Dagsordenspunkter

  åbent 1 Lemvig Kommune: Profilstrande og strandpotientialerapport
  åbent 2 Orientering om forslag fra Borgerforeningen i Fjaltring vedr. Høfde Q
  åbent 3 Igangsætning af nyt samlet plangrundlag for placering af større solenergianlæg
  åbent 4 Retningslinjer for uddeling af midler fra Borgerforeningspuljen
  åbent 5 Borgerforeningspulje 2018 - fordeling af midler
  åbent 6 Ansøgninger om renoveringstilskud til forsamlingshuse mm.
  åbent 7 Ansøgninger om renoveringstilskud pr. d. 17. december 2018
  åbent 8 Frivillige nedrivninger pr. d. 17. december 2018
  åbent 9 Brandhaner i Lemvig Kommune - oprydning
  åbent 10 Rottehandlingsplan 2019 - 2021
  åbent 11 Ramme Varmeværk regnskab 2017- 2018
  åbent 12 Regnskab 2017-2018 Lemvig Varmeværk
  åbent 13 Orientering fra udvalgsformanden og afdelingen
  lukket 14 Lukket punkt
  lukket 15 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Lemvig Kommune: Profilstrande og strandpotientialerapport

                 01.02.17P20-0006

Sagsfremstilling

Under Partnerskabet for Vestkysten og i tråd med tiltag nr. 9 i ”Udviklingsplan for Vestkysten”, skal der udpeges profilstrande langs Vestkysten, hvor særlige produkter/indsatser til turister kan udvikles.

Der er derfor nedsat en gruppe under partnerskabet; ”Profilstrandgruppen” – bestående af deltagere fra størstedelen af Vestkystens kommuner. I denne gruppe vil der blive udarbejdet oplæg til, hvilke profilstrande, der kan arbejdes videre med.

I "Profilstrandsgruppen" under Partnerskab for Vestkystturisme er en profilstrand en strand, hvor lokale aktører (kommune/turistforening) ønsker at udfordre de gængse regler om klitfredning/strandbeskyttelse med videre, som er til hinder for en særlig udvikling netop her. Det er strande, hvor der vurderes at være potentiale for en egentlig turismeudvikling f.eks. via test af forskellige turismemæssige tiltag, anlæg, formidling m.m., som kan medvirke til at profilere områdets turismesærkender og/eller -værdier.

Det er fra Partnerskabets side ønsket, at en række strande langs hele Vestkysten udpeges til profilstrande således, at disse profilstrande kan indgå i dialogen med bl.a. Kystdirektorat og Naturstyrelsen om en mere lempelig tilgang til udviklingsmuligheder i udgangspunktet kun på profilstrandene.

Udover at det giver et overblik i forhold til udpegning af profilstrande, giver det samtidigt også kommunerne indblik i egne strande og i efterfølgende prioriteringer her.

Vurderingen af en kommunes strandes potentiale for turismeudvikling samles i en rapport, som både giver et overblik over og prioritering blandt alle kommunens væsentlige strande, men også en konkret registrering på samt beskrivelse og vurdering af de individuelle strande.

Metoden til denne strandpotentialerapport er udviklet af Lemvig Kommunes administration og kvalificeret i ”Profilstrandgruppen”. De første gennemgåede strande er beliggende i Lemvig Kommune.

Vedlagt findes en metodebeskrivelse samt konkrete eksempler på gennemgang af en række af Lemvig Kommunes strande. Når alle strande er vurderet færdigt vil dette samles i en rapport og blive fremlagt til politisk behandling.

Lovgrundlag, politikker

Udviklingsplan for Vestkysten.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik & Miljø indstiller:

·         At der orienteres om udkast til arbejdet med vurdering af kommunens strandes potentiale for turismeudvikling

Beslutning:

17/12-18: Orientering givet.

1 Bilag 1: Opbygning af rapport (PDF)
2 Bilag 2: Vurdering af udvalgte strande (PDF)
3 Bilag 3: Strandpotentiale registrering og vurdering af potentiale (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Drøftelse af forslag fra Borgerforeningen i Fjaltring vedr. Høfde Q

                 01.02.17P20-0005

Sagsfremstilling

Fjaltring Borgerforening har den 30. oktober præsenteret borgerforeningens vision for udvikling af Høfde Q for Plan og Projekt.

Projektet, der vil blive gennemgået på mødet og er udarbejdet af Schönherr Landskabsarkitekter, foreslår en plint med en promenade og mulighed for ophold som det sammenbindende element langs parkeringsområdet.

Vejen til området foreslås i projektet dobbeltrettet i modsætning til nu, hvor der er en sommervej/et hjulspor, der giver mulighed for en smidig trafikafvikling.

Projektet foreslår en reducering af parkeringspladser i forhold til eksisterende.

Det foreslås, at der etableres en P-gryde for autocampere ved at nivellere den skrånende parkeringsplads nord for servicebygningen og lægge det afgravede materiale op som kant på gryden for at gøre autocamperne mindre synlige fra omgivelserne.

Servicebygningen foreslås udvidet til dobbelt størrelse og indrettet med bl.a. en sauna.

Med henvisning til Partnerskab for Vestkystturisme’s igangværende projekt, registrering, analyse og udvikling af hele vestkystens strandpotentiale i turismeøjemed, finder administrationen, at der er en række opmærksomhedspunkter i projektet, der bør vurderes nærmere.

Lovgrundlag, politikker

Udviklingsplan for Vestkysten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller punktet til drøftelse.

Beslutning:

17/12-18: Sagen drøftet.

1 Skitseforslag (PDF)
2 Fortælling om Høfde Q (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Igangsætning af nyt samlet plangrundlag for placering af større solenergianlæg

                 01.02.15P15-0039

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har modtaget forespørgsler på etablering af større solenergianlæg placeret i kommunen.

Større solenergianlæg vil bidrage til den grønne energiproduktion, og vil samtidigt lægge beslag på større landområder. I dag findes et større solenergianlæg placeret i området syd for Nees.

For at sikre ensartet administrationsgrundlag til at behandle nuværende og fremtidige forespørgsler og konkrete ansøgninger, vurderer administration, at det er nødvendigt med nærmere retningslinjer for placeringen af større solenergianlæg.

Det foreslås, at arbejdet med retningslinjer for placering af større solenergianlæg lægger sig op ad vindmølleplanlægningen fra Lemvig Kommuneplan 2017-29, da denne planlægning også rummer retningslinjer for store anlæg i kommunen.

Retningslinjerne vil gøre det muligt at styre placeringen af både de store solcelleparker og de mindre anlæg, så de placeres hensigtsmæssig i forhold til naturbeskyttelse og synlighed i landskabet. Der vil hermed skabes balance mellem benyttelse og beskyttelse i det åbne land.

Udgangspunktet for denne type planlægning vil være en negativ udpegning, dvs., en udpegning af arealer, hvor det ikke kan lade sig gøre at etablere større anlæg. Det vil hovedsagligt være i områder med særligt værdifulde landskaber. De resterende områder vil være en slags neutralzone, hvor større anlæg kan placeres, hvis de ellers overholder de retningslinjer, som vedtages for området.

Vedtagelse af en ny planlægning for placering af større solenergianlæg vil kræve et tillæg til Lemvig Kommuneplan 2017-29.

Lovgrundlag, politikker

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik & Miljø indstiller:

·         At det besluttes at igangsætte arbejdet for et nyt samlet plangrundlag for placering af større solenergianlæg

Beslutning:

17/12-18: Udvalget besluttede at igangsætte arbejdet for et nyt samlet plangrundlag for placering af større solenergianlæg. Der skal sikres lokal opbakning og tages hensyn til omkringboende. Retningslinjerne i punkt 4 i bilag 1 blødes op.

1 Bilag 2: Udkast til retningslinjekort for placering af større solenergianlæg (PDF)
2 Bilag 1: Udkast til retningslinjer for placering af større solenergianlæg i Lemvig Kommune (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Retningslinjer for uddeling af midler fra Borgerforeningspuljen

                 01.02.00A00-0001

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 at oprette en ny pulje til sogne- og borgerforeningerne i Lemvig Kommune, herefter kaldet borgerforeningspuljen. Borger- og sogneforeningerne kan få del i midlerne fra puljen ved at indsende ansøgning. Ansøgningen skal indeholde:

-      Tilkendegivelse af borger-/sogneforeningen som den koordinerende enhed og talerør til Lemvig Kommune.

-      Oversigt over inddragede aktører/grupper i lokalområdet samt oversigt over afholdte og/eller planlagte møder i lokalområdet.

-      Lokal udviklingsplan med 3-5 konkrete tiltag for lokalområdet

Administrationen foreslår, at der opstilles tre parametre for uddeling af midler:

-      Lokalområdets indbyggertal. Såfremt lokalområdet er sammenfaldende med et eller flere sogne, har sognets indbyggertal forrang for byens indbyggertal. Indbyggertal pr. 1. januar 2018 for henholdsvis sogne og byområder kan ses i bilag 2.

-      Borgerforeningens inddragelse af de lokale aktører.

-      Udviklingsplanens omfang og indhold.

Hver enkelt parameter kan opfyldes i større og mindre grad. Midlerne tildeles på baggrund af borger-/og sogneforeningernes ansøgninger.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 200.000 kr. til borgerforeningspuljen. Eventuelt ubrugte midler kan overføres til næste års pulje.
Økonomi og HR har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

·         At retningslinjerne for tildeling af midler godkendes

·         At retningslinjerne kan revideres årligt

Beslutning:

17/12-18: Indstillingerne følges.

1 Kriterier for tildeling af midler fra borgerforeningspuljen 2018 (PDF)
2 Indbyggertal i sogne og byer i LK pr. 1.1.2018 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Borgerforeningspulje 2018 - fordeling af midler

                 01.02.00A00-0001

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 at oprette en ny pulje til sogne- og borgerforeningerne i Lemvig Kommune, herefter kaldet borgerforeningspuljen.

Borgerforeningspuljen skal medvirke til at støtte op om initiativer, der styrker udviklingen af de enkelte lokalområder og en styrkelse af samarbejdet mellem landdistrikterne og Lemvig Kommune.

Administrationen har modtaget ansøgninger fra seks borgerforeninger. Ansøgninger kan ses i bilag 1-6.

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for uddeling af midler, som er behandlet i forrige dagsordenspunkt. På baggrund af retningslinjerne fordeles midlerne som vist i bilag 7.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. i budget 2018 til Borgerforeningspuljen. Eventuelt ubrugte midler kan overføres til næste års pulje.
Økonomi og HR har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

·         At midlerne fra Borgerforeningspuljen fordeles som vist i bilag 7

Beslutning:

17/12-18: Indstillingen følges.

1 Ansøgning til Borgerforeningspulje - Bonnet (PDF)
2 Ansøgning til Borgerforeningspujle - Fjaltring-Trans (PDF)
3 Ansøgning til Borgerforeningspulje - Gudum (PDF)
4 Ansøgning til Borgerforeningspulje - Møborg (PDF)
5 Ansøgning til Borgerforeningspulje - Nr. Nissum (PDF)
6 Ansøgning til Borgerforeningspulje - Ramme (PDF)
7 Uddeling af midler - oversigt (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Ansøgninger om renoveringstilskud til forsamlingshuse mm.

                 01.11.34G01-0019

Sagsfremstilling

Den 7. august 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at der afsættes op til 150.000 kr. netto pr. år til renoveringstilskud, som kan anvendes til forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.

I 2018 har vi modtaget ansøgninger fra (ansøgningsoplysninger samt beregnet tilskud fremgår af bilag):

·         Fabjerg Kulturhus

·         Fjaltring Forsamlingshus

·         Lomborg Forsamlingshus

                 Tilskud til renovering administreres efter den vedtagne fordelingsnøgle for for-                 samlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.

                 Der indstilles at bevillige 93.875 kr. til de ovenstående ansøgninger ud af det af                satte beløb på 150.000 kr., det resterende beløb vil blive anvendt til indsatsen        mod dårlig boliger. 

Lovgrundlag, politikker
Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til renovering af disse ejendomme, anvendes af landsbypuljemidlerne., med statsrefusion på 70%.

Økonomi og HR udtaler, at der er afsat budgetmidler til den kommunale andel af finansiering af tilskuddene.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

·         At er gives tilskud til ovenstående ejendomme

Beslutning:

17/12-18: Indstillingen følges.

1 Visuel registrering pdf - Fjaltringbyvej 6 (PDF)
2 Visuel registrering pdf - Engelundvej 1 (PDF)
3 Visuel registrering pdf - Lomborgvej 117 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 7                  Ansøgninger om renoveringstilskud pr. d. 17. december 2018

                 01.11.34G01-0019

Sagsfremstilling

Byfornyelsesloven åbner, som i de tidligere puljer, op for, at der kan søges midler til forskønnelse af private- og udlejningsboligers klimaskærm.

Lemvig Kommune har afsat 8,9 mio. kr. inkl. statslige midler til renoveringstilskud i forbindelse med områdefornyelsen i Lemvig Midtby. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til bygningsforskønnelse i forbindelse med områdefornyelsen i Ramme-Lomborg.

Fælles for alle projekter er, at ejendommen skal være væsentligt nedslidt og opført før 1960. Projekterne skal være beliggende indenfor områdefornyelsesafgrænsningerne. Herudover administreres tilskuddet efter de gældende krav i byfornyelsesloven.

Tilskud til renovering administreres efter de vedtagne fordelingsnøgler for Lemvig by, samt øvrige områdefornyelsesbyer.

                 Administrationen foreslår, at følgende ejendomme bevilges tilskud til renovering                  (ansøgningsoplysninger samt beregnet tilskud fremgår af bilag):

Områdefornyelse i Lemvig midtby:

·         Bredgade 10, 7620 Lemvig

·         Frederiksgade 22, 7620 Lemvig

Områdefornyelse i Ramme-Lomborg:

·         Strøggade 50, Ramme, 7620 Lemvig

 

Lovgrundlag, politikker

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til renovering af ejendommene beliggende i Lemvig anvendes af de ekstraordinære midler i forbindelse med områdefornyelsen i Lemvig Midtby, med statsrefusion på 50%.

Tilskud til renovering af ejendommen beliggende i Ramme anvendes landsbypuljemidlerne som er afsat til områdefornyelsen i Ramme-Lomborg, med statsrefusion på 70%.

Økonomi og HR udtaler, at der er afsat budgetmidler til den kommunale andel af finansiering af tilskuddene.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

·         At der gives tilskud til ovenstående ejendomme.

Beslutning:

17/12-18: Indstillingen følges.

1 Visuel registrering pdf - Strøggade 50 (PDF)
2 Visuel registrering pdf - Frederiksgade 22 (PDF)
3 Visuel registrering pdf - Vasen 22 + Bredgade 10 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 8                  Frivillige nedrivninger pr. d. 17. december 2018

                 01.11.34G01-0019

Sagsfremstilling

Kommunen gør en særlig indsats for at forskønne landsbyer, landdistrikter og byer ved bl.a. at nedrive tomme og forfaldne bygninger. De frivillige nedrivninger er udvalgt efter følgende prioritering:

1.    Boligsocial indsats, beboede og ubeboede dårlige huse

2.    Ejendomme beliggende i områdefornyelsesbyerne – Lemvig, Thyborøn, Harboøre, Bækmarksbro, Nørre Nissum, Bøvlingbjerg og Ramme-Lomborg

3.    Skæmmende, forfaldne ejendomme beliggende i byer, ved hovedveje og turiststeder

 

Administrationen foreslår følgende ejendomme som frivillige nedrivninger – se bilag for ejendomsoplysninger:

1. Prioritetssager:

·         Borgvej 14, Gudum, 7620 Lemvig

·         Ringkøbingvej 15, 7620 Lemvig

·         Bonnetvej 10, Bonnet, 7620 Lemvig

·         Lomborgvej 152, Lomborg, 7620 Lemvig

·         Kærvej 36, 7650 Bøvlingbjerg

Lovgrundlag, politikker

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Lomborgvej 152 nedrives for de landsbypuljemidler, som er afsat til områdefornyelsen i Ramme-Lomborg, med statsrefusion på 70%.

De resterende ejendomme nedrives for landsbypuljemidler, med statsrefusion på 70%.

Økonomi & HR bemærker, at der er budgetmæssig dækning for den kommunale andel af udgiften.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

·         At ejendommene nedrives.

Beslutning:

17/12-18: Indstillingen følges.

1 Visuel registrering pdf - Borgvej 14 (PDF)
2 Visuel registrering pdf - Ringkøbingvej 15 (PDF)
3 Visuel registrering pdf - Kærvej 36 (PDF)
4 Visuel registrering pdf - Bonnetvej 10 (PDF)
5 Visuel registrering pdf - Lomborgvej 152 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 9                  Brandhaner i Lemvig Kommune - oprydning

                 09.00.00G01-0014

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har ansvaret for etablering, nedlæggelse og reparation af brandhaner. Nordvestjyllands Brandvæsens seneste gennemgang af brandhaner i Lemvig Kommune viser, at flere af de eksisterende brandhaner er overflødige eller trænger til reparationer af forskellig karakter. På den baggrund vil en større samlet oprydningsindsats være hensigtsmæssig.

Lemvig Kommunes beredskab blev i 2016 samlet i det fælleskommunale interessentskab Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (NVB). I den forbindelse overgik driften af beredskabsopgaven fra Lemvig Kommune til NVB. Ansvaret for brandhaner er dog fortsat placeret hos Lemvig Kommune.

NVB har i 2018 gennemgået samtlige brandhaner i Lemvig Kommune. Flere af hanerne er overflødige, fordi behovet i dag er anderledes, end da de blev etableret. I dag er det ofte vigtigere at kunne fylde en tankbil hurtigt, end det er at have en nærliggende brandhane.

Da de fleste brandhaner meget sjældent er i brug, er der behov for løbende at sikre, at de er funktionelle. Den seneste gennemgang viser, at mange af hanerne er i dårlig stand. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få nedlagt overflødige brandhaner og samtidig sikret, at de tilbageværende og nødvendige brandhaner er funktionelle.

Administrationen vurderer, at en oprydningsindsats er nødvendig og kan gennemføres i løbet af 2019.

Lovgrundlag, politikker

Beredskabsloven, § 15.

Økonomiske konsekvenser

Baseret på indhentede gennemsnitspriser for reparation og udskiftning af brandhaner vurderes oprydningsindsatsen at kunne gennemføres for 300.000 kr.

Økonomi og HR bemærker, at der skal gives en bevilling finansieret af kassebeholdningen, såfremt det bevilliges.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

·         At Lemvig Kommune i 2019 igangsætter en oprydningsindsats, som sikrer et tidssvarende og funktionelt netværk af brandhaner i kommunen

Beslutning:

17/12-18: Indstillingen anbefales. Der ansøges om en kalkulatorisk tillægsbevilling på 300.000 kr. til opgaven.

1 Lemvig Kommunes brandhaner - oprydning. Liste fra Nordvestjyllands Brandvæsen (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 10                Rottehandlingsplan 2019 - 2021

                 09.13.01P15-0001

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune er forpligtet til at lave en 3-årig handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal som minimum indeholde en redegørelse for kommunens overordnede mål for rottebekæmpelse, tildelte resurser, succeskriterier og en beskrivelse af, hvordan Lemvig Kommune vil nå sine mål. Rottehandlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med Holstebro Kommune.

Handlingsplanens primære fokus er servicering og information af borgere. Det skal sikre en gnidningsfri rotteanmeldelse og -bekæmpelse samt en effektiv forebyggelse af rotteproblemer.

17. december 2017 blev rottebekendtgørelsen ændret. Modsat tidligere vil bekæmpelsen fremover også omfatte:

·         Et fast årligt tilsyn på tilsynspligtige ejendomme (landbrug, fødevareproducenter, gartnerier m.v.)

·         Mulighed for privat bekæmpelse på visse virksomheder (kræver, at ejer opnår R2-autosation)

·         Rottebekæmpelse i beboelse og på tilsynspligtige ejendomme i weekender og på helligdage.

·         Alle institutioner (skoler, sygehuse, plejehjem, børnehaver m.v.) skal inden udgangen af 2021 etablere rottespærrer i kloaksystemet. 

Lemvig Kommunes nuværende kontrakt vedr. rottebekæmpelse udløber i foråret 2019. På den baggrund sendes opgaven i fælleskommunalt udbud i samarbejde med Holstebro Kommune.
Det fælles udbud giver fleksibilitet og volumen i opgaven og dermed også potentiale til at kunne opnå en bedre pris og et højere serviceniveau.  
Udbyderen bliver den samme i de to kommuner, men der laves to separate kontrakter.

Lovgrundlag, politikker

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 17/12/2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Området er brugerfinansieret.

Andre konsekvenser

Vi forventer en væsentlig forhøjelse af omkostninger til rottebekæmpelse i den kommende periode. Det skyldes omkostninger forbundet med krav om weekendbetjening, etablering og servicering af rottespærrer samt tilsyn på tilsynspligtige ejendomme. Hertil kommer en forventning om et let øget antal anmeldelser (aktuelt modtages ca. 900 anmeldelser om året).

Natur & Miljø afsætter 0,4 årsværk til opgaven i perioden 2019-21. Disse årsværk er brugerfinansieret.

I forlængelse af udbudsprocessen vurderes behovet for en takststigning gældende fra 2020.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at:

·         Rottehandlingsplan 2019-21 for Lemvig Kommune vedtages.

Beslutning:

17/12-18: Indstillingen følges.

1 Handleplanen (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 11                Ramme Varmeværk regnskab 2017- 2018

                 00.32.00Ø60-0001

Sagsfremstilling

Årsrapport 2017/2018:

Ramme Varmeværk sender årsrapport for perioden 2017/2018 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Årets resultat udgør 0 kr. efter indregning af overdækning på 275.567 kr. Den akkumulerede overdækning(gæld) udgør herefter 313.029 kr.

Der har været et lille fald i varmesalget fra i 2016/2017 på 4138 mWh til 4109 mWh i 2017/2018.

Hovedposterne i regnskabet udviser:

Anlægsaktiverne på 1.021.085 kr.

Den likvide beholdning er på 864.779 kr.

Egenkapitalen udgør ved regnskabsafslutningen 208.512 kr.

Den langfristede gældsforpligtelse er på 644.864 kr.

Den kortfristede gældsforpligtigelse er på 920.670 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsrapport 2017/2018 er vedhæftet.

Lovgrundlag, politikker

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Økonomi & HR afdelingen indstiller:

·         At årsrapporten for 2017/2018 for Lemvig Varmeværk godkendes

Beslutning:

17/12-18: Indstillingen anbefales.

1 VS: Ramme varmeværk - Regnskab 17/18 (MSG)
2 Årsrapport_2017-18 (PDF)
3 Budgetudkast 2018-2019 - 120918 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 12                Regnskab 2017-2018 Lemvig Varmeværk

                 13.03.00K07-0002

Sagsfremstilling

Årsrapport 2017/2018:

Lemvig Varmeværk sender årsrapport for perioden 2017/2018 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Årets resultat udgør 0 kr. efter indregning af overdækning på -3.740.000 kr. Den akkumulerede overdækning (gæld) udgør herefter 1.236.866 kr.

Der har været en stigning i varmesalget fra i 2016/2017 på 86.299 mWh til 89.437 mWh i 2017/2018.

Hovedposterne i regnskabet udviser:

Anlægsaktiverne på 126 mio. kr.

Den likvide beholdning er på 12,8 mio. kr.

Egenkapitalen udgør ved regnskabsafslutningen 2,6 mio. kr.

Den langfristede gældsforpligtelse er på 95,2 mio. kr.

Den kortfristede gældsforpligtigelse er på 39,7 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Budget for 2018/2019:

Budget for 2018/2019 er uændret som foregående år, 13,5 øre/kWh, 16 kr./m² BBR areal og 1.200 kr./måler.

Der er budgetteret med et samlet salg på 85.932 mWh

Budget 2018/2019 er vedlagt til orientering.

Vedtægtsændring:

Der er ændret i vedtægternes § 9. Der er tale om en ændring af selskabets regnskabsperiode således at regnskabet i 2019 ændres til at være fra 1.1. til 31.12. Ændringen giver ikke anledning til yderligere kommentarer.

Lovgrundlag, politikker

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Økonomi & HR afdelingen indstiller:

·         At årsrapporten for 2017/2018 for Lemvig Varmeværk godkendes

 

·         At budgettet for 2018/2019 for Lemvig Varmeværk godkendes

·          

·         At vedtægtsændringen godkendes

Beslutning:

17/12-18: Indstillingerne anbefales.

1 Årsrapport_2017-2018 (PDF)
2 18359.730 Lemvig Varmeværk Helsides A3 folder_LAV (budget) (PDF)
3 Vedtægter pr 21 november 2018_gældende (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 13                Orientering fra udvalgsformanden og afdelingen

                 00.01.00G01-0030

 

Beslutning:

17/12-18: Orientering fra indvielse af Sødalprojekt 15. december 2018.

Orientering fra møde i Nomi4S.

Til indholdsfortegnelse

 

14. Lukket punkt

 

Til indholdsfortegnelse

 

15. Lukket punkt