Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vand- og Natura2000 planer i Lemvig kommune

I december måned 2011 offentliggjorde Miljøministeren natura2000 planer for 246 naturområder, og den 31. oktober 2014 vandplaner for 23 hovedvandoplande vedtaget. Kort fortalt beskriver Statens vand- og natura2000 planer, hvilken indsats der skal til for at forbedre natur- og miljøtilstanden i områderne frem til 2015.

På baggrund af de statslige vand- og natura2000 planer, har kommunerne udarbejdet forslag til kommunale handleplaner, som beskriver, hvordan Natura 2000-planerne og vandplanerne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanerne gennemføres.

De kommunale naturhandleplaner blev vedtaget i 2012.

Den kommunale vandhandleplan blev vedtaget i juni 2015.

Kommunens handleplaner kan ses i boksen til højre.

Fold alle ud

Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste naturområder, og forhindrer tilbagegangen for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget, og som fremgår i de statslige naturplaner.

Der er lagt naturplaner for 246 naturområder i Danmark, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvad man kan gøre for at naturen kan udvikle sig positivt.

Der er opsat en række mål for det enkelte område i Natura 2000-planerne og Kommunerne og Naturstyrelsen offentliggjorde i 2012 deres handleplaner som er planer for, hvordan vi kan nå disse mål.

De statslige Natura 2000-planer kan ses her.

Naturstyrelsens hjemmeside kan du også finde yderligere info om Natura 2000.
 

Har du arealer i Natura 2000-områder, er du ikke forpligtiget til at gøre noget for at forbedre naturindholdet på arealet. Men for at motivere dig til at lave naturpleje har NaturErhvervstyrelsen dog oprettet en række tilskudsordninger, kun du i Natura 2000-områder kan søge. Du kan få tilskud til blandt andet at rydde dit areal for at fremme en lysåben naturtype (for eksempel overdrev), sætte hegn omkring et areal der skal afgræsses, lukke dræn og grøfter for at få mere vand på de vandkrævende naturtyper samt få tilskud til afgræsning.

Er du i tvivl om, hvad der vil være den bedste pleje for dit areal er du meget velkommen til at kontakte Lemvig Kommune eller du kan eventuelt tage kontakt til din Landboforening.

Har du arealerne men mangler de græssende dyr, kan vi sandsynligvis også hjælpe med det.

Planerne vil altså ikke få den helt store betydning for dig og din ejendom, men vi håber meget, at de vil give dig lyst til at forbedre naturen og levestederne for dyr og planter i området. Om ikke i samarbejde med Lemvig kommune så måske i samarbejde med dine naboer eller på helt egen hånd!

 

Informationer om tilskudsmuligheder kan ses her.
 

Der ligger 3 Natura 2000-områder i Lemvig Kommune: 

Der er lavet én naturhandleplan for hvert af de tre områder i samarbejde med de involverede parter. Du kan se naturhandleplanerne ved at klikke på den enkelte titel herover.
 

Hvidbøger

Inden naturhandleplanerne blev vedtaget var de i offentlige høring. Indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer samt kommunens svar på henvendelserne, blev samlet i en hvidbog for hver handleplan. Hvidbøgerne kan ses ved at klikke på titlerne herunder.

Vandplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks overfladevand og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandplanerne fastsætter en række konkrete miljømål. Det centrale mål er at forbedre tilstanden i vandløb, søer, fjorde, kystvande og grundvandet.

Det overordnede mål er, at alle vandområder, som er målsat i vandplanerne (2010-2015), senest i 2015 mindst skal have opnået miljømålet ”god økologisk tilstand” eller ”godt økologisk potentiale”.

De statslige vandplaner (2010 -2015) blev oprindeligt vedtaget i 2011, men underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012 og derefter erklæret ugyldige. Efter en opdatering og ny offentlig høring blev vandplan I (2010-2015) godkendt og offentliggjort i oktober 2014.

Læs mere om vandplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.

 

De lodsejere som bliver påvirket af vandplanens indsatser, kompenseres for økonomiske tab fastsat af Staten.

I forbindelse med realiseringen af indsatserne/projekterne bliver du som lodsejer direkte inddraget i processen. Ny praksis i forhold til vandløbsvedligeholdelse bliver offentliggjort inden de endeligt vedtages. Det vil sige, du bør som lodsejer blive kontaktet, hvis du berøres direkte af et projekt, ellers må det anbefales, at du følger med på Kommunens hjemmeside.

Øvrige generelle krav om randzoner og driftsændringer er ikke kommunens ansvarsområde, så her må du som lodsejer tage kontakt til din landboforening eller følge med i landbrugsmedierne.
 

Det er Lemvig Kommunes ansvar at gennemføre de indsatser, der er beskrevet i Statens vandplaner. Det drejer sig bl.a. om at etablere særlige vådområder for at reducere fosfor- og kvælstoftilførslen til vandmiljøet, at fjerne spærringer i vandløb for at sikre fri passage for dyr og planter, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger og restaurere vandløb med henblik på at forbedre vandløbets fysiske tilstand samt at forbedre spildevandsrensningen.

Lemvig Kommune er omfattet af to vandplaner

Nr. 1.2 "Limfjorden"

Nr. 1.4 "Nissum Fjord"

Lemvig Kommune har lavet én samlet vandhandleplan for alle kommunens indsatser indenfor begge hovedvandoplande. Vandhandleplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni 2015 og kan ses i boksen til højre. 
Første udkast til Lemvig Kommunes vandhandleplan blev sendt i offentlig høring i 2012, men nåede ikke at blive vedtaget inden vandplanerne i 2012 blev erklæret ugyldige, og vandhandleplanerne dermed heller ikke kunne godkendes.

De indkomne høringssvar fra 2012 blev behandlet af byrådet og en hvidbog med kommunens behandling af høringssvarene kan ses her.

Vandhandleplan for Lemvig Kommune er blevet tilpasset de nye vedtagne vandplaner fra oktober 2014.

Indsatsprogram i Lemvig Kommune:

Lemvig Kommunes indsats ifølge vandplanerne for hovedvandoplande 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord:

Miljøgodkende 2 dambrug
Påbyde forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse på ca. 440 ejendomme
Åbne ca. 1 km rørlagte vandløb fordelt på 3 strækninger
Fjerne 2 spærringer i vandløb
Restaurere ca. 5 km vandløb fordelt på 4 indsatser
Anlægge fosforvådområder i oplandet til 6 søer
Fjerne kvælstof ved etablering af 1 N-vådområde

I forhold til den oprindelige vandhandleplan er følgende indsatser bortfaldet efter vedtagelse af de nye vandplaner (2010-2015):

Ændret vandløbsvedligeholdelse som virkemiddel er bortfaldet og dermed indsatsen på ca. 45 km vandløb
Forbedret rensning af spildevand i oplandet til Øster Å, da vandløbet ikke længere er målsat i vandplanen.