Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Voksne handicappede

Er du over 18 år og har et handicap eller kender nogen som har, kan du læse om dine/deres muligheder i nedenstående.

Du er også velkommen til at henvende dig til Handicap & Psykiatri for at få råd og vejleding.

Fold alle ud

Botilbud - midlertidigt ophold
Der kan tilbydes midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Tilbuddet gælder for:

 • Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.
 • Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Botilbud - længerevarende ophold
Der skal tilbydes ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Der findes specielle regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer vedr. personer der:

 • Efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse
 • Efter dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse
 • Som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse.

Hjælperordning
Der kan tilbydes borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.
Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.
Der kan tilbydes borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af nævnte personkreds, hvis det vurderes, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

Afløsning og aflastning til pårørende
Der kan tilbydes afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Der kan tilbydes midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Socialpædagogiske og andre støtteforanstaltninger
Der kan tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktivitets- og samværstilbud
Der skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Merudgifter
Der skal ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.
Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, medicin og diæt.
Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.204 kr. pr. år (takst for 2015). Taksten ændres hver år 1. januar. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunen, når :

 • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og
 • Det vurderes, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Personen skal ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Lønnen udgør 20.935 kr. om måneden.

Beskyttet beskæftigelse
Der skal tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning end Serviceloven. Der kan tilbydes særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Ledsagerordning
Der kan tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.
En person, som er berettiget til ledsagelse, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.
Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.
Der kan tilbydes personer, som er berettiget til ledsagelse, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.
Der kan ikke ydes ledsagelse til personer, der har hjælpeordning.


 

Særlig kontaktpersonordning til døvblinde
Der skal i fornødent omfang tilbydes hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Støttekontaktpersonordning
Der kan tilbydes en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Vedligeholdelsestræning
Der kan tilbydes hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Tilbud om behandling
Der kan gives tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning end Serviceloven.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Der tilbydes en 3 årig uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov får en uddannelse, hvor de opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning, der :

 • fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i samfundslivet
 • fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et så selvstændigt og aktivt fritidsliv som muligt, og
 • er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer