Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Klipning af hegn og hæk mod vej og fortov

Regler omkring beskæring af hegn og hække: Ifølge Lov om hegn § 11 stk. 1, Lov om offentlige veje, § 87 stk. 2, og Privatvejsloven § 61 stk. 2 er det ejeren af hegn langs gade, vej, sti eller plads, som skal vedligeholde dem som eget hegn.

Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de "bløde" trafikanters passage på fortove og langs veje. Grundejere i såvel by som på land har pligt til at holde beplantning klippet, så det ikke er til gene eller fare for den gående og kørende trafik.

Hvad skal grundejeren gøre?

Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at klippe udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 4,5 meter og over fortove og rabatter på 2,5 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.

Se skitsen over mindstemål, som skal overholdes ved beplantning mod offentligt fortov, sti og kørebane og skitse over mindstemål, som skal overholdes ved beplantning mod rabat og kørebane.

Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig indirekte til gene for færdslen - og forringer trafiksikkerheden, hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, hvis:

  • der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortovet.
  • grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring.
  • der kommer en klage over manglende beskæring og gener som følge heraf.

Hvis grundejeren ikke har udført sine forpligtelser, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

Hvis du er i tvivl om reglerne for vedligeholdelse af din beplantning, er du velkommen til at kontakte Vej og Park afdelingen på tlf. 96 63 11 50.