Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Spildevand

I Lemvig Kommune har vi en målsætning om et varieret plante- og dyreliv i vores vandløb og søer.

Ligeledes ønsker vi at sikre vores grundvand bedst muligt.

Det sikrer vi for eksempel ved at rense spildevandet effektivt.

Lemvig Kommune har blandt andet indført en årlig tømningsordning for septiktanke, og desuden har vi nedlagt nogle af kommunens mindre renseanlæg.

I fremtiden har vi planer om at nedlægge flere af de mindre renseanlæg, at få lavet separering af regnvand og kloakvand i endnu flere ejendomme i byerne og at kloakere sommerhusområderne i Vejlby, Vrist og Gjellerodde.

I disse år får boligejere påbud om at forbedre deres spildevandsrensning, hvis deres spildevand udleder til et vandløb, som ikke opfylder dets målsætning.

Du kan læse mere om kloakering og påbud om forbedret spildevandsrensning i Lemvig kommunes spildevandsplan.

 

Tillæg til Spildevandsplan 2013-2021

Fold alle ud

Lemvig Kommune har udarbejdet et nyt plangrundlag i form af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 samt en ny lokalplan nr. 181. Disse ændringer er sket i forbindelse med, at Lemvig Varmeværk ønsker at flytte varmeproduk-tionen ud af byen efterhånden som de nuværende produktionsenheder er udtjente. Varmeværket skal udflyttes til området ved Merkurvej.

Dette tillæg nr. 1 til Lemvig Kommunes Spildevandsplan 2013-2021 er ud-arbejdet på baggrund af ovenstående, idet det område Varmeværket skal etableres i kun delvist er omfattet af spildevandsplanen. Der skal derfor inddrages et nyt område i spildevandsplanen. Det nye kloakopland be-nævnes AØ4A10 og planlægges kloaksepareret med afledning af spilde-vand og regnvand.

Tillægget med tilhørende bilag kan ses her.

 

Læs mere her:

Spildevand i det åbne land

Spildevand fra virksomheder

Tagvand og overfladevand

Tømning af bundfældningstanke