Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Sygedagpenge

Du kan under sygdom som hovedregel modtage sygedagpenge - eller din arbejdsgiver kan modtage refusion af din sygeløn - i 22 uger.

Ud over 22 uger, skal Jobcenteret foretage en vurdering af dine muligheder for, at forlænge sygedagpengeperioden.

Fold alle ud

For at få forlænget perioden, skal du være omfattet af sygedagpengelovens undtagelsesbestemmelser, når:

1)  det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
2)  det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
3)  den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
4)  kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
5)  en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom,
6)  der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
7)  der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

Der er særlige regler, hvis du pensionist og sygemeldt fra dit arbejde eller erhverv.

 

Hvis du ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, vil du få tilbudt et jobafklaringsforløb og alligevel modtage en ydelse. Ydelsesstørrelsen bliver på kontanthjælpsniveau, dog uden fradrag for formue og ægtefælles eller samlevers indkomst.

Det er udelukkende på virk.dk, hvor der kan anmodes om sygedagpenge eller ske anmeldelse af sygefravær.

 

 

Jobcenterets og lovgivningens målsætninger for opfølgning af sygedagpenge, kan du læse mere om nedenfor.

Fold alle ud

Der er tale om at den ”røde tråd” fortsat er:

  • En forstærket og tidlig opfølgning – fastholdelse.
  • En helbredsmæssig udredning – der kan bringe din medarbejder tilbage så hurtigt som muligt.
  • At der ydes den relevante støtte -   i et samarbejde mellem virksomhed – den sygemeldte og Jobcentret.
  • Fast Track – en tidlig fremrykket indsats og kontakt til Jobcentret – når medarbejder og virksomhed i fællesskab anmoder om tidlig indsats.
  • Jobcentret prioriterer indsatsen med fokus på sygemeldinger, der efter samtale og helbredsmæssig vurdering, formodes at være længerevarende (> 8 uger)
  • Tidlig kontakt til virksomhederne fra Jobcentrets Virksomhedsservice  med fokus på mulighederne for delvis genoptagelse af arbejdet – fastholdelse af kontakten – praktik i egen virksomhed  i en kortere periode – hvor virksomheden bevarer refusionen – inden delvis genoptagelse.
  • Støtte til og rådgivning om mulighederne for omskoling – brancheskift – en situation hvor de helbredsmæssige problematikker forhindrer en tilbagevenden til arbejdet – med deltagelse af den faglige organisation – eventuelt praktiserende læge.

 

Hvis du er kortvarig sygemeldt (0-8 uger), vil du som hovedregel ikke blive indkaldt til samtale.

Er du sygemeldt længere end 8 uger, kan der iværksættes en række tilbud, der alle har til formål, at gøre din sygeperiode, så kort som muligt og genoptagelse af dit arbejde.

 

Jobcenteret samarbejder med Sundhedsafdelingen, som har en række tilbud omkring f.eks. KOL, MindFullNess, rygtræning, diabetes, hjerterehabilitering. Det vil din sagsbehandler vejlede dig i.

Herudover har vi et samarbejde med Tangsø Centeret om motions- og træningstilbud.

Endvidere har vi et samarbejde med anden aktør for eks. træning, erhvervsrettede psykologsamtaler og MindFullNess.

Henvisning til tilbudene sker i samarbejde med din sagsbehandler og efter en helbredsmæssig vurdering fra din læge eller behandlende sygehus.

Der vil også være mulighed for, at henvise dig til individuelt tilrettelagte forløb på Jobværkstedet.

En vigtig samarbejdspartner er Jobcenterets Virksomhedsservice, der har kontakt med virksomheder for etablering af eksempelvis praktikker, delvis genoptagelse af arbejdet ogarbejdsprøvninger.

Jobcenteret vil løbende informere om indsatsen på sygedagpengeområdet.

 

Tilbudsmuligheder

Anmeldelse af/refusion for sygefravær

Fem måneders (= 22 ugers) revurdering af sygedagpengesager/refusion til arbejdsgiver

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale

Fastholdelsesplan

Mulighedserklæring

Fast-track

Delvis syge- eller raskmelding

Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale

Jobafklaringsforløb

Rundbordssamtaler

Personlig assistance

Arbejdspladsindretning

§56 aftale

 

Du kan læse mere om sygedagpengereglerne på følgende hjemmesider:
Beskæftigelsesministeriet
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Sygedagpenge
Borger.dk

Vi vil meget gerne leve op til vores målsætning om at være dynamisk, opdateret og at vi afspejler borgernes behov for praksisrelateret information om Jobcentrets muligheder for at sikre en hurtig og effektiv indsats på beskæftigelseslovgivningens områder.