Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Frivilligt socialt arbejde - §18

Der er åbent for nye ansøgninger. Frist den 1. december 2018.

Link til ansøgningsskemaet.

 

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18.

Frivilligt socialt arbejde betragtes som en samlet betegnelse for de aktiviteter, som en forening eller organisation driver indenfor det sociale eller sundhedsmæssige område.

En frivillig organisation eller forening er karakteriseret ved at:

 • Den ikke er foreskrevet i lovgivningen.
 • Den kan nedlægge sig selv.
 • Den er nonprofit.
 • Den hovedsagelig udfører forebyggende arbejde.

Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved at:

 • Arbejdet udføres uden økonomisk eller retslig tvang.
 • Det er ulønnet.
 • Det er til gavn for andre og udføres for andre end familien.
 • Arbejdet udføres indenfor formelle rammer i en forening eller organisation.

Det er kun frivillige sociale foreninger og organisationer, der kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Foreningen skal have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto. Foreninger som ikke er CVR registrerede kan hente information og hjælp til registreringen her.

 

Som udgangspunkt er der frist for ansøgning om tilskud hvert år den 1. december, men jfr. ovenfor er der mulighed for at søge inden 1. maj 2019.

Der kan som udgangspunkt søges tilskud én gang årligt med frist for ansøgning den 1. december. Da der er midler tilovers, er der åbnet for ekstra ansøgninger inden 1. maj 2019.

 

Ansøgningerne behandles politisk i Social- og Sundhedsudvalget i forlængelse af ansøgningsfristen og der kan forventes svar på ansøgningen senest 14 dage efter den politiske behandling.

 

Kriterier for tildeling af tilskud i 2019

Kriterierne for tildeling af tilskud fastlægges af Social- og Sundhedsudvalget. I 2018 har udvalget valgt at prioritere ansøgninger der fremmer:

 • Livskvalitet. Eksempelvis gennem socialt samvær, samvær på tværs af generationer og enkeltstående arrangementer der har social- eller sundhedsmæssig karakter.

 • Livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.

 • Sociale tiltag, eksempelvis besøgsordninger, ledsager- eller aflastningsordninger.

 • Indsatser i grupper med fokus på selvhjælp og for pårørende.

 • Forebyggelse af ensomhed.

 • Etableringstilskud til nye foreninger.

   

Derudover lægges vægt på:

 • Graden af geografisk tilknytning til Lemvig Kommune ved tildelingen af tilskud. Der ydes ikke støtte til landsforeninger.

 • Antallet af deltagere der inkluderes i aktiviteten.

 • Størrelsen på foreningens/organisationens egenkapital.

 

Regnskab

 

Ved tildeling af tilskud over 5.000,00 kr. til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen inden udgangen af marts måned, året efter tilskuddet er bevilget, fremsende det generelle regnskab for foreningen med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt. Såfremt der er behov for at se det specifikke regnskab, retter kommunen henvendelse til foreningen. Regnskaber sendes til social@lemvig.dk.

 

Ved tildeling af tilskud under eller på 5.000,00 kr. til frivilligt socialt arbejde, foretages der stikprøvevis regnskabskontrol af 10% af tilskudsmodtagerne. De foreninger der udtrækkes til regnskabskontrol vil blive kontaktet af kommunen og bedt om at indsende det generelle regnskab.

 

Beløb der ikke anvendes skal tilbagebetales til kommunen.

Har I ikke brugt hele jeres tilskud?

Hvis I ikke har brugt hele jeres tilskud i det år tilskuddet er givet til, skal tilskuddet betales tilbage til Lemvig Kommune.

Overskydende tilskud indbetales på kommunens konto i Danske Bank reg. 3333 konto 540 55 99.

Ved indbetaling skal der i beskedfeltet anføres”Paragraf18-”foreningens navn”.

Samtidig bedes I sende en besked til social@lemvig.dk om at I har indbetalt for meget tilskud.

 

For momsregistrerede foreninger er det væsentligt, at alle tilskudsbeløb er inkl. moms. Det er foreningens ansvar at indregne moms i det ansøgte beløb.

Der ansøges ved hjælp af ansøgningsskema på kommunens hjemmeside, som er tilgængelig i forbindelse med fristen for indgivelse af ansøgning.