Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Kulturelt Samråd Lemvig

Kulturelt Samråds formål er at støtte kulturelle aktiviteter i kommunen.

Dette sker ved at yde underskudsgaranti eller tilskud til arrangementer i kommunen.

Læs mere under menupunkterne herunder.

 

Fold alle ud

Nyt fra sekretariat og bestyrelse

Kommende møder i Kulturelt Samråd:

Torsdag den 24. januar 2019 - frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 15. januar 2019.

Mandag den 11. marts 2019 - frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 5. marts 2019.

Generalforsamling

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i Biohuset.

 

Hvad er Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er en forening, som administrerer et beløb til støtte for kulturelle tiltag i Lemvig Kommune. Pt. har samrådet et årligt rådighedsbeløb på 150.000 kr. Beløbet er fastlagt af Familie- og Kulturudvalget og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Hvad støtter Kulturelt Samråd?

Kulturelt Samråd støtter foreninger, institutioner, grupper af personer eller enkeltpersoner, som arrangerer kulturelle begivenheder, hvortil der er offentlig adgang.

Støtten bliver som regel bevilget som underskudsgaranti eller i undtagelsestilfælde som direkte tilskud.

Hvordan søger man?

Ansøgning om støtte sker ved at indsende en beskrivelse af arrangementet og et budget, som indeholder alle udgifter og indtægter. Ansøgningen skal være indleveret til Kulturelt Samråd inden arrangementet afholdes.

Et regnskab for arrangementet skal afleveres til Kulturelt Samråd senest to måneder efter det er afsluttet.

Sådan søger du

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

HVEM søger (person, organisation eller forening).

Med kontaktoplysninger (adresse, telefonnr. og e-mailadresse) samt CVR-nummer ved foreninger og CPR-nummer ved enkeltpersoner.

HVAD søges der til.

Kort beskrivelse af indhold og formål med projektet (f.eks. udstilling, foredrag eller koncert), hvilke kunstnere, der deltager og hvornår projektet afvikles.

Her oplyses også, om der søges tilskud eller underskudsgaranti, og med hvilket beløb.

TILSKUD søges ofte i forbindelse med, at der ikke kan opkræves entré til projektet, eller at projektet ikke kan holde et vist niveau uden tilskud. En forudsætning for at få tilskud er, at Kulturelt Samråd Lemvig nævnes i pressematerialet for projektet, og at samrådets logo anvendes på relevant markedsføringsmateriale.

UNDERSKUDSGARANTI søges i situationer, hvor arrangøren efter udarbejdelse af et retvisende budget, der balancerer, ønsker et sikkerhedsnet, i tilfælde af, at der ikke kommer så mange publikummer som forventet. Underskudsgarantien kommer til udbetaling, når der er indsendt afsluttet regnskab for projektet til Kulturelt Samråd på mail lks@lemvig.dk. Regnskabet skal være samrådet i hænde senest to måneder efter projektets afslutning og skal stemme overens med budgettet og skal være ledsaget af scannede kopier til alle bilag.

Ved musikarrangementer er der flere søgemuligheder:

Kunststyrelsen findes på www.kunst.dk DMF (Dansk musikerforbund): www.dmf.dk Koda: www.koda.dk ROSA (dansk rosksamråd). Paraply for flere genrer bl.a. folkemusik: www.rosa.org RosaFolk med bl.a. folkemusikkens puljer: www.folkemusik.dk Komponistforeningen: www.komponistforeningen.dk og Dansk artistforbund: www.artisten.dk

Med hensyn til andre kunstneriske udtryk er Kunststyrelsen en paraplyorganisation.

EVALUERING.Kulturelt Samråd er meget interesseret i afviklingen af de projekter, der er ydet støtte til. Derfor imødeser vi, efter projektets afholdelse, en skriftlig tilbagemelding om projektets forløb.

Indsendelse af ansøgning sker på forsiden lige under "foldeud" menuen. Husk også at indsende budgetskema - det foregår via borger.dk og kræver NemId.

 

Bestyrelsen

Kulturelt Samråd vælges på en årlig generalforsamling. Stemme- og valgberettiget er enhver, der
 • repræsenterer en forening, institution eller gruppe, der kan søge støtte hos Kulturelt Samråd.
 • er optaget af kulturformidling.
 • er udøvende/aktiv inden for kulturel virksomhed.

Det er tillige et krav, at man senest med udgangen af februar måned er fyldt 18 år og er hjemmehørende i Lemvig Kommune.

Bestyrelsens sammensætning 2017
(efter generalforsamlingen i februar 2017).

Formand:
Kurt Darling Nielsen
Teglgårdsvej 12A, 7620 Lemvig
Tlf.: 51 82 63 67
E-mail: kurt.darling.nielsen@gmail.com

Næstformand:
Kaj Christensen
Klydevej 10, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 22 16 83 62
E-mail: kitogkaj@hotmail.com

Sekretær:
Lene Brunsgaard Lauridsen
Skolegade 3, 7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 15 00
E-mail: lks@lemvig.dk

Kirsten Lønberg
Kr. Bjerresvej 22, 7620 Lemvig
Tlf: 97 82 25 24/61 77 57 48
E-mail: kirstenlp@mail.tele.dk

Mogens Høegh
Bjergvej 5, 7620 Lemvig
E-mail: mogens.hoegh@gmail.com

Lene Nees
Lindealle 8, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Tlf.: 61 33 17 25
E-mail: lenenees@live.dk

Jens Pedersen
Skalvej 31, Vrist, 7673 Harboøre
Tlf.: 40 13 80 40
E-mail: jens.pedersen@lemvig.dk

Suppleanter:
 
Bodil Carstensen
Tangsøgade 17, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 53 99
 
Erik Sommer
Hvidstenhedevej 9, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Tlf. 97 89 32 32

Kulturelt Samråd

Vedtægter (2016)

 

§ 1 Kulturelt Samråd har til opgave,

 • at rådgive, inspirere og støtte foreninger, institutioner, grupper af personer eller enkeltpersoner m.v. i Lemvig kommune, der har til hovedformål at arrangere eller formidle kultur eller på amatørbasis udøve kulturelle aktiviteter

 • at etablere samarbejder mellem ansøgere om kulturelle arrangementer, den enkelte ansøger ikke selv har mulighed for at gennemføre

 • at virke for, at kulturel aktivitet finder sted overalt i kommunen

Se i øvrigt bilag med eksempler på formål, hvortil der kan søges støtte.

§2 Kulturelt Samråd administrerer et beløb, fastlagt af Kommunalbestyrelsen. Beløbet kan anvendes til underskudsgarantier, tilskud m.v. Udbetalingen finder sted efter retningslinjer udarbejdet af samrådets bestyrelse.

§3 Kulturelt Samråd vælges på en årlig generalforsamling. Stemme- og valgberettiget er enhver, der

 • repræsenterer en forening, institution eller gruppe, der kan søge støtte hos Kulturelt Samråd

 • er optaget af kulturformidling

 • er udøvende/aktiv inden for kulturel virksomhed

Det er tillige et krav, at man senest med udgangen af februar måned er fyldt 18 år og er hjemmehørende i Lemvig Kommune.

§4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar med flg. dagsorden:

 • Valg af dirigent.

 • Formandens beretning.

 • Bestyrelsen forelægger kommunens foreløbige regnskab for samrådets virksomhed.

 • Indkomne forslag

 • Debat om kommende arbejder.

 • Valg af:

  • Medlemmer til bestyrelsen

  • Suppleanter

 • Evt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i dagspressen.

Beslutninger træffes med almindelig flertal. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt én deltager ønsker det.

Referat indføres i protokol, som underskrives af dirigenten.

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede personer skriftligt kræver det. Derudover følges reglerne i §4.

§6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf et udpeges af Lemvig Bibliotek. Hvert år er 3 af bestyrelsens øvrige medlemmer på valg – valgperioden er to år. Ingen af de på generalforsamlingen valgte medlemmer kan vælges til bestyrelsen i mere end tre på hinanden følgende valgperioder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Det af biblioteket udpegede medlem fungerer som sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Der føres protokol over bestyrelsens arbejde, som fremlægges på generalforsamlingen.

Samrådet forpligtes ved formanden og et andet bestyrelsesmedlems underskrift.

§7 Årsregnskab for samrådet er en del af det kommunale regnskab. Et foreløbigt regnskab, der er et udtræk fra det kommunale regnskabssystem, fremlægges generalforsamlingen i februar måned til orientering.

§8 Beslutning om samrådets ophævelse kan kun ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Det ene skal være en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Beslutning herom skal træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Samrådets formue tilfalder Lemvig Kommune.

§9 Vedtægtsændringer, der vedrører samrådets økonomiske forhold, skal godkendes af Familie- og Kulturudvalget i Lemvig Kommune, forinden de opnår gyldighed.

Bilag til vedtægter

Der kan eksempelvis søges støtte til formål inden for følgende kategorier:

Billedkunst - Udstillingsvirksomhed og arrangementer.              

Teater/musik - Teaterforestillinger, musicalopsætninger, koncerter og workshops med offentlig adgang o. lign.

Litteratur - Arrangementer, hvor litteraturen og det skrevne ord sættes i centrum.

Dans og bevægelse - Forestillinger, opvisninger, workshops o. lign.

Tværgående aktiviteter- Aktiviteter, der går på tværs af kulturområder og de kunstneriske udtryksformer eller aktiviteter, hvor flere foreninger/grupper er involveret.

Kultur- og naturarv - Udstillinger, projekter og informationer m.m., der er med til at øge kendskabet til den lokale kulturarv for den brede befolkning.

Foredrag - Foredrag og almene oplysningsarrangementer.

 

Generalforsamling i Kulturelt Samråd i Bio-Huset tirsdag den 20. februar 2018

Der var 12 fremmødte til generalforsamlingen.

Referat

 1. Valg af dirigent
  Hans Kolind, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.
   
 2. Formandens beretning
  For Kulturelt Samråd har året 2017 i mange henseender lignet noget, der har været set før. De mange ansøgninger om underskudsgaranti og ind imellem direkte tilskud, som bestyrelsen har behandlet i det forløbne år – lidt færre end sidste år - har endnu engang vidnet om, at Lemvig Kommune rummer et meget stort udbud af kulturelle aktiviteter – fra foredrag, koncerter, udstillinger til events og projekter. Og den geografiske spredning af disse har vist et kommunalt landkort, uden iøjnefaldende bare pletter.
  Vi har i det forløbne år fået en ny ansøgningsplatform. Der er nemlig sket det, at vores hjemmeside, som tidligere var hosted på bricksite.com, nu skal tilgås via Lemvig Kommunes hjemmeside. Hensigten med denne flytning har dels været, at man som borger eller kulturel aktør i kommunen skulle have en lettere og mere ensartet tilgang til relevante informationer, dels via mulighed for at gøre brug af kommunens it-support at gøre det lettere i dagligdagen at vedligeholde indholdet på Kulturelt Samråds hjemmeside, dels at sikre en formularmæssigt højere grad af ensartethed i ansøgningsproceduren både hvad arrangementsbeskrivelse og arrangementsbudget angår. Denne flytning har ikke været helt ukompliceret, men de fejl og uhensigtsmæssigheder, der har været, er i årets løb blevet udbedret. 
  Bestyrelsen har afholdt 6 møder, hvor ansøgninger er blevet behandlet. Mødeafholdelsen har som vanligt været annonceret både i lokalpressen og på Kulturelt Samråds hjemmeside, så der har været passende tid til at melde sig som ansøger, selvom de omtalte hjemmesideproblemer ind imellem har givet slinger i valsen, hvad fristoverholdelse angår.
  En del ansøgere har prøvet at leve op til det ønske, som Kulturelt Samråd har om tilbagemelding og evaluering af det eller de gennemførte arrangementer. Ønsket herom står særskilt nævnt i det afsnit på Kulturelt Samråds hjemmeside med overskriften ”Sådan søger du”. I bestyrelsen synes vi det er dejligt med sådanne tilbagemeldinger. De giver nemlig anledning til, at de arrangementer, der er bevilget underskudsgaranti eller direkte tilskud til, bliver nærværende på en anden måde end i det mere formaliserede ansøgningsskema og budgetskema og giver bestyrelsesmedlemmerne en fornemmelse af, hvordan de ansøgte aktiviteter konkret udfoldes.
  Rigtig mange ansøgninger er blevet imødekommet. Afslag er givet, hvis ansøgningens indhold har ligget uden for de indholdsformål, som er beskrevet i vedtægterne. Der har kunnet være tale om beløbsmæssige justeringer, eller at et tilskudsønske er konverteret til underskudsgaranti. I og med at meget af den økonomi, som Lemvig Kommune stiller til rådighed for Kulturelt Samråds arbejde – det drejer sig om 150.000 kroner – jo især kommer til udfoldelse i form af underskudsgarantier, og der jo gerne skulle være plads til bevillinger også senere på året, har bestyrelsen udvist en form for forsigtighed. Derfor viser regnskabet et mindre overskud, som vi har kunnet overføre til 2018.
  Som formand for bestyrelsen har jeg haft fornøjelsen af, at videreføre den tradition, det efterhånden er blevet til, at Kulturelt Samråd i samarbejde med Lemvig Musikskole, er med i tilrettelæggelsen og afviklingen af Spil Dansk ugen i Lemvig Kommune. I år drejede det sig specielt om koncerten med visesangeren Allan Folmer på Lemvig Kompetenceværksted i Bonnet sammen med integrationsforeningen.
  Den 3. maj 2018 afholdes der stiftende generalforsamling for Frivilligcenter Lemvig. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter for handicapområdet, ældreområdet, børn og ungeområdet, idræt, lokalsamfund, integration, Kræftens Bekæmpelse og Lemvig Kommunes områder Familie og Kultur, Social/Sundhed og Arbejdsmarked – og endelig kulturområdet, hvor jeg som formand for bestyrelsen for Kulturelt Samråd blev bedt om at være med. Det bliver spændende at se, hvad det videre forløb for Frivilligcenter Lemvig bliver.
  Tak til bestyrelsen for at være et yderst inspirerende bevillingsforum. Og tak til Lene, der som se-kretær for Kulturelt Samråd, altid sørger for, at alle rammer for arbejdet – også de papirmæssige – fungerer på fremragende vis. 
  Beretning godkendt.
   
 3. Regnskab
  Mogens Høegh fremlagde kommunens foreløbige regnskab for samrådets virksomhed 2017.
  På det udleverede regnskabsark kan man se, samrådet kommer ud med et overskud på ca. 40.000 kr., der overføres til 2018. Det svarer stort set til det beløb, der blev overført fra 2016 til 2017.
  Det foreløbige regnskab godkendes.
   
 4. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag
   
 5. Kommende arbejder
  Der er et rigt og varieret kulturliv i vores kommune, og Kulturelt Samråd ser det først og fremmest som sin opgave at understøtte det eksisterende kulturliv. Samrådet har imidlertid altid en mulighed for at være mere udfarende, hvis der på et tidspunkt kommer til at mangle kulturelle tilbud af et bestemt indhold eller i et bestemt område.
  Der har tidligere været trykt visitkort, som rådets medlemmer kunne uddele i forskellige kulturelle sammenhæng. Kunne være en ide, der kunne tages op igen.
  Det blev nævnt, at den gamle Handelsskole er i spil, som mulighed for det kommende Frivilligcenter Lemvig. Frivilligcenter Lemvig er først og fremmest for Lemvig Kommunes foreninger og har som sådan ikke en direkte tilknytningsinteresse for Kulturelt Samråd.
   
 6. Valg
  Medlemmer til bestyrelsen – på valg
  Kaj Christensen (ønsker ikke genvalg)
  Kirsten Lønberg (modtager genvalg)
  Mogens Høegh (kan ikke genvælges)
  Genvalg til Kirsten Lønberg
  Til bestyrelsen blev Kirsten Bank Andersen og Jens Bach foreslået og valgt uden modkandidater

  Suppleanter
  suppleant: Bodil Carstensen
  suppleant: Erik Sommer

  I forbindelse med valget blev der gjort opmærksom på, at formuleringen i vedtægternes § 3 ikke er god. Bestyrelsen vil i det kommende år forsøge at komme med en mere klar formulering. 
   
 7. Evt.
  Hans Kolind gjorde opmærksom på, vedtægterne på Kulturelt Samråds hjemmeside er mangelfulde (§ 5 + 6 mangler).
  Det vil blive rettet snarest muligt.

Formand Kurt Darling takkede Kaj Christensen og Mogens Høegh for godt samarbejde i bestyrelsen.

Desuden tak til dirigenten Hans Kolind.

 

Husk at læse afsnittet "Sådan søger du", før du går videre.

Indsend ansøgning med eventuelle bilag

 

Ansøgning til Kulturelt Samråd i Lemvig Kommune
Ansøgning om underskudsgaranti eller tilskud
Mailadresse
Hent bilag som skal medsendes

Herefter udfylder og indsender du et budgetskema, som du finder her. Kræver underskrift med NEMID

Kontakt

Hvis du har behov for at kontakte Kulturelt Samråd, så finder du en formular her, som du kan udfylde og indsende - gå til formularen