Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Valgplakater - regler for opsætning

 

LOV NR. 379 AF 2. MAJ 2011 OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIGE VEJE OG LOV OM PRIVATE FÆLLESVEJE

(VALGPLAKATER PÅ VEJAREAL)

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget nye regler for ophængning af valgplakater. De nye regler findes i vejlovens §§ 103a-b og privatvejslovens § 50a.

De nye regler betyder, at det fremover ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valg-plakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen.

Valgplakaten skal være klistret op på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2

 

Hvornår må valgplakater ophænges?

Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.

Valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Valgplakater må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

 

Hvor må valgplakater ikke ophænges?

På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,

i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t,

i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder,

på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisnings-tavler eller lignende vejudstyr,

på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,

nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,

lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,

højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,

på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af § 103 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.
 

Valgplakater som er ophængt i strid med reglerne skal nedtages inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen har udstedt påbud om nedtagning.

Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum. Vejbestyrelsen kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i § 103 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejbestyrelsen eller politiet. Vejbestyrelsen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejbestyrelsens afgørelse og dispositioner kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.