,7

Revalidering

Refusionen er højere end forudsat ved budgetlægningen.

-2,2

Ressourceforløb

Antallet af modtagere 1. januar 2016 er langt lavere end forudsat ved budgetlægningen

-6,5

Sygedagpenge

Flere sygesager end forventet og ligeledes flere langtidssygemeldte

4,0

A-dagpenge

Modtagere af A-dagpenge er højere end forudsat ved budgetlægningen

3,0

Kontanthjælp

Merforbruget skyldes primært en lavere refusion end forudsat ved budgetlægningen

1,8

Øvrige

 

-1,7

 

I alt

6,3

 (- = mindre udgifter eller merindtægter; + = merudgifter eller mindre indtægter)

Ældreboliger har mindre indtægter på 3,9 mio. kr., som hovedsagelig skyldes forskydninger mellem årene. Ældreboliger er underlagt ”hvile i sig selv” princippet og udlignes over årene.

Der er mindre indtægter fra den centrale refusionsordning på 1,0 mio. kr. Børne- og Familiecentret har modtaget 1 mio. kr. mere end budgetteret, hvorimod Handicap og Psykiatri har modtaget 2 mio. kr. mindre end budgetteret. Refusionsgrænserne hæves årligt, samtidig med at tilbuddene bliver billigere. Samtidig visiteres der flere borgere til området.

Der er 2,4 mio. kr. færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed. Efterreguleringen for 2016 er ikke modtaget inden regnskabsårets udløb.

Serviceudgifter:

Serviceudgifterne er 30,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Det kan hovedsageligt begrundes med følgende:

Tabel 5: Afvigelse i udgifterne indenfor servicerammen (mio. kr.)

Anbringelsesområdet

4,2

Skoler

-2,8

Handicap og Psykiatri

-5,9

Ældreområdet

-5,8

Sundhed

-1,7

Administrationen

-6,4

Erhverv og Turisme

2,4

Kollektiv trafik

-1,2

Pulje ifbm. Servicerammen

-10,0

Øvrige udgifter

-3,4

Mindre forbrug i alt

-30,6

(- = mindreudgifter eller merindtægter; + = merudgifter eller mindre indtægter)

Der er merudgifter på anbringelsesområdet på 4,2 mio. kr. grundet øget udgifter til forebyggende foranstaltninger, plejefamilier og døgninstitutioner, som især skyldes tungere anbringelser.

Skoleområdet har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært stammer fra mellemkommunale betalinger og hjemmeundervisning samt færre udgifter til friskoler, efterskoler m.m.

Handicap og Psykiatri har et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. som primært skyldes reguleringer fra tidligere år. 2,9 mio. kr. vedrører betaling af eksterne tilbud, som Lemvig Kommune mod forventning ikke er blevet opkrævet.  Den nye afregningsmodel med Regionen for respiratorpatienter har medført en efterregulering på 1,9 mio. kr. Endelig har aftaleenhederne et mindre forbrug, som primært kan forklares med, at Dag- og Døgncenter Lemvig havde et merforbrug i 2015, som skulle finansieres af et mindreforbrug i 2016.   Det skal bemærkes, at der også i 2016 har været udfordringer med at holde budgettet for køb og salg af pladser.

Ældreområdet har et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Der er mindreudgifter til elever, hjælpemidler og plejevederlag m.m. Lemvig Kommune har fået tilskud på 4,6 mio. kr. til Værdighedspolitikken hvoraf 1,5 mio. kr. ikke er forbrugt. På Lemvig Området er de overførte midler fra 2015 anvendt til at få balance i økonomien.

Sundhedsområdet har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til tandplejen, hvor der er mindre forbrug på omsorgstandpleje og en vakantstilling.

De administrative enheder har et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr., som hovedsagelig kan henføres til centrale puljer, samt mindreforbrug på aftaleenhederne.

Der er et merforbrug på Erhverv og Turisme på 2,4 mio. kr., som skyldes forbrug af overførsler fra 2015 som var øremærket specifikke projekter blandt andet Business Region MidtVest, eventmanager og uddannelsesdebatten.

Det overordnede billede af regnskab 2016 er, at der trods statens stramme styringsmekanismer og de demografiske udfordringer er leveret et solidt regnskab, hvor aftaleenhederne overholdt deres budgetter. Når der alligevel er et stort overskud hænger det sammen med lavere overførselsudgifter, som primært skyldes en forsigtig budgettering i forbindelse med refusionsomlægningen, samt puljen på 10 mio. kr. til imødegåelse af øget serviceudgifter. Samtidig er der mindreudgifter på centrale og statslige puljer under administrationen, skoler, ældreområdet samt Handicap og Psykiatri.

I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af budgetterne for 2017. Straffen i regnskabet for 2017 beregnes i forhold til kommunernes budgetter, og ikke i forhold til aftalegrundlaget for 2017. De vedtagne budgetter for samtlige kommuner ligger lidt under aftalegrundlaget for 2017. Lemvig Kommunes budget ligger 4,5 mio. kr. under KL’s tekniske ramme for serviceudgifter i 2017.


 

Resultatet efter anlæg viser et overskud på 21,8 mio. kr., hvilket er 34,1 mio. kr. bedre end budgettet for 2016. Forbedringerne fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6: Afvigelse på det skattefinansierede område (mio. kr.)

Større driftsoverskud

      -51,1

 

Større anlægsudgifter

17,0

 

Overskud

34,1

 

(- = mindre udgifter eller merindtægter; + = merudgifter eller mindre indtægter)

Anlægsudgifterne er steget med 17,0 mio. kr. grundet overførte anlægsprojekter fra tidligere år.

Likviditetens udvikling:

Kassebeholdningen pr. 31. december 2016 fremgår af nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Udviklingen i kassebeholdningen 

 

mio. kr.

Likviditet primo

       78,6

Årets resultat

       22,1

Låneoptagelse

       41,1

Øvrige finansforskydninger

         0,7

Låneomlægning

         1,3

Afdrag på lån

      -22,2

Likviditet ultimo

      121,5

(- = Forbrug af kassen + = forøgelse af kassen)

 

Kassebeholdningen var 78,6 mio. kr. ved indgangen til 2016. Kassebeholdningen er forøget med 42,9 mio. kr. i løbet af 2016. Kassebeholdning var på 121,5 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Når driftsresultatet og kassebeholdningens størrelse skal vurderes, skal der også tages hensyn til, at der er forslag til overførsler på både drift og anlæg på henholdsvis 51,0 mio. kr. og 59,4 mio. kr. fra 2016 til forbrug i 2017.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen er i løbet af 2016 forøget med 42,9 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2016 121,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Chefen for Økonomi og HR indstiller:

·         At årsberetningen drøftes

·         At den overdrages til kommunens revision.

Direktionen videresender årsberetningen for 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Familie- og Kulturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at årsberetningen videresendes.

Beslutning:

26.04.2017:

Indstillingen godkendt.

 

 

1 Årsberetning 2016 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Dialog og aftaler 2017

                 00.15.00P27-0006

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Familie- og Kulturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget sender nye aftaler for 2017 mellem aftaleenhederne og Kommunalbestyrelsen til godkendelse:

Social- og Sundhedsudvalget:

·          Ældreområdet. (Fremsender også evaluering af målene for 2016).

·          Lemvig Centralkøkken. (Fremsender også evaluering af målene for 2016).

·          Tandplejen.

·          Tværgående kontrakt for Handicap & Psykiatri (Fremsender også evaluering af målene for 2016).

·          Tværgående projekter for Handicap & Psykiatri.

·          Dag- og Døgncenter. (Fremsender også evaluering af målene for 2016).

·          Center for Sociale Tilbud. (Fremsender også evaluering af målene for 2016).

                 Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at aftalerne godkendes.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget:

·          Jobcentret.

                 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget anbefaler, at aftalen godkendes.

Familie- og Kulturudvalget:

·            Børne- og Familiecentret

·            Skoler og skolefritidsordninger

·            Dagtilbud

Familie- og Kulturudvalget anbefaler, at aftalerne godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

·            Vej og Park

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at aftalerne godkendes.

Lovgrundlag, politikker

Principper for Økonomistyring i Lemvig Kommune (kasse- og regnskabsregulativ).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Familie- og Kulturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget indstiller aftalerne til godkendelse.

Beslutning:
                      26.04.2017:

Aftalerne godkendt.

 

 

1 Dialog og aftale 2017 - Ældreområdet (PDF)
2 Evaluering Ældreområdet (PDF)
3 Dialog og aftale 2017 - Lemvig Centralkøkken (PDF)
4 Evaluering Lemvig Centralkøkken (PDF)
5 Dialog og aftaler - Tandplejen (PDF)
6 Tværgående kontrakt for Handicap og Psykiatri (PDF)
7 Evaluering tværgående kontrakt for Handicap og Psykiatri (PDF)
8 Dialog og aftaler Tværgående projekter - Handicap og Psykiatri (PDF)
9 Dialog og aftaler - Dag- og Døgncenter, Lemvig (PDF)
10 Evaluering Dag- og Døgncenter, Lemvig (PDF)
11 Dialog og aftaler - Center for Sociale Tilbud (PDF)
12 Evaluering Center for Sociale Tilbud (PDF)
13 Dialog og aftaler - Jobcentret (DOCX)
14 Dialog og aftaler - Børne- og Familiecentret (PDF)
15 Dialog og aftaler - Skoler og skolefritidsordninger (PDF)
16 Dialog og aftaler - Dagtilbud (PDF)
17 Dialog og aftaler - Vej og Park (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 4                  Center for Tandregulering - Medlem til bestyrelsen

                 16.21.03P00-0002

Sagsfremstilling

Da Orla Østerby udtræder af Social & Sundhedsudvalget skal der udpeges en ny repræsentant til bestyrelsen for Center for Tandregulering (CTN). Der skal ligeledes udpeges en stedfortræder som kan indkaldes, hvis repræsentanten er forhindret i at deltage.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller, at:

·         Udvalget indstiller repræsentant og en stedfortræder til CTN og videresender sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller formanden som repræsentant og næstformanden som stedfortræder.

Vagn Thode Nielsen og Stefan Agger deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:
26.04.2017:

Indstillingerne godkendt.

 

 

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Valg af medlem til Handicaprådet

                 00.22.04G01-0004

Sagsfremstilling

Indstilling af medlem til Handicaprådet i stedet for Orla Østerby, som er udtrådt af Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at:

·         Udvalget indstiller et nyt medlem til Handicaprådet og videresender sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller formanden som medlem.

Vagn Thode Nielsen og Stefan Agger deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:

26.04.2017:

Indstillingen godkendt.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Samlede overførsler fra 2016 til 2017

                 00.01.00S00-0028

Sagsfremstilling

Forslag til budgetoverførsler fra 2016 til 2017.

Lemvig Kommune har i 2016 samlet set et mindre forbrug på driftsbudgettet på 4,86 % mod 5,15 % i 2015. Det nævnes, at alle udvalg har et mindre forbrug, dog ligger Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget tæt på det korrigerede budget, med en forbrugsprocent på 99,97 % - se tabel 1, bilag 1.

Forslagene til driftsoverførslerne er faldet fra 56 mio. kr. i 2015-16 til 51 mio. kr. i 2016-17 jf. tabel 3, bilag 1. Faldet i overførslerne vedrører hovedsagelig Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor de samlede overførsler på driften er reduceret med 9,1 mio. kr. Reduktionen vedrører primært ændring af ordningen vedr. arbejdsskader.
På Teknik- og Miljøudvalget og Familie- og Kulturudvalgets område ses i perioden en øgning i driftsoverførslerne. Stigningen under Teknik- og Miljøudvalget skyldes hovedsageligt en overførsel vedr. busdriften og overførsel vedr. bygningsvedligeholdelse. Mens der under Familie- og Kulturudvalget er tale om overførsel vedr. fritid og folkeoplysning og samlet øgede overførsler på skoler og institutioner.

En samlet oversigt over forslag til overførsler fremgår af tabel 2, bilag 1.

Aftaleenhedernes overførsler er vokset med ca. 0,9 mio. kr. i forhold til de godkendte overførsler fra 2015 til 2016 se tabel 4, bilag 1. Dette skyldes primært en stigning i aftaleenhedernes overførsler på enkelte områder.

Se bilag for uddybende tabeller og bemærkninger.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at servicerammen for 2017 er lig med det vedtagne budget for 2017. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af budgettet for 2017.

Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen. Det er derfor vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2017.

De godkendte overførsler vil fragå de likvide reserver i 2017.

Der skal samtidig gøres opmærksom på, at når puljen til imødekommelse af uforudsete udgifter holdes ude, ligger Lemvig Kommunes serviceramme væsentlig under den af KL teknisk definerede serviceramme for Lemvig Kommune.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalgenes indstillinger følges og overførslerne fra 2016 til 2017 godkendes. Det betyder:

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

·         At der samlet overføres en driftsbevilling på 17.552.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2017 på 17.552.000 kr.

·         At der overføres anlægsbevillinger på 9.687.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2017 på 9.687.000 kr.

·         At 500.000 kr. af driftsbevillingen vedrørende overførsler på IT-investeringer flyttes fra drift til anlæg til færdiggørelse af netværksudskiftningen. Der gives en negativ driftsbevilling på 500.000 kr. i 2017 og omvendt en tillægsbevilling til anlægsbudgettet på 500.000 kr. i 2017

På Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område:

·         At der samlet overføres en driftsbevilling på 486.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2017 på 486.000 kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område:

·         At der samlet overføres en driftsbevilling på 18.526.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2017 på 18.526.000 kr.

·         At der overføres anlægsbevillinger på 885.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2017 på 885.000 kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område:

·         At der samlet overføres en driftsbevilling på 4.782.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2017 på 4.782.000 kr.

·         At der overføres anlægsbevillinger på 35.398.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2017 på 35.398.000 kr.

På Familie- og Kulturudvalgets område:

·         At der samlet overføres en driftsbevilling på 9.637.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2017 på 9.637.000 kr.

·         At der overføres anlægsbevillinger på 13.399.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2017 på 13.399.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.
Ole Byskov og Orla Østerby deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:

26.04.2017:
Indstillingerne godkendt.

 

1 Bilag 1 - tabeller til de samlede overførsler fra 2016 til 2017 (PDF)
2 Samlede overførsler fra 2016 til 2017 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 7                  Lemvig Varmeværk A.m.b.A - ansøgning om garanti

                 13.03.00Ø60-0006

Sagsfremstilling

Lemvig Varmeværk A.m.b.a søger om garantistillelse for byggekredit der skal bruges til investeringer i forbindelse med Lemvig Varmeværks Visions- og strategiplan. Lemvig Varmeværk arbejder med flere forskellige scenarier i planen og de endelige investeringer kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Byggekreditten forventes konverteret til et lån, når projektet er afsluttet. Nuværende tidshorisont viser, at projektet forventes afsluttet i 2019-2020.

Lemvig Varmeværk har investeret i flere mindre projekter som ikke har været lånefinansieret og er af Kommunekredit blevet anbefalet at samle lånene i en samlet byggekredit og efterfølgende lån.

Samlet set er der ansøgning om garantistillelse for 40.000.000 mio. kr.

Vurderingsskema til fastsættelse af garantiprovision er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, politikker

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Lemvig Kommunes administrationsvejledning for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af garanti for lån.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at ifølge lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1, nr. 8, kan en kommune give garanti for lån optaget til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal opgave, uden at det henregnes til kommunens låneramme.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·         At ansøgningen om garanti godkendes.

·         At der årligt opkræves garantiprovision på 0,5 % af restgælden pr. 31/12.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.
Ole Byskov og Orla Østerby deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:
26.04.2017:

Indstillingerne godkendt.

 

1 Vurderingsskema - Garantiprovision (PDF)
2 Lukket bilag
3 Lukket bilag
4 Lukket bilag

Til indholdsfortegnelse

Åbent  Møde.

 

 8                  Pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

                 27.42.00G01-0502

Sagsfremstilling

28. marts 2017 havde Sundheds- og Ældreministeriet ansøgningsfrist til en pulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre. Puljen er på 425 mio. kr. Der var ikke mulighed for at søge om midler til drift men alene til anlæg.

Social- og Sundhedsudvalget har søgt puljen under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender beslutningen.

Der er søgt om midler til:

·         Renovering af 4 køkkener i Lemvigområdet. 300.000 kr. ekskl. moms.

·         Genetablering af køkkener på tre plejecentre. Enten 2.287.500 kr. ekskl. moms til et projekt A, hvor der bygges ny tilbygning til Bøvling Ældrecenter, eller 937.500 kr. ekskl. moms til et projekt B, hvor der graves ud i det eksisterende køkken i Bøvling Ældrecenter. Ansøgning om midler til genetablering af køkkener forudsætter en kommunal medfinansiering på min. 25%.

Der forventes svar på ansøgningerne ultimo april 2017.

Renovering af køkkener i Lemvigområdet – eksisterende Leve-bo miljøer

Direktionssekretariatet, der administrerer kommunens bygninger til ældre- og plejeboliger, har stillet forslag om at søge 225.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets ansøgningspulje til renovering af køkkenerne i fire leve-bo miljøer i Lemvigområdet. Formålet med renoveringen er at skabe bedre arbejdspladser for både medarbejdere og beboere med nye hæve-sænkeborde i køkkenregionerne. Der søges 100 % dækning af udgifter til renoveringen. Budgettet er baseret på et konkret tilbud. I ansøgningspuljen er der ingen krav om medfinansiering i disse projekter, da køkkenerne er en del af boenhedernes fællesarealer.

 

Status på madproduktion på ældreområdet

I 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune, som led i udmøntningen af et politisk sparekrav på 1 mio. kr./årligt på madproduktionen, at centralisere produktionen af varm mad til ældre på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem og Harboøre omsorgscenter. Madproduktionen blev samlet i Lemvig Centralkøkken sammen med produktionen af mad til dagcentrene og mad via fritvalgsordning til hjemmeboende i kommunen. Beslutningen blev truffet på grundlag af en analyse af madproduktionen foretaget af Rambøll Management.

Følgende tre plejehjem modtager i dag mad fra Centralkøkkenet:

·         Harboøre Omsorgscenter

·         Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

·         Bøvling Ældrecenter.

Samlet 46 pladser samt 2 gæstestuer. De øvrige plejeboliger i Kommunen har status af leve-bo miljøer og har madlavning som en integreret del af hverdagen lokalt. Det vil sige, at 74,6 % af beboerne i plejeboliger i Lemvig Kommune har decentral madlavning mens 25,4 % i dag modtager mad fra Lemvig Centralkøkken.

Ændring i driftsomkostninger ved en decentralisering af madproduktionen

En decentralisering af madlavningen til lokale køkkener vil medføre øgede driftsomkostninger. Der kan ikke søges dækning af driftsomkostninger i ansøgningspuljen.

De økonomiske beregninger for driften er baseret på, at Lemvig Centralkøkken fortsat leverer mad til dagcentrene, Tryghedshotellet og hjemmeboende pensionister i fritvalgsordningen, som de gør i dag.

Nedenstående skema medtager tre beregninger. Første beregning tager udgangspunkt i, at hver enhed uanset antal beboere, har 5 brutto timer pr. dag til at varetage den nye opgave (administration, udførelse, planlægning, indkøb, rengøring mm.).

Anden beregning tager udgangspunkt i Lemvig Centralkøkkens omkostninger pr. enhed (portioner) i 2016 råvareudgifter.

Den tredje beregning tager udgangspunkt i den økonomiske forskel mellem leve-bo miljø og plejebolig. I 2017 udgør forskellen 26.441 kr. per beboer årligt.

 

 

 

5 ekstra timer brutto pr. dag
(3,9 netto timer).

 

Decentralisering

Enhedsomkostning for Centralkøkkenet.

 

 

Decentralisering

Fordeling mellem plejeboliger og leve bo miljøer

 

 

Decentralisering

Nuværende forhold

1

Bækmarksbro

Min. omkostninger

457.000

321.000

424.000

0

Råvarebudget

102.000

102.000

102.000

0

Harboøre

Min. omkostninger

457.000

301.000

397.000

0

Råvarebudget

96.000

96.000

96.000

0

Bøvling

Min. omkostninger

457.000

341.000

450.000

0

Råvarebudget

108.000

108.000

108.000

0

Centralkøkkenet

Personaleomkostninger

2.032.000

2.032.000

2.032.000

2.265.000

Råvarebudget

1.030.000

1.030.000

1.030.000

1.334.000

Transport

500.000

500.000

500.000

532.000

Lokaler/inventar

939.000

939.000

939.000

939.000

Øvrige- kontor, it mv.

139.000

139.000

139.000

139.000

Samlet drift

6.317.000

5.909.000

6.217.000

5.209.000

Forskel i drift til nuværende niveau

1.108.000

700.000

1.008.000

 

2

Omkostning pr. portion enhed ved decentralisering

88,72

88,72

88,72

 

Omkostning pr. portion enhed i regnskab 2016

78,60

78,60

78,60

78,60

Forskel i omkostning til nuværende niveau

10,11

10,11

10,11

 

Prisforskel ved levering af 52.583 portioner.

532.000

532.000

532.000

 

3

Forskel i driftsudgift for Lemvig Kommune

1.640.000

1.232.000

1.540.000

 

 

Udover de beregnede driftsomkostninger vil der komme en merudgift til private leverandører, i det disse afregnes efter samme omkostningspris som på Lemvig Centralkøkken.

De økonomiske konsekvenser kan først udarbejdes endeligt når beslutningen om decentralisering af madproduktion på ældreområdet er afklaret, serviceniveauet fastlagt og det er undersøgt om de decentrale enheder kan udføre opgaven indenfor minimumsberegningen i sagsfremstillingen.

For Lemvig Kommune vil indtægterne som udgangspunkt være neutrale, idet en beboer skal betale det samme uanset om leveringen sker fra Lemvig Centralkøkken eller fra et decentralt køkken.

                 Konsekvenser for Centralkøkkenet ved en decentralisering

Reduktionen i Centralkøkkenets timer ved en decentralisering af madproduktionen til de tre plejecentre, vil medføre en tilpasning af medarbejderstaben i Lemvig Centralkøkken. Det vil gøre det vanskeligere at fastholde en stabil produktionsvagtplan og håndtere akut sygdom.

Ændringen i den procentvise produktionsfordeling mellem fritvalg og bulk vil medføre, at Lemvig Centralkøkken bliver mere sårbar overfor udsving i det variable fritvalgsområdet, når den faste produktion af bulk reduceres.

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvor meget der kan reduceres i Centralkøkkenets produktion, før det ikke længere er bæredygtigt at opretholde et centralkøkken.

                     Høring

Ældrerådet for Lemvig Kommune har haft sagen i høring og sender følgende opsummering til sagen:

Ældrerådet kan varmt anbefale, at køkkenerne i Lemvigområdet renoveres som beskrevet og at køkkenerne på Bækmarksbro Pleje- og daghjem, Harboøre Omsorgscenter og Bøvling Ældrecenter genetableres og derved giver beboerne større selvbestemmelse og flere valgmuligheder”.

Lovgrundlag, politikker
Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker:

·         Arealerne for leve-bo miljøerne i Lemvigområdet er boligarealer og kan derfor søges uden medfinansiering.

·         Det forventes, at udgifterne til renovering af køkkener i leve-bo miljøer i Lemvigområdet holdes inden for eventuelle bevilligede puljemidler.

·         Arealerne for henholdsvis Bækmarksbro, Harboøre og Bøvling er kommunale servicearealer. Puljen stiller derfor krav om mindst 25 % medfinansiering i budgettet for projektet.

·         Ifølge Lemvig Kommunes bevillingsregler, skal Kommunalbestyrelsen give en anlægsbevilling og frigive et rådighedsbeløb til den kommunale medfinansieringsdel.

·         Kommunalbestyrelsen godkender årligt både aktivitets- og økonomiforudsætninger for det kommende års budget. Derfor skal de øgede driftsomkostninger jf. Lemvig Kommunes bevillingsregler, godkendes som en tillægsbevilling til budget 2017 eller indgå i Lemvig Kommunes budgetproces for 2018.

·         De økonomiske konsekvenser kan først udarbejdes endeligt når beslutningen om decentralisering af madproduktion på ældreområdet er afklaret, serviceniveauet fastlagt og det er undersøgt om de decentrale enheder kan udføre opgaven indenfor minimumsberegningen i sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

Uafhængigt af spørgsmålet om en decentralisering af madproduktionen på ældreområdet, arbejdes der under værdighedsmilliarden med en indsats for at styrke mad og måltider bredt inden for ældreområdet. I arbejdet fokuseres både på indsatser i forhold til plejeboliger, hjemmeboende og dagcenterbrugere. En plan for konkrete indsatser forventes at blive fremlagt for styregruppen for værdighedsmilliarden til godkendelse i forsommeren 2017.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller, at:

1.    Sundheds- og Ældreministeriets pulje søges om 225.000 kr. til renovering af fire køkkener i Lemvigområdet.

2.    Der træffes beslutning om hvorvidt genetablering/etablering af et eller flere køkkener skal anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

3.    Såfremt det anbefales at genetablere et eller flere køkkener, ansøges Sundheds- og Ældreministeriets pulje om dækning af anlægsudgifter forbundet med genetablering/etablering af aktuelle køkkener. Ansøgningen annulleres hvis forslaget ikke godkendes i Kommunalbestyrelsen.

4.    Såfremt det anbefales at genetablere et eller flere køkkener, søges Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling til den kommunale medfinansieringsdel på min. 25 % af anlægsudgiften i 2017.

5.    Såfremt det anbefales at decentralisere madlavning til et eller flere køkkener, vil udgifter til øgede driftsomkostninger indgå i budgetprocessen for 2018.

5 medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget (Albert Vinther Krogh, Elisabeth Moltke, Lone Pilgaard Sørensen, Orla Østerby og Troels Skovmose) anbefaler indstillingerne med en forhøjelse af følgende beløb:

 

·         300.000 kr. til renovering af 4 køkkener i Lemvigområdet.

 

·         Anlægsudgifterne forhøjes til 100.000 kr. til Harboøre Omsorgscenter og 50.000 kr. til Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter.

 

·         Der indhentes tilbud på anlægspris til etablering af køkken i Bøvling. Der ansøges om midler hertil.

Vagn Thode Nielsen stemte imod, da han ikke ønsker en decentralisering af madproduktionen.

 

Gunnar Lisby Kjær deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.
Ole Byskov og Orla Østerby deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:
                      26.04.2017:

Indstillingerne godkendt.

1 Høringssvar fra Ældrerådet (PDF)
2 Ansøgning - køkkener i Lemvigområdet (PDF)
3 Ansøgning - Genåbning af tre lokale køkkener (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 9                  Nedskalering eller skrinlæggelse af projekt Lemvig Dyrepark

                 01.05.11P19-0001

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune ejer 7,5 ha jord mellem Hotel Nr. Vinkel og Lemvig Marina. Det meste af arealet er registreret som mose iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Men arealet er under stærk tilgroning af pil, hyld, brombær, gyvel og kæmpebjørneklo.

En privat aktør, som afgræsser et mindre areal i området, kontaktede i 2014 Lemvig Kommune med et forslag om en udvidelse af afgræsningen til at omfatte hovedparten af kommunens areal. På den baggrund udviklede Teknik & Miljø projektet Lemvig Dyrepark. Projektet blev bevilget 75.000 kr. af kommunalbestyrelsen på budget 2016 under forudsætning af 50% ekstern finansiering.

Det har imidlertid vist sig urealistisk at opnå ekstern finansiering. Der er pt. ingen relevante fonde eller puljer, som giver tilskud til hegning og afgræsning af § 3 natur.

Det er stadig et godt og yderst relevant projekt, og derfor ønskes det fortsat gennemført, indenfor de givne rammer. Administrationen har modtaget et tilbud på indhegning af det nordligste område på 75.000 kr. inkl. et par klaplåger. Dermed droppes den sydligste indhegning og færistene mellem de to indhegninger.

Lovgrundlag, politikker

Naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 1.

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lemvig Kommune 2017-2022.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering via det afsatte rådighedsbeløb.

Andre konsekvenser

Afgræsning vil sikre en god naturpleje af området og vil samtidig udgøre en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

De græssende husdyr vil klæde landskabet og give brugerne af området gode oplevelser.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

·         At projektet gennemføres i nedskaleret form ved etablering af en ca. 5 ha stor indhegning.

·         At der gives en anlægsbevilling på 75.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

·         At rådighedsbeløbet frigives.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingerne. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.
                 Ole Byskov og Orla Østerby deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:

26.04.2017:

Indstillingerne godkendt.

 

1 Hegnslinie_endelig (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 10                Politisk behandling af naturhandleplaner 2016-2021 i Lemvig Kommune

                 09.00.06P15-0008

 

Sagsfremstilling
Miljø- og Fødevareministeriet lancerede den 20. april 2016 Natura 2000-planerne for planperioden 2016-2021.

I forlængelse heraf har kommunerne ét år til at udarbejde og vedtage naturhandleplaner for Natura 2000-områderne. Lemvig Kommune har deltaget i udarbejdelsen af naturhandleplaner for tre Natura 2000-områder, som er beliggende helt eller delvist i Lemvig Kommune:

·         Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er udarbejdet i samarbejde med Morsø, Struer og Thisted kommuner (nr. 28).

·         Nissum Fjord er udarbejdet i samarbejde med Holstebro Kommune (nr. 65).

·         Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage er udarbejdet af Lemvig Kommune (nr. 224).

 

Naturhandleplanerne er udarbejdet for de tre Natura 2000-områder og vedlægges som bilag. Planerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er i høringsperioden kommet reaktioner fra følgende organisationer og myndigheder:

Organisation

Nr. 28

Nr. 65

Nr. 224

Generelle bemærkninger til alle 3 handleplaner

Miljøstyrelsen(tidligere SVANA)

X

X

X

 

Danmark Naturfredningsforening, Lemvig

 

 

 

X

Naturstyrelsen

X

X

X

X

Danmarks Naturfredningsforening Thy

X

 

 

 

LandboThy

X

 

 

 

X = Indkomne bemærkninger

De enkelte høringssvar er samlet i en hvidbog, der også indeholder afdelingens

kommentarer.

I øvrigt giver høringssvarene ikke anledning til væsentlige ændringer i handleplanerne, hvilket fremgår af den vedhæftede hvidbog over høringssvarene. En ny høringsrunde er derfor ikke aktuel.

Om Natura 2000-planerne

Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan fremgangen i vores vigtigste natur i Natura 2000-områderne sikres. Der er udarbejdet naturplaner for 252 naturområder, og hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i planperioden.

Natura 2000 planerne 2016-2021 har fokus på:

·         Sikring af naturpleje

·         Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015

·         Sammenhæng i naturen

·         Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Naturhandleplanerne er udmøntningen af de nationalt vedtagne Natura 2000-planer.

Natura 2000 indsatsen er beskrevet under ”Natur og friluftsliv” i Lemvig Kommunes udviklingsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

·         At naturhandleplanerne vedtages

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.

Ole Byskov og Orla Østerby deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:

26.04.2017:

Godkendt.

1 Nr. 28 handleplan (PDF)
2 Hvidbog nr. 28 (PDF)
3 Handleplan nr. 65 (PDF)
4 Handleplan nr. 224 (PDF)
5 Hvidbog nr. 224 (PDF)
6 Hvidbog nr. 65 Natura 2000 handleplan for Nissum Fjord (DOCM)

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 11                Anlægsbevilling til fundament for Kunstværk i Lemvig by

                 20.04.02P20-0001

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. marts 2016 at tage imod et kunstværk skænket af Ny Carlsbergfondet til Lemvig by. Kunstværket er udført af kunstneren Jeppe Hein og består af to værker, ”Sociale bænke”, der opstilles hhv. ud for Toldboden/Turistkontoret på Havnegade og på pladsen øst for Mathildes Kaj, se vedhæftede luftfoto.

Kunstværkerne forudsætter et tilstrækkeligt fundament, og at der etableres en faldgummibelægning under værkerne. Gummibelægningerne anlægges efter aftale med kunstner Jeppe Hein med farver tilsvarende de omkringliggende hhv. asfalt og flisebelægninger, så underlaget fremstår visuelt neutralt i forhold til bænkene.

Anlægsarbejderne foretages i april/maj og værkerne monteres i perioden fra den 15. maj til den 31. maj, så tæt på indvielsesdatoen den 2. juni som muligt.

Fundament og gummibelægning og anlæg heraf beløber sig til 150.000, kr.

Lovgrundlag, politikker

Kunst i det offentlige rum understøtter udviklingsstrategiens målsætning om at skabe attraktive, aktive byrum i kommunen, som borgerne kan være stolte af at vise frem og som skaber øget kvalitet i hverdagen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget ligger uden for rammerne af budgetlagte aktiviteter i 2017, og der kan derfor ikke anvises finansiering.

Økonomi & HR gør opmærksom på, at projektet skal finansieres af de likvide aktiver.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

·         At der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af fundament og gummibelægning.

·         At anlægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver.

·         At rådighedsbeløbet frigives.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.

Ole Byskov og Orla Østerby deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:

26.04.2017:
                      Indstillingerne godkendt.

1 Placering af kunstværkerne af Jeppe Hein (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 12                Navngivning af torv ved Tangsøcentret

                 05.01.00G01-0042

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om navngivning af torvet mellem Spar og Tangsøcentret i Bækmarksbro. Ansøgerne ønsker torvet opkaldt efter Orla Østerby, så det kommer til at hedde ”Østerbys Torv”.

Begrundelsen for ansøgningen er, at Orla Østerby har været en stor kapacitet i forbindelse med centret. Han har med forudseenhed, nytænkning, mod og stor kvalitet været en kæmpe kapacitet for lokalområdet. De vil derfor gerne takke ham på denne måde.

Lovgrundlag, politikker

Bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2014 om vejnavne og adresser.
Lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013 om bygnings- og boligregistrering.

Økonomiske konsekvenser

Nyt vejskilt.

Andre konsekvenser

Stednavneudvalget anbefaler, at man ikke opkalder veje/pladser efter nulevende personer, hvis personen skulle agere uheldigt senere hen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

·         At udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt pladsen skal opkaldes efter Orla Østerby.

·         Om vejnavnet skal optages i vejregisteret.

Et flertal af Teknik- og Miljøudvalget bestående af Albert Krogh, Søren V. Jensen, Karl Balleby, og Elisabeth Moltke besluttede at anbefale, at pladsen ikke opkaldes efter Orla Østerby og optages i vejregistret. Et mindretal bestående af Jørgen Nørby, Ole Byskov og Steffen Damsgaard anbefaler, at pladsen opkaldes efter Orla Østerby og at vejnavnet optages i vejregisteret.

 

Beslutning:
26.04.2017:

Orla Østerby forlod mødet på grund af inhabilitet.

For indstillingen om, at pladsen opkaldes efter Orla Østerby og at vejnavnet optages i vejregisteret stemte 11 medlemmer (Erik Flyvholm, Jens Lønberg, Jørgen Nørby, Gunnar Lisby Kjær, Steffen Damsgaard, Henrik Thygesen, Vagn Thode Nielsen, Tina Boel van Ingen, Troels Skovmose, Claus Pedersen og Ole Byskov), imod stemte 5 medlemmer (Karl Balleby, Kenneth Bro, Karsten Kragelund, Lone P. Sørensen og Elisabeth Moltke), hverken for eller imod stemte 4 medlemmer (Michelle Welle Tange, Søren V. Jensen, Albert Krogh og Gitte Fiskbæk). Forslaget godkendt.

 

1 Kortbilag over torvet (PDF)
2 Ansøgning om registrering af torv - Østerbys Torv (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 

 Åbent  Møde.

 

 13                Afholdelse af ordinær generalforsamling i Lemvig Forsyning A/S

                 24.00.01S55-0001

Sagsfremstilling

Der skal afholdes ordinær generalforsamling i Lemvig Forsyning A/S, som Lemvig Kommune ejer 100%.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

1.    Valg af dirigent

2.    Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4.    Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder honorar

5.    Valg af revisor

6.    Eventuelt

Lovgrundlag

Selskabsloven.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen som generalforsamling for Lemvig Forsyning A/S via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

·         At årsrapporten for Lemvig Forsyning A/S tages til efterretning

 

·         At Kommunalbestyrelsen, som ejer af Lemvig Forsyning A/S, giver Borgmester Erik Flyvholm bemyndigelse til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet i overensstemmelse med vedlagte udkast til udskrift af forhandlingsprotokollen, herunder godkender Årsrapporten for Lemvig Forsyning A/S, og dermed underskriver de nødvendige selskabsretslige dokumenter til brug herfor.

 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingerne. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.
Ole Byskov og Orla Østerby deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:

26.04.2017:

Generalforsamlingen afholdt og indstillingerne godkendt.

1 Underskrevet Revisionsprotokol af 28 marts 2017_Lemvig Forsyning 1.0 (PDF)
2 Underskrevet Revisionsprotokol af 28 marts 2017_Lemvig Vand og Spildevand 1.0 (PDF)
3 Underskrevet Årsrapport 2016_Lemvig Forsyning 1.0 (PDF)
4 Underskrevet Årsrapport 2016_Lemvig Forsyningsservice 1.0 (PDF)
5 Underskrevet Årsrapport 2016_Lemvig Vand og Spildevand 1.0 (PDF)
6 Årsberetning 2016 for Lemvig Forsyning med datterselskaber (DOCX)

Til indholdsfortegnelse


 

 

14. Lukket punkt.

 

Til indholdsfortegnelse

 

15. Lukket punkt.

 

Til indholdsfortegnelse

 

16. Lukket punkt.