Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Sygedagpenge

 

Link til folder vedr. projekt "Sammen om fastholdelse".

Fold alle ud

Opfølgning omkring sygemeldt medarbejder

Den tidlige opfølgningssamtale, inden 4 uger fra 1. sygedag, kaldes mulighedssamtale. Ved mulighedssamtalen kan nedenstående link anvendes.

Vejledning til "Når en medarbejder melder sig syg".

Link til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for arbejdsgiverens muligheder for opfølgning omkring sygemeldt medarbejder

En mindre arbejdsgiver kan tilmelde sig forsikringsordningen, således at denne kan få refunderet sin udbetaling af løn fra 2. sygedag (i de første 3 ugers sygdom).

Ved en mindre arbejdsgiver forstås, at den årlige lønudbetaling højst må være på 7.428.750 kr. for alle ansatte. Dette beløb er beregnet som 1.750 gange det højeste sygedagpengebeløb pr. uge. Højeste sygedagpengebeløb er fra 1. januar 2017 4.245 kr. pr. uge. Det er 114,73 kr. pr. time. Du skal også have et aktivt CVR/SE-nummer.

Du kan som arbejdsgiver få flere oplysninger ved Udbetaling Danmark.

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til dagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom. Det vil sige, at du selv skal betale de første 2 uger, du er fraværende på grund af sygdom.

Det er en betingelse, at du i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder har været beskæftiget, heraf i den seneste måned før dit fravær. Hvis du i hele 6 måneders perioden har været selvstændig erhvervsdrivende, skal du have drevet virksomhed af væsentligt omfang

Dagpengene beregnes normalt på grundlag af skat's seneste årsopgørelse vedrørende virksomhedens overskud (dagpengegivende indtægt).

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne forsikring ved Udbetaling Danmark. Klik her for at åbne siden. Det giver dig blandt andet ret til sygedagpenge i de første 2 uger af dit sygefravær.

Du kan tegne forsikring fra 1. sygedag eller fra 3. sygedag. Hvis du som selvstændig, har tegnet forsikring, har du ret til 2/3 af maksimum dagpengebeløb uanset indtægt.

Hvis du ikke er forsikret, skal du søge om sygedagpenge ved ydelseskontoret senest 1 uge efter 2 ugers sygdom. Det vil sige senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Er du forsikret, skal du søge om sygedagpenge senest en uge efter 1. fraværsdag. Anmeldelsen skal ske elektronisk her.

Pr. 1. januar 2018 er dagpengesatsen på 4.300,00 kr. pr. uge svarende til 116,22 kr. pr. time.

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag eller fra 1. fraværsdag efter at retten til dagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt. Du kan ikke modtage dagpenge fra kommunen, hvis den manglende udbetaling fra arbejdsgiveren skyldes, at du har sygemeldt dig - eller dokumenteret dit fravær - for sent.

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt eller senest et par timer efter, du skulle være mødt på arbejde, ringe til din arbejdsgiver og give besked. Der kan være særlige regler på din arbejdsplads.

Du skal søge kommunen om sygedagpenge senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis du har fået dagpenge fra din arbejdsgiver, skal kommunen have besked senest 1 uge efter, at din arbejdsgiver er holdt op med at betale, det vil sige senest 3 uger efter 1. fraværsdag.

Din arbejdsgiver kan forlange, at du udfylder en ”tro og love-erklæring” på, at dit fravær skyldes sygdom. Hold dig orienteret om dette ved din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren og/eller kommunen kan også forlange en lægeerklæring fra dig, som din læge skal udfylde efter en personlig konsultation. Din arbejdsgiver eller kommunen skal betale lægeerklæringen.

Hvis du melder dig syg eller sender dokumentation for sent, har du først ret til dagpenge fra din arbejdsgiver dagen efter sygemeldingen eller dokumentationen for fraværet er modtaget. I disse situationer skal din arbejdsgiver hurtigst muligt give dig besked om den manglende udbetaling.

Arbejdsgiveren er normalt fritaget for at betale dagpenge til dig hvis,

 • du har fortiet væsentlige oplysninger vedrørende dit helbred, som har betydning for dit ansættelsesforhold eller
 • du har pådraget dig sygdommen med vilje eller ved grov uagtsomhed eller
 • du er syg under en strejke på din arbejdsplads eller en lockout.

Er du berørt af disse forhold, kan du spørge på ydelseskontoret, om der kan udbetales dagpenge.

Sygedagpenge beregnes normalt på grundlag af den indtægt, som du ville have været berettiget til under dit fravær.

Når arbejdstiden og timelønnen er kendt, bliver sygedagpengebeløbet udregnet ved at gange timetallet med timelønnen.

Hvis du har skiftende arbejdstider eller varierende løn, bliver sygedagpengene beregnet på grundlag af din gennemsnitlige arbejdstid/timeløn inden for de seneste 4 uger før dit fravær.

Sygedagpengene fra din arbejdsgiver kan kun gives på grundlag af indtjening hos denne.

Hvis du er ledig og berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, har du ret til sygedagpenge fra kommunen. Du vil få det samme beløb, som du ville have fået i arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg.

Du kan få nedsatte dagpenge, det vil sige dagpenge for de timer du er fraværende på grund af sygdom, når din læge skønner, at du kan arbejde på nedsat tid.

Du kan begynde med at få nedsatte dagpenge uden en forudgående periode med fuldt fravær.

Du kan også få nedsatte dagpenge efter en fraværsperiode med fuldt fravær, når din læge råder dig til at genoptage dit arbejde på nedsat tid. Du skal kontakte ydelseskontoret, inden du genoptager arbejdet på nedsat tid.

Det samme gælder, hvis du skal til 2 eller flere ambulante behandlinger. Det er dog en betingelse, at du er afskåret fra at arbejde i mindst 4 timer om ugen.

Har du en væsentlig forøget fraværsrisiko på grund af langvarig eller kronisk lidelse, kan du få en §56 aftale.

Fravær på grund af lidelsen skal skønnes at medføre mindst 10 dage inden for 1 år.
Hvis der er tvivl om din ret til en §56 aftale, kan kommunen vurdere din ret ud fra det hidtidige fravær.

Aftalen gælder for op til 2 år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af den kroniske lidelse.
Du kan ikke få aftalen fornyet, hvis fraværet i det forløbne år ikke har været på 10 dage. Det gælder dog ikke, hvis der er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Du kan få en midlertidig §56 aftale, hvis

 • du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet eller,
 • din arbejdsgiver under det bestående arbejdsforhold har udbetalt dagpenge eller løn under sygdom i 2 uger for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen påbegyndes.
Fold alle ud

For at få forlænget perioden, skal du være omfattet af sygedagpengelovens undtagelsesbestemmelser, når:

1)  det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
2)  det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
3)  den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
4)  kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
5)  en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom,
6)  der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
7)  der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

Der er særlige regler, hvis du pensionist og sygemeldt fra dit arbejde eller erhverv.

 

Hvis du ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, vil du få tilbudt et jobafklaringsforløb og alligevel modtage en ydelse. Ydelsesstørrelsen bliver på kontanthjælpsniveau, dog uden fradrag for formue og ægtefælles eller samlevers indkomst.

Det er udelukkende på virk.dk, hvor der kan anmodes om sygedagpenge eller ske anmeldelse af sygefravær.

 

 

Jobcenterets og lovgivningens målsætninger for opfølgning af sygedagpenge, kan du læse mere om nedenfor.

Fold alle ud

Der er tale om at den ”røde tråd” fortsat er:

 • En forstærket og tidlig opfølgning – fastholdelse.
 • En helbredsmæssig udredning – der kan bringe din medarbejder tilbage så hurtigt som muligt.
 • At der ydes den relevante støtte -   i et samarbejde mellem virksomhed – den sygemeldte og Jobcentret.
 • Fast Track – en tidlig fremrykket indsats og kontakt til Jobcentret – når medarbejder og virksomhed i fællesskab anmoder om tidlig indsats.
 • Jobcentret prioriterer indsatsen med fokus på sygemeldinger, der efter samtale og helbredsmæssig vurdering, formodes at være længerevarende (> 8 uger)
 • Tidlig kontakt til virksomhederne fra Jobcentrets Virksomhedsservice  med fokus på mulighederne for delvis genoptagelse af arbejdet – fastholdelse af kontakten – praktik i egen virksomhed  i en kortere periode – hvor virksomheden bevarer refusionen – inden delvis genoptagelse.
 • Støtte til og rådgivning om mulighederne for omskoling – brancheskift – en situation hvor de helbredsmæssige problematikker forhindrer en tilbagevenden til arbejdet – med deltagelse af den faglige organisation – eventuelt praktiserende læge.

 

Hvis du er kortvarig sygemeldt (0-8 uger), vil du som hovedregel ikke blive indkaldt til samtale.

Er du sygemeldt længere end 8 uger, kan der iværksættes en række tilbud, der alle har til formål, at gøre din sygeperiode, så kort som muligt og genoptagelse af dit arbejde.

 

Jobcenteret samarbejder med Sundhedsafdelingen, som har en række tilbud omkring f.eks. KOL, MindFullNess, rygtræning, diabetes, hjerterehabilitering. Det vil din sagsbehandler vejlede dig i.

Herudover har vi et samarbejde med Tangsø Centeret om motions- og træningstilbud.

Endvidere har vi et samarbejde med anden aktør for eks. træning, erhvervsrettede psykologsamtaler og MindFullNess.

Henvisning til tilbudene sker i samarbejde med din sagsbehandler og efter en helbredsmæssig vurdering fra din læge eller behandlende sygehus.

Der vil også være mulighed for, at henvise dig til individuelt tilrettelagte forløb på Kompetenceværkstedet.

En vigtig samarbejdspartner er Jobcenterets Virksomhedsservice, der har kontakt med virksomheder for etablering af eksempelvis praktikker, delvis genoptagelse af arbejdet ogarbejdsprøvninger.

Jobcenteret vil løbende informere om indsatsen på sygedagpengeområdet.

 

Tilbudsmuligheder

Anmeldelse af/refusion for sygefravær

Fem måneders (= 22 ugers) revurdering af sygedagpengesager/refusion til arbejdsgiver

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale

Fastholdelsesplan

Mulighedserklæring

Fast-track

Delvis syge- eller raskmelding

Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale

Jobafklaringsforløb

Rundbordssamtaler

Personlig assistance

Arbejdspladsindretning

§56 aftale

 

Du kan læse mere om sygedagpengereglerne på følgende hjemmesider:
Beskæftigelsesministeriet
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Sygedagpenge
Borger.dk

Vi vil meget gerne leve op til vores målsætning om at være dynamisk, opdateret og at vi afspejler borgernes behov for praksisrelateret information om Jobcentrets muligheder for at sikre en hurtig og effektiv indsats på beskæftigelseslovgivningens områder.

Du kan under sygdom som hovedregel modtage sygedagpenge - eller din arbejdsgiver kan modtage refusion af din sygeløn - i 22 uger.

Ud over 22 uger, skal Jobcenteret foretage en vurdering af dine muligheder for, at forlænge sygedagpengeperioden.