Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Kulturelt Samråd Lemvig

Kulturelt Samråds formål er at støtte kulturelle aktiviteter i kommunen.

Dette sker ved at yde underskudsgaranti eller tilskud til arrangementer i kommunen.

Læs mere under menupunkterne herunder.

 

Fold alle ud

Nyt fra sekretariat og bestyrelse

Næste møde i Kulturelt Samråd er:

Onsdag den 26. april 2017
Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er:
Torsdag den 20. april. 
 
 

Hvad er Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er en forening, som administrerer et beløb til støtte for kulturelle tiltag i Lemvig Kommune. Beløbet er fastlagt af Familie- og Kulturudvalget og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Hvad støtter Kulturelt Samråd?

Kulturelt Samråd støtter foreninger, institutioner, grupper af personer eller enkeltpersoner, som arrangerer kulturelle begivenheder, hvortil der er offentlig adgang.

Støtten bliver som regel bevilget som underskudsgaranti eller i undtagelsestilfælde som direkte tilskud.

Hvordan søger man?

Ansøgning om støtte sker ved at indsende en beskrivelse af arrangementet og et budget, som indeholder alle udgifter og indtægter. Ansøgningen skal være indleveret til Kulturelt Samråd inden arrangementet afholdes.

Et regnskab for arrangementet skal afleveres til Kulturelt Samråd senest to måneder efter det er afsluttet.

Sådan søger du

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

HVEM søger (person, organisation eller forening).

Med kontaktoplysninger (adresse, telefonnr. og e-mailadresse) samt CVR-nummer ved foreninger og CPR-nummer ved enkeltpersoner.

HVAD søges der til.

Kort beskrivelse af indhold og formål med projektet (f.eks. udstilling, foredrag eller koncert), hvilke kunstnere, der deltager og hvornår projektet afvikles.

Her oplyses også, om der søges tilskud eller underskudsgaranti, og med hvilket beløb.

TILSKUD søges ofte i forbindelse med, at der ikke kan opkræves entré til projektet, eller at projektet ikke kan holde et vist niveau uden tilskud. En forudsætning for at få tilskud er, at Kulturelt Samråd Lemvig nævnes i pressematerialet for projektet, og at samrådets logo anvendes på relevant markedsføringsmateriale.

UNDERSKUDSGARANTI søges i situationer, hvor arrangøren efter udarbejdelse af et retvisende budget, der balancerer, ønsker et sikkerhedsnet, i tilfælde af, at der ikke kommer så mange publikummer som forventet. Underskudsgarantien kommer til udbetaling, når der er indsendt afsluttet regnskab for projektet til Kulturelt Samråd på mail lks@lemvig.dk. Regnskabet skal være samrådet i hænde senest to måneder efter projektets afslutning og skal stemme overens med budgettet og skal være ledsaget af scannede kopier til alle bilag.

Ved musikarrangementer er der flere søgemuligheder:

Kunststyrelsen findes på www.kunst.dk DMF (Dansk musikerforbund): www.dmf.dk Koda: www.koda.dk ROSA (dansk rosksamråd). Paraply for flere genrer bl.a. folkemusik: www.rosa.org RosaFolk med bl.a. folkemusikkens puljer: www.folkemusik.dk Komponistforeningen: www.komponistforeningen.dk og Dansk artistforbund: www.artisten.dk

Med hensyn til andre kunstneriske udtryk er Kunststyrelsen en paraplyorganisation.

EVALUERING.Kulturelt Samråd er meget interesseret i afviklingen af de projekter, der er ydet støtte til. Derfor imødeser vi, efter projektets afholdelse, en skriftlig tilbagemelding om projektets forløb.

Indsendelse af ansøgning sker på forsiden lige under "foldeud" menuen.

 

Bestyrelsen

Kulturelt Samråd vælges på en årlig generalforsamling. Stemme- og valgberettiget er enhver, der
 • repræsenterer en forening, institution eller gruppe, der kan søge støtte hos Kulturelt Samråd.
 • er optaget af kulturformidling.
 • er udøvende/aktiv inden for kulturel virksomhed.

Det er tillige et krav, at man senest med udgangen af februar måned er fyldt 18 år og er hjemmehørende i Lemvig Kommune.

Bestyrelsens sammensætning 2017
(efter generalforsamlingen i februar 2017).

Formand:
Kurt Darling Nielsen
Teglgårdsvej 12A, 7620 Lemvig
Tlf.: 51 82 62 67
E-mail: kurt.darling.nielsen@gmail.com

Næstformand:
Kaj Christensen
Klydevej 10, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 22 16 83 62
E-mail: kitogkaj@hotmail.com

Sekretær:
Lene Brunsgaard Lauridsen
Skolegade 3, 7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 15 00
E-mail: lks@lemvig.dk

Kirsten Lønberg
Kr. Bjerresvej 22, 7620 Lemvig
Tlf: 97 82 25 24/61 77 57 48
E-mail: kirstenlp@mail.tele.dk

Mogens Høegh
Bjergvej 5, 7620 Lemvig
Tlf. 96 63 00 01
E-mail: mogens.hoegh@gmail.com

Lene Nees
Lindealle 8, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Tlf.: 61 33 17 25
E-mail: lenenees@live.dk

Jens Pedersen
Skalvej 31, Vrist, 7673 Harboøre
Tlf.: 40 13 80 40
E-mail: jens.pedersen@lemvig.dk

Suppleanter:
 
Bodil Carstensen
Tangsøgade 17, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 53 99
 
Erik Sommer
Hvidstenhedevej 9, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Tlf. 97 89 32 32

Vedtægter

(vedtaget 2013)

§ 1

Kulturelt Samråd har til opgave,

 • at rådgive, inspirere og støtte foreninger, institutioner, grupper af personer eller enkeltpersoner m.v. i Lemvig Kommune, der har til hovedformål at arrangere eller formidle kultur eller på amatørbasis udøve kulturelle aktiviteter.
 • at etablere samarbejder mellem ansøgere om kulturelle arrangementer, den enkelte ansøger ikke selv har mulighed for at gennemføre.
 • at virke for, at kulturel aktivitet finder sted overalt i kommunen.

 Se i øvrigt bilag med eksempler på formål, hvortil der kan søges støtte.

§ 2

Kulturelt Samråd administrerer et beløb, fastlagt af Kommunalbestyrelsen. Beløbet kan anvendes til underskudsgarantier, tilskud, m.v. Udbetalingen finder sted efter retningslinjer udarbejdet af samrådets bestyrelse.

§ 3

Kulturelt Samråd vælges på en årlig generalforsamling. Stemme- og valgberettiget er enhver, der

 • repræsenterer en forening, institution eller gruppe, der kan søge støtte hos Kulturelt Samråd
 • er optaget af kulturformidling
 • er udøvende/aktiv inden for kulturel virksomhed

Det er tillige et krav, at man senest med udgangen af februar måned er fyldt 18 år og er hjemmehørende i Lemvig kommune.

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Bestyrelsen forelægger kommunens foreløbige regnskab for samrådets virksomhed.
 4. Indkomne forslag
 5. Debat om kommende arbejder
 6. Valg af
  1. Medlemmer til bestyrelsen
  2. Supleanter
 7. Eventuelt

§ 7

Årsregnskab for samrådet er en del af det kommunale regnskab. Et foreløbigt regnskab, der er et udtræk fra det kommunale regnskabssystem, fremlægges generalforsamlingen i februar måned til orientering.

§ 8

Beslutning om samrådets ophævelse kan kun ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Den ene skal være en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Beslutning herom skal træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Samrådets formue tilfalder Lemvig kommune.

§ 9

Vedtægtsændringer, der vedrører samrådets økonomiske forhold, skal godkendes af Familie- og Kulturudvalget i Lemvig kommune, forinden de opnår gyldighed.

 

Bilag til vedtægter

Der kan eksempelvis søges støtte til formål inden for følgende kategorier:

Billedkunst:
Udstillingsvirksomhed og arrangementer

Teater/Musik:
Teaterforestillinger, musicalopsætninger, koncerter og workshops med offentlig adgang o.lign.

Litteratur:
Arrangementer, hvor litteraturen og det skrevne ord sættes i centrum

Dans og bevægelse:
Forestillinger, opvisninger workshops o.lign.

Tværgående aktiviteter:
Aktiviteter, der går på tværs af kulturområder og de kunstneriske udtryksformer eller aktiviteter, hvor flere foreninger/grupper er involveret

Kultur- og naturarv:
Udstillinger, projekter og information m.m., der er med til at øge kendskabet til den lokale kulturarv for den brede befolkning

Foredrag:
Foredrag og almene oplysningsarrangementer

Generalforsamling i Kulturelt Samråd i BioHuset, mandag den 27. februar 2017.

Der var 11 fremmødte til generalforsamlingen.

Referat

1. Valg af dirigent

Hans Kolind, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

 2. Formandens beretning:

Kulturelt Samråd har i løbet af 2016 holdt i alt seks møder, og det er det sædvanlige antal møder over et år.

Vi har efter bedste evne bestræbt os på at rådgive, inspirere og støtte foreninger, der beskæftiger sig med kultur i Lemvig Kommune og at virke for, at kulturel aktivitet finder sted over alt i kommunen. Og, nok så væsentligt, så har vi kunne støtte foreninger og andre økonomisk ved hjælp af den pose penge, kommunen årligt stiller til vores rådighed.

Vi har i årets løb modtaget og behandlet i alt 42 ansøgninger, et udtryk for det høje aktivitetsniveau, vi har i kulturlivet her i kommunen. Ser man på, hvilken behandling de 42 ansøgninger har fået, så springer det i øjnene, at vi faktisk kun har givet to afslag. Men det skal også med, at vi ikke hver gang har bevilget det beløb, der er blevet ansøgt om. Træerne vokser sjældent ind i himlen. Vi har også kunne konstatere, at det store antal ansøgere søger om underskudsgarnati, netop som vi i bestyrelsen helst vil have det.

Vi har, som det også er sædvane, arbejdet efter et forsigtighedsprincip, så vi ikke får uddelt hele vores rådighedssum den første del af året. Resultatet har så også i år været et mindre ubrugt beløb ved årets udgang.

Til slut vil jeg rette stor tak til Lemvig Kommune for den tillid de viser os ved at give os det årlige rådighedsbeløb på cirka 150.000 kr. igen i 2017 Det er et smukt udtryk for armslængdeprincippet.

Og en stor tak til Kulturelt Samråds medlemmer, herunder vores uundværlige sekretær, Lene, for et forbilledligt samarbejde i det forløbne år.

Beretning godkendt.

3. Regnskab 

Mogens Høegh fremlagde det foreløbige regnskab for 2016, og der udleveres en oversigt over, hvordan pengene er blevet brugt.

Det foreløbige regnskab godkendes.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomen forslag. 

5. kommende arbejder

Som man kan se ud fra regnskabet støtter Kulturelt Samråd bredt - både geografisk og indholdsmæssigt, så der er ikke behov for, at Kulturelt Samråd selv påtager sig rollen som arrangør.

Kulturelt Samråd støtter også gerne arrangementsrækker, hvor arrangementet ligger ½ -1 år ude i fremtiden, fx. OperaBio og Frokostjazz.

Der var debat om, hvor vidt Kulturelt Samråd skulle være mere offensiv i forbindelse med udnyttelsen af "Den kulturelle sal" i den gamle Handelsskole.
Bestyrelsen vil tage det med i deres videre arbejde.

6. Valg

Medlemmer til bestyrelsen – på valg:

Carsten Anderskov (kan ikke genvælges)

Karen Sørensen (kan ikke genvælges)

Kurt Darling (modtager genvalg)

Genvalg til Kurt Darling.
Til bestyrelsen blev Jens Pedersen og Lene Nees foreslået og valgt uden modkandidater.

Suppleanter:

1. suppleant: Bodil Carstensen
2. suppleant: Erik Sommer

7. Evt.

Næstformand Kurt Darling takkede Carsten Anderskov og Karen Sørensen for deres engagerede arbejde i bestyrelsen.
Desuden tak til dirigenten Hans Kolind.

 


Husk at læse afsnittet "Sådan søger du", før du går videre.

Indsend ansøgning med eventuelle bilag:

Send ansøgning 
Send bilag 


Herefter udfylder og indsender du et budgetskema, som du finder her Kræver underskrift med NEMIDKontakt Kulturelt Samråd i Lemvig Kommune