Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Sagsbehandlingstider

Kommunen bestræber sig på at svare på alle henvendelser hurtigst muligt og gerne med det samme. Det gælder både, når du sender en mail, skriver et brev eller henvender dig direkte til os.
Det er naturligvis ikke alt, vi kan svare på eller behandle straks, derfor kan du herunder se vores maksimale sagsbehandlingstid for de opgaver, der tager længere tid.
Generelle henvendelser bekræfter vi senest en uge efter modtagelsen med oplysning om, hvornår du kan forvente svar.
Sender du en mail til hovedpostkassen lemvig.kommune@lemvig.dk bliver den sendt videre til rette person eller afdeling samme dag eller senest næste hverdag.

Borgerservice
Boligindskudslån 14 dage - 1 måned
Ansøgning om økonomisk friplads til daginstitutioner 4 uger
Plads i dagtilbud fra dag til dag
Tilskud til privat børnepasning *) 1 uge
Pas Ekspeditionstid hos Borgerservice 2 dage + ekspeditionstid hos Politiet op til 14 dage
Ændring af forskudsopgørelse (skattekort) Straks
Lægevalg

1 dag

(nyt sundhedskort kommer inden for 14 dage)

Nyt sundhedskort 1 dag (nyt sundhedskort kommer inden for 14 dage)
Blå EU-sygesikring 1 dag (blåt EU-bevis kommer indenfor 8 dage)
Anmodning om udbetaling af feriepenge Indberetning 1-3 dage
Alle personlige henvendelser om de mest almindelige sager forsøges afklaret straks.  
*) udbetalingstidspunkt af tilskud, ydelse m.m. afhænger af edb-terminer

 

 

Direktionssekretariatet
Vielser Vielse og prøvelsesattester

Kan laves som hasteekspedition. Normalt 14 dage, dog må attesten ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen foretages.

Ønske om tidspunkt til vielse efterkommes så vidt muligt.

Køb af privatgrunde Reservation af grund 1 dag
  Køb/salg af grund 1 uge
  Sammenlægning af 2 grunde 14 dage
Køb af erhvervsgrunde   7-14 dage
Ældre-/plejeboliger Udsendelse af lejekontrakt Senest 14 dage efter indflytning
  Opgørelse af lejemål 1 måned efter lejemålets afslutning (efter endt opsigelsesperiode) som kan variere 1-3 måneder
Huslejenævnssager   4 uger
Beboerklagenævnssager   4 uger
Dagsordner   Dagsorden sendes ud 5 dage før mødet og lægges på hjemmesiden
Referater   Referater sendes ud senest 2 dage efter mødet og lægges på hjemmesiden

 

 

Teknik & Miljø
Ukomplicerede ansøgninger uden høringer 2 uger
Øvrige sager afhænger af høringer og sagens oplysning oplyses individuelt
Ejendomsoplysninger ("grønne skemaer") 2 uger
Ejendomsværdipåtegning 2 uger
Ændring af BBR-oplysninger

2 uger

 

 

Social & Sundhed
Dagtilbud til børn Specialpædagogisk friplads 4 uger
Økonomiske tilskud
  Merudgiftsydelse til børn 8 uger
  Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 4 uger
  Ledsagerordning 16- 18 år 6 uger
Særlig støtte til børn og unge
  Undersøgelse (med samtykke) 4 måneder
  Konsulentbistand 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Hjemme hos støtte, familiekonsulent 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Familiebehandling 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Døgnophold 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Aflastningsordning 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Personlig rådgiver 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Fast kontaktpersonordning 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Anbringelse uden for hjemmet 8 uger efter afsluttet undersøgelse
  Praktikophold 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Anden hjælp 4 uger efter afsluttet undersøgelse
  Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 8 uger efter afsluttet undersøgelse
  Ophør af foranstaltninger 4 uger
  Ændring af anbringelsessted med samtykke 4 uger
Tilbud til unge 18-22 år Opretholdelse af foranstaltninger efter det 18. år 4 uger

 

Personlig hjælp omsorg og pleje

Hjælpemidler - mindre Gang- og badehjælpemidler og lignende 14 dage
Hjælpemidler - større Kørestole og lignende 1-3 måneder
Hjælpemidler - store El-kørestole og lignende 6 måneder
Hjælpemidler - bil   6 måneder
Boligændringer - mindre Fjernelse af dørtrin, opsætning af greb og lignende 1 måneder
Boligændringer - større Til- og ombygninger 6 måneder
Praktisk bistand - personlig pleje   1-5 hverdage
Praktisk bistand - praktisk hjælp   10 hverdage
Sygepleje   Umiddelbart
Visitation til ældrebolig   1½ måned
Visitation til plejebolig   1½ måned
Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner i forbindelse med udskrivelse fra hospital - efter sundhedsloven 3 hverdage
  Afløsning og aflastning til ægtefælle m.fl. 4 uger
  Midlertidigt ophold 4 uger
  Optræning og udvikling af færdigheder 4 uger
  Vedligeholdelsestræning 4 uger
  Tilskud til ansættelse af hjælpere 12 uger
  Ledsagerordning (15 timer pr. måned) 6 uger
  Særlig kontaktperson til døvblinde 6 uger
  Støttekontaktperson til sindslidendeMerudgifter til voksne 8 uger
Nødvendige merudgifter Merudgifter til voksne 8 uger
Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse 8 uger

Aktivitets- og samværstilbud

 

Aktivitets- og samværstilbud 8 uger
Botilbud
  Midlertidigt ophold 12 uger
  Varigt ophold 12 uger
Pasning af nærtstående Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom 2 uger

 

Betaling og tilbagebetaling

  Forældrebetaling ved anbringelse 8 uger
  Egenbetaling ved døgnophold og udslusning 4 uger

 

Familie & Kultur
Sekretariatet Henvendelse fra borgere 1 uge
Familie- og Kulturudvalget Sager der skal behandles 1 uge. Vi oplyser, hvornår sagen vil blive behandlet

 

Børne- og Familiecentret

  Kvittering for indstilling til PPR 14 dage
  Åben rådgivning - PPR 14 dage - ellers kontakter vi borgeren
  Konsultativ bistand - PPR 14 dage - ellers kontakter vi borgeren
  Svarbrev efter visitationsudvalgsmøde 14 dage
  Første kontakt fra sundhedsplejerske senest 1 uge efter hjemkomst fra sygehus
  § 50-undersøgelse 4 måneder
  Godkendelse af plejefamilie Afhængig af hvornår der holdes kursus ca. en gang om året
  Døgnplejeplads eller aflastningsplads 2 måneder

 

Arbejdsmarked & Integration
Ansøgning på foreliggende grundlag Pensionslovens § 17.2 3 måneder
Revalidering Plan og bevilling, ressourceprofil 3 måneder
Fleksjob, visitation fleksjob Afklaring, partshøring, skriftlig bevilling 3 måneder
Kontanthjælp Ansøgning 10 dage fra alle dokumenter er modtaget
Delpension Ansøgning 1-2 måneder - afhænger af hvornår borgeren søger
Enkeltydelser Ansøgning om enkeltydelse/personligt tillæg 14 dage - 2 måneder
Dagpenge Områder afhængig af edb-terminaler 2-3 dage
Arbejdsløshedsdagpenge Tilmelding Straks
Personlig assistance Ansøgning 2-3 uger
Børnepasningsorlov Ansøgning 2 dage
Voksenlærling Ansøgning

1 uge

Hjælpemidler Alle former 4 uger

 

Økonomi og HR
Breve fra faglige organisationer, pensionsselskaber m.m. 1 uge
Ansættelsesbreve 1 uge efter modtagelse af alle oplysninger