Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Klagevejledning til planafgørelser

I henhold til § 58, stk. 1, nr. 3 i Lov om planlægning kan afgørelsen påklages. Der kan klages over retlige spørgsmål.

En eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Kun i særlige tilfælde kan der klages uden om klageportalen.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefrisen dog altid fra bekendtgørelsen.

Det er Planklageklagenævnet, der behandler klagen. Ved indberetning af klagen bliver der opkrævet et gebyr, som er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis man vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse