Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ekstra ansøgningsrunde til §18 midlerne 2017

Ansøgningsfrist 1. maj 2017

Der er åbnet for ansøgninger. Søg her

 

Støtte til frivilligt socialt arbejde - §18 midler

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18. Formålet med midlerne er at skabe gode rammer for det lokale, frivillige sociale arbejde og styrke samspillet mellem den offentlige indsats og den indsats, der fungerer i frivilligt regi, til fordel for borgeren.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde dækker de aktiviteter, som en forening eller organisation, driver indenfor det sociale eller sundhedsmæssige område.

Det er kun frivillige sociale foreninger og organisationer, der kan få tilskud fra §18 midlerne. En frivillig organisation eller forening er karakteriseret ved at:

 • Den ikke er foreskrevet i lovgivningen (som eksempelvis Ældreråd er det).

 • Den kan nedlægge sig selv.

 • Den er nonprofit.

 • Den hovedsagelig udfører forebyggende arbejde.

  Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved at:

 • Arbejdet udføres uden økonomisk eller retslig tvang.

 • Det er ulønnet.

 • Det er til gavn for andre og udføres for andre end familien.

 • Arbejdet udføres indenfor formelle rammer i en forening eller organisation.

  For at søge skal foreningen have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto. Foreninger som ikke er CVR registrerede kan hente information og hjælp til registreringen her.

   

  Hvad kan der søges tilskud til?

  Der kan eksempelvis ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Besøgsvennetjenester.

 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper.

 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.

 • Frivillighedsformidlinger.

 • Ledsagerordninger på frivillig basis.

 • Rådgivning.

 • Sociale caféer.

 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.

 • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase.

Støtteberettigede udgifter kan være:

 • Etablerings- og driftsudgifter i et vist omfang, f.eks. lokaler, telefon, administration.

 • Støtte til projekter og konkrete aktiviteter

 • Uddannelse af frivillige

Ansøgningsfrist 1. december (og evt. 1. maj)

Der kan søges tilskud én gang årligt med frist for ansøgning 1. december.

Er der midler tilovers, åbnes der for en ekstra ansøgningsrunde med frist 1. maj. Information herom bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ved ansøgningsfristens udløb behandles ansøgningerne af Social- og Sundhedsudvalget. Der kan forventes svar på ansøgninger senest 14 dage efter den politiske behandling.

Link til ansøgningsskema

Kriterier for tildeling af tilskud i 2017

Social- og Sundhedsudvalget fastlægger hvert år kriterier for tildeling af tilskud. I 2017 har udvalget valgt at prioritere ansøgninger der fremmer:

 • Livskvalitet. Eksempelvis gennem socialt samvær, samvær på tværs af generationer og enkeltstående arrangementer der har social- eller sundhedsmæssig karakter.

 • Sociale tiltag, eksempelvis besøgsordninger, ledsager- eller aflastningsordninger.

 • Indsatser i grupper med fokus på selvhjælp og for pårørende.

 • Forebyggelse af ensomhed.

 • Etableringstilskud til nye foreninger.

Derudover lægges vægt på:

 • Graden af geografisk tilknytning til Lemvig Kommune ved tildelingen af tilskud. Der ydes ikke støtte til landsforeninger.

 • Antallet af deltagere der inkluderes i aktiviteten.

 • Størrelsen på foreningens/organisationens egenkapital.

 

Regnskab

Ved tildeling af tilskud over 5.000,00 kr. til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen inden udgangen af marts måned, året efter tilskuddet er bevilget, fremsende det generelle regnskab for foreningen med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt. Såfremt der er behov for at se det specifikke regnskab, retter kommunen henvendelse til foreningen. Regnskaber sendes til social@lemvig.dk.

(ved ansøgning i maj måned skal regnskabet indsendes inden udgangen af august, året efter tilskuddet er bevilget).

 

Ved tildeling af tilskud under eller på 5.000,00 kr. til frivilligt socialt arbejde, foretages der stikprøvevis regnskabskontrol af 10% af tilskudsmodtagerne. De foreninger der udtrækkes til regnskabskontrol vil blive kontaktet af kommunen og bedt om at indsende det generelle regnskab.

 

Beløb der ikke anvendes skal tilbagebetales til kommunen.

For momsregistrerede foreninger er det væsentligt, at alle tilskudsbeløb er inkl. moms. Det er foreningens ansvar at indregne moms i det ansøgte beløb.