Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Børnepasning

Information om pædagogisk tilsyn i Lemvig Kommunes dagtilbud (efterår 2020), kan du finde her.

Herunder finder du sider med oplysning om, hvordan børnepasningen er organiseret i Lemvig Kommune.

Genveje og links

 

Fold alle ud

Dagtilbudsgaranti
Lemvig Kommune har garanti på dagtilbud til alle børn i kommunen fra 6 måneder til og med 4. klasse.
Hovedreglerne er, at børnene tilbydes plads i dagpleje og vuggestue til den behovsdato, forældrene har ønsket, i børnehave fra 2 år og 10 måneder og i SFO fra skolestart.
Dagtilbudsgarantien dækker en plads i kommunen, ikke en plads i en bestemt institution eller i et bestemt område i kommunen.
Forældre har mulighed for at ønske og få tilbudt en plads i et andet skoledistrikt end bopælsdistriktet. Børn fra skoledistriktet har fortrinsret til pladser i eget skoledistrikt.

Distrikterne i Lemvig Kommune
Dagtilbud - Skoledistrikt
Harboøre Skole og Børnecenter - Harboøre
Lomborg Børnehave - Ramme
Børnegården Lemtorp - Lemtorp
Tangsø Børnehus - Flynder
Thyborøn Børnecenter - Thyborøn
Vuggestuen dækker også Harboøre
Alt i Et-Skolen, Klinkby - Klinkby
Vuggestuen dækker også Ramme
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers - Nørre Nissum
Menighedsbørnehaven - Christinelyst
Menighedsvuggestuen - Lemtorp, Christinelyst og Flynder
 

Her kan du indskrive dit barn til pasning - Digital pladsanvisning

Søskende
Søskende tilbydes plads i den samme dagpleje/institution, hvis der er plads.
Hvis du ønsker at bruge fortrinsretten for søskende, skal du selv gøre Pladsanvisningen opmærksom på det.

Optagelse på venteliste
Tilmelding til venteliste kan ske via digital pladsanvisning på www.lemvig.dk, eller ved henvendelse til Pladsanvisningen.
Børn kan optages på venteliste, når de er født.
Børn er optaget på venteliste til dagpleje og daginstitutioner, når forældre har afgivet ønsker om plads i dagpleje, vuggestue og børnehave, samt dato for behovet for pladsen.
Ved skolefritidsordninger kan børn tidligst blive skrevet på venteliste i forbindelse med indskrivning i skolen. Kommunen annoncerer i avisen og på kommunens hjemmeside, hvornår indskrivningen finder sted.
Optagelse på venteliste til vuggestue eller dagpleje medfører ikke automatisk notering på venteliste til børnehave eller SFO.
Hvis forældrene ikke selv har ønsket en børnehave, skrives barnet automatisk op til en plads i skoledistriktet.

Institutionsønske
Barnet kan skrives på venteliste til 2 dagtilbud med en 1. og en 2. prioritet.

Behovsdato
Forældre anfører, hvornår de ønsker barnet optaget i dagtilbud. Eventuelle ændringer meddeles hurtigst muligt Pladsanvisningen.

Bopælsskift indenfor kommunen og tilflyttere til kommunen
Ved bopælsskift inden for kommunen og ved tilflytning fra andre kommuner vil børn, som er optaget i en institution, blive tilbudt første ledige plads i nærmeste/ønskede institution efter fødselsdato.

Tilbud om plads
Anvisning af pladser sker efter fødselsdato, dog med undtagelse af søskende, der prioriteres før fødselsdato.
Vi gør opmærksom på, at når Central Pladsanvisning kan tilbyde en børnehaveplads fra 2 år og 10 måneder, kan barnet ikke blive i dagplejen eller vuggestuen.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres af sociale eller pædagogiske grunde.
Forældrene, der ønsker dispensation, skal sende en ansøgning til Pladsanvisningen senest 3 måneder før den 1. i måneden, hvor barnet fylder 2. år og 10 måneder. Ansøgningen skal indeholde en påtegning af lederen fra vuggestuen/dagplejen.
Ansøgningsskema kan findes på Børneintra.

Skolefritidsordninger
Skolefritidsordninger optager fortrinsvis børn fra skoledistriktet.

Udmeldelse af børn
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Den kommunale dagpleje er et tilbud til dig, som har et barn i alderen 0-2 år. Dit barn vil blive passet i et privat hjem. Der vil aldrig være mere end 5 børn, som bliver passet samtidig.

Det er dagplejens værdigrundlag,

 • at skabe et trygt miljø for dit barn i et samarbejde mellem dig og dagplejen
 • at dække dit barns behov for individuel pleje og ernæring
 • at udvikle dit barns selvstændighed og evne til at fungere sammen med andre gennem et åbent og stimulerende miljø
 • at give dit barn mulighed for fysisk og psykisk stimulering gennem leg og beskæftigelse passende til barnets udvikling og alder
 • at give dit barn mulighed for at opleve sig selv i en mindre gruppe indenfor et hjems normale funktioner
 • at give dit barn tilbud om oplevelser udenfor dagplejehjemmet - blandt andet i legestue, udflugter o.lign.

Den enkelte dagplejer har en åbningstid på 48 timer om ugen mellem kl. 6 og 18.

Dagplejekontoret
Er normeret med 1 leder, 2 pædagoger og 1 sekretær.

Standardvedtægt for dagplejen

Foreligger i PDF-format - du kan hente den her

Vi har 7 skolefritidsordninger i kommunen.

Skolefritidsordninger er for børn i 0. til 4. klasse. I 3. klasse kan du selv vælge om dit barn skal have en almindelig plads eller en seniorplads. Hvis dit barn skal fortsætte i 4. klasse, vil det som hovedregel være i en seniorplads. Dette skal aftales med lederen af skolefritidsordningen.

Du kan læse mere på deres egne hjemmesider eller på skolernes hjemmesider.

Seniorpladser
Hvis ud vælger en seniorplads til dit barn, så betyder det,

 • at der ikke vil være kontrol med, om dit barn kommer fra skole
 • at dit barn kan gå hjem, når det har lyst
 • at SFO'en ikke sørger for at sende dit barn til sport eller med bussen
 • at dit barn har uændrede muligheder til at benytte sfo'ens tilbud
 • at dit barn stadig kan komme om morgenen og på fuld tid på skolefridage

 

Nye regler for økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud/skolefritidsordning (DUF)

Fra 1. januar 2016 træder nye regler i kraft for økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud/skolefritidsordning (DUF).

Overgang til de nye regler
Modtager du økonomisk fripladstilskud, når de nye regler træder i kraft 1. januar 2016, skal du ikke ansøge på ny for at være berettiget til økonomisk fripladstilskud efter de nye regler. Vi har sendt orienteringsbrev til alle fripladsmodtagere i Lemvig kommune pr. 10/12 2015.

Du modtager en foreløbig fripladsbevilling i løbet af februar måned 2016. Beregning af økonomisk fripladstilskud sker som hovedregel på baggrund af oplysninger fra E-indkomstregisteret fra januar.

Sker der ændringer i de familiemæssige eller økonomiske forhold, skal du lave en ny ansøgning via selvbetjeningsløsningen digital pladsanvisning, som findes på www.lemvig.dk – selvbetjening.

Den væsentligste ændring i de nye lovregler er, at 10% grænsen for efterregulering er væk. Alle modtagere af økonomisk fripladstilskud får en afgørelse på, hvordan deres sag har været for det foregående år. Det betyder, at alle, der har modtaget økonomisk fripladstilskud i 2016 vil modtage en årsopgørelse over økonomisk fripladstilskud for det pågældende år.

Den nye lovgivning sikrer, at du modtager det økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til. Har du fået for lidt i tilskud, får du penge tilbage. Har du modtaget for meget i tilskud, får du et krav om tilbagebetaling af det fripladstilskud, du har modtaget for meget i 2016.

Årsopgørelsen for økonomisk fripladstilskud i 2016 bliver opgjort på baggrund af hver måneds indkomst, omregnet til årsindkomst + tillæg af positiv kapitalindkomst, aktieindkomst. Er du selvstændig erhvervsdrivende korrigeres tillige for eventuelle skattetekniske fradrag, som tillægges indkomsten.

Første gang, vi laver en årlig efterregulering efter den nye lovgivning, er sommeren 2017, hvor årsopgørelsen 2016 fra SKAT er færdig.

Nye regler om videregivelse af oplysninger
Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven - fx Post Danmark." (§ 12 a)

Du kan læse mere her: Orientering om ny bekendtgørelse samt Bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015)

Generel om økonomisk friplads
Ansøgning om økonomisk fripladstilskud skal søges elektronisk via selvbetjeningsløsningen Digital pladsanvisning. Kommunikation mellem Lemvig Kommune og dig som borger foregår via denne løsning. Det betyder, at skrivelser fra pladsanvisningen bliver sendt til dig via Digital pladsanvisning. Du får en mail/SMS fra os, hvis vi har de rigtige oplysninger fra dig. Derfor er det vigtigt, at du meddeler os, hvis du skifter mailadresse eller får nyt mobilnummer.

Regler for fripladstilskud samt fripladsskala
Lemvig Kommune giver, jævnfør Dagtilbudslovens §43, økonomisk fripladstilskud til nedsættelse af forældres egenbetaling til en plads i daginstitution, dagpleje, kommunal skolefritidsordning, klub eller i private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Tilskuddet gives endvidere til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med indførte frokostordninger jævnfør §16a, stk. 1 og 2.

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Social- og Indenringsministeriet har udmeldt de indkomstgrænser, der er gældende for tildeling af økonomisk fripladstilskud. Indkomstgrænserne kan ses her.
Er der mere end 1 barn i hjemmet under 18 år, vil der ved beregningen af fripladstilskuddet automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det beregnede indtægtsgrundlag for hvert barn (udover det første).

Fradrag for enlige
Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere, vil før beregningen af fripladstilskud, få fratrukket 57.407 kr. i indkomstgrundlaget.

Særligt vedrørende studerende
Lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Bemærk at eventuel arbejdsindtægt i eksempelvis ferieperioder har betydning for størrelsen af det fripladstilskud, man er berettiget til at modtage.

Særligt vedrørende selvstændige
Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra forskudsregistreringen og det forventede årsresultat.
Viser slutligningskontrollen, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omregnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

Krav om tilbagebetaling af for meget modtaget økonomisk fripladstilskud fremsættes på baggrund af bestemmelserne i Dagtilbudslovens §93 og §94. Da tilbagebetalingskravet kan fremsættes i op til 3 år efter tilskuddets ophør, er det i tilskudsmodtagerens egen interesse at gemme indkomstdokumentation for den samme periode.

Til familier med mere end ét barn i dagpleje, daginstitution, skolefritidsordning eller privat børnepasning ydes der søskendetilskud, hvis børnene har samme adresse.

Der skal altid betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% tilskud af betalingen for øvrige pladser.

Lemvig Kommunes kommunale, selvejende og private daginstitutioner og udvidede skolefritidsordninger tilbyder modulordninger på 25 timer og 35 timer ugentligt til vuggestuebørn og børnehavebørn.

Moduler er et tilbud til alle forældre, der ikke har brug for en fuldtidsplads. Dagtilbuddet skal kunne tilbyde moduler i den fulde åbningstid.

Timetallet
Timetallet opgøres samlet over 2 uger. Der kan dog flyttes 10 timer fra den ene uge til den anden.

Hvis der er valgt et 25 timers-modul, kan der max. anvendes 35 timer i den ene uge og 15 timer i den anden uge. Det bliver 50 timer på 2 uger.

Hvis der er valgt et 35 timers-modul, kan der max. anvendes institutionens åbningstid i den ene uge og resten i den anden uge. Det bliver 70 timer på 2 uger.

Der kan ikke opspares tid, ved barnets sygdom, ferie, eller hvis dagtilbuddet har lukket herunder i forbindelse med helligdage.

Modulet starter når barnet bliver afleveret i dagtilbuddet og slutter, når barnet er ude igen. Er mødetiden f.eks. aftalt til kl. 9.00-15.00, må barnet først komme i institutionen kl. 9.00, og skal være ude af døren kl. 15.00. Det er at betragte institutionen som lukket udenfor det tidsrum, hvor der er aftalt mødetid.

Hvis de aftalte mødetider ikke overholdes, har lederen pligt til at gøre opmærksom på problemet over for forældrene og forældrene har pligt til at vælge et modul, der i højere grad passer til behovet.

Mødeskema
Mødetid og timetal over 14 dage skal fremgå af et mødeskema, som afleveres i dagtilbuddet. Hvis der er ønske om at ændre mødetid, skal der afleveres et nyt mødeskema i dagtilbuddet senest 14 dage før ændringerne skal træde i kraft.

Når der laves ændringer i mødetider på modulpladser, vil det være de ændrede tider, der gælder, indtil et nyt skema afleveres.

Institutionen godkender valget af modul og orienterer om, hvis det giver anledning til væsentlige ændringer for barnets plads, som f.eks. at det må skifte gruppe eller ikke kan deltage i aktiviteter udenfor dagtilbuddets rammer (udegrupper og lignende).

Af respekt for eventuelle pædagogiske aktiviteter bestemmer det enkelte dagtilbud, om der er et fast tidsrum, hvor der ikke må afleveres børn i dagtilbuddet.

Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider.

Ændring af modul
Der kan ændres modul op og ned med én måneds varsel fra den 1. eller 16. i en måned.

Institutionslederen kan bringe aftalen om modulordning til ophør, hvis det konstateres at det valgte timetal ikke dækker det faktiske behov.

Kombinationstilbud
Fra 1. juli 2018 tilbyder Lemvig Kommune enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere en plads på et modul i kommunens daginstitutioner med fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstider. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i en daginstitution, samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i en daginstitution i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for daginstitutionen være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.

30 timers modul til børn af forældre på barselsorlov
Fra 1. juli 2018 tilbyder Lemvig Kommune deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov. Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at tilmelde børn i husstanden på et modul på 30 timer i den daginstitution hvori barnet går.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du ønsker yderlige information.

Alle kommunale dagtilbud i Lemvig Kommune har en frokostordning.

Der skelnes mellem kommunale frokostordninger, forældrearrangerede frokostordninger og forældrearrangerede madordninger. Forskellen på de tre ordninger er:

Frokostordning
Frokostordning dækker over levering af den mad og drikke, der tilbydes ved frokosttid. Frokostordningen indeholder således ikke mad på andre tidspunkter af dagen. Hvis institutionen vælger at tilbyde mad på andre tidspunkter end i forbindelse med frokosten, vil disse måltider blive betegnet som en del af en madordning ud over frokostordningen.

Forældrearrangeret frokostordning
En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet og træder i stedet for den kommunale frokostordning. En forældrearrangeret frokostordning kan således kun etableres, hvis institutionen fravælger den kommunale frokostordning.

Forældrearrangeret madordning
Begrebet dækker den mad der tilbydes ud over frokosten, for eksempel morgen, formiddag og eftermiddag. Ligesom med de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte barn, om de ønsker at være med i ordningen.

I Lemvig Kommune har madordningen fungeret siden 1. januar 2010. Daginstitutionerne har haft mulighed for at vælge mellem tre forskellige madordninger, fuld produktion i eget køkken, ”Smør selv” i eget køkken og ekstern leverandør.

Ved samledage og feriedage passes vuggestuebørn i Børnegården. Dagplejebørn passes i Dagsplejens gæstehus, Skolevej 7, Lemvig.
For børnehavebørn og skolebørn er der fælles pasning i Børnegården Lemtorp, Nissumvej 8, Lemvig, hvis der er et behov for pasning, som I ikke selv kan klare.

Hvis I har behov for pasning, skal I meddele det til Borgerservice på mail samledage@lemvig.dk

Det drejer sig om følgende dage i 2021:

    Mandag-onsdag den 29.-31. marts (de tre skolefridage før påske).
    Frist for tilmelding: Mandag den 1. februar 2021
    Fredag efter Kr. Himmelfartsdag den 14. maj
    Frist for tilmelding: Mandag den 1. marts 2021.
    Mandag-fredag den 27. - 31. december (mellem jul og nytår).
    Frist for tilmelding: Fredag den 29. oktober 2021.

Udover weekender og helligdage er følgende datoer lukkedage:

    Grundlovsdag den 5. juni
    Juleaftensdag den 24. december

så der er ingen pasning disse dage.

Vi håber, at mange vil finde alternative løsninger, så personalets ferier og feriefridage kan afvikles i disse perioder, da det vil påvirke dagligdagen mindst.

Feriepasning i sommerferien
Feriepasning i ugerne 28-29-30 vil være i dagtilbud/SFO på Alt i et-Skolen Klinkby. Børn i dagplejen vil blive passet i Dagplejens Gæstehus, Skolevej 7, Lemvig.

Lemvig Kommune arbejder med at sikre, at alle børn og forældre oplever en tryg overgang fra hjemmet til Sundhedsplejen, videre til dagplejen eller vuggestuen, over børnehaven til skole, SFO og klub.

Børn fødes med et væld af ressourcer og med en medfødt nysgerrighed og lyst til at møde nye udfordringer. Udfordringerne begynder fra første dag og er overalt i børnenes miljø – i familien, blandt venner og sammen med voksne og børn i dagtilbud og skole.

Hver eneste overgang er symbolet på et nyt kapital i barnets liv, fordi barnet indtræder i et nyt miljø og et nyt fællesskab med andre krav og forventninger.

Overgangen fra en institution til en anden har stor betydning for, hvordan barnet udvikler sig. En god start i en institution eller skole sammen med en tryg og udbytterig hverdag, er med til at give børnene de bedste muligheder for at klare sig godt i det videre liv.

Ansvaret for børn og en god overgang er først og fremmest forældrenes, men også det pædagogiske personale i dagtilbud og skole spiller en vigtig rolle i at skabe en tryg atmosfære for både børn og forældre. Det er derfor vigtigt, at der eksisterer en ”rød tråd” i kommunikationen om barnets overgange fra én institution til en anden.

Farvel til dagtilbud og goddag til skolen
Lemvig Kommune har som en del af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen, deltaget i projekt faglige kvalitetsoplysninger i 2010. Projektet var et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt kan anvende til at måle og dokumentere den faglige kvalitet.

Lemvig Kommune deltog i udarbejdelsen af redskabet ”Farvel til dagtilbud og goddag til skolen” som belyser børns robusthed og forandringsparathed i forhold til overgangen fra dagtilbud til folkeskole. Robusthed handler om barnets selvværd, om dets energi og lyst til at deltage, og om de sociale og kognitive kompetencer. Forandringsparatheden handler om barnets nysgerrighed, dets kommunikative, forhandlingsmæssige og følelsesmæssige kompetencer.

Retningslinjer for badesikkerhed, vandaktiviteter mv. for børn i dagtilbud i Lemvig Kommune

Generelle retningslinjer
Badning må kunne finde sted, når det kan foregå under fuldt betryggende forhold.
Badeudflugter skal altid ske efter en plan, som er godkendt i forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud. Det vil sige en plan, som angiver, hvem der kan tage af sted, hvornår, hvortil og med hvor mange børn og voksne.
De medfølgende voksne skal være gjort bekendt med disse retningslinjer for badesikkerhed.

Dagtilbuddet skal have en beredskabsplan, dvs. en plan for, hvem der gør hvad i tilfælde af en ulykke.
Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene.

Hvis et barn har fået diagnosen epilepsi, sukkersyge eller lignende, indgås en konkret aftale med forældrene om, hvilke særlige forholdsregler, der skal træffes som følge heraf. Forældrene skal oplyse om sygdomsforhold i forbindelse med, at der indhentes tilladelse til badning.

Børnene skal i alle tilfælde instrueres om, hvad de må eller ikke må. Hvis man f. eks. er ved stranden, skal børnene have af vide om de må bade eller evt. kun må soppe.
Helst alle, men mindst en af de medfølgende voksne skal kunne livgivende førstehjælp. Hvis badningen overvåges af en livredder, eller der alene er tale om sopning, kan der ses bort fra dette krav.

Medarbejderne skal altid bruge deres sunde fornuft i forbindelse med vurdering af badesikkerheden. Det betyder blandt andet, at der skal tages hensyn til alle de forhold, som kan tænkes at påvirke sikkerheden i den konkrete situation.

Det er vigtigt at medarbejderne er klar over, hvordan opgaver og ansvar skal fordeles.
Børnene skal altid være ledsaget af så mange voksne, at badning kan foregå sikkert. Det nødvendige antal voksne afhænger af flere forhold - herunder af børnenes alder, aktiviteterne og omstændighederne på det sted, hvor aktiviteterne foregår.
Normalt vil det være tilstrækkeligt med én medarbejder pr. 7-8 børn. Som minimum skal der altid være to medarbejdere til stede.

Badning i offentlig svømmehal, friluftsbade og badelande
De retningslinjer, som er fastsat af svømmehallen, friluftsbadet eller badelandet, skal til enhver tid følges.
Svømmehallen, friluftsbadet eller badelandet skal altid sørge for, at der er en livredder til stede.
Børn under skolealderen skal altid bade med badevinger og/eller bælte.
Større børn, som ikke benytter badevinger eller bælte, skal som hovedregel kunne bunde dér, hvor de bader.
Hvis der er andre brugere til stede, kan det af hensyn til overblikket anbefales, at badningen foregår i et afgrænset område - eller at børnene forsynes med ensfarvede badehætter.
Medarbejderne fører tilsyn i forbindelse med omklædning.

Badning fra strande, åer og søer
Medarbejderne skal altid orientere sig om og efterleve eventuelle sikkerhedsregler, som gælder på det sted, hvor badningen foregår.
Medarbejderne skal orientere sig om relevante forhold på stedet - herunder vind, bundforhold, strøm, vandets temperatur og sigtbarhed mv. Der må kun bades, hvis det kan ske uden fare.
Børn under skolealderen skal altid bade med badevinger og/eller bælte, med mindre der blot er tale om sopning.

Børnene må aldrig bevæge sig længere ud end til navlen.
Medarbejderne skal tydeligt markere grænsen for det område, hvor der må bades og soppes.
Badebolde og andet oppusteligt legetøj må kun anvendes med stor forsigtighed - og aldrig ved fralandsvind.
Medarbejderne skal sikre sig, at der hurtigt kan tilkaldes hjælp f.eks. ved at medbringe en mobiltelefon.


Forslag til drøftelse med børn før badning

 • Du må ikke bade alene uden voksne
 • Den voksne er altid længst ude
 • Du må ikke svømme, hvor du ikke kan bunde
 • Du må ikke gå længere ud end den voksnes anvisninger
 • Du skal have en svømmemakker
 • Du må ikke råbe om hjælp "for sjov"

Hvis I flytter fra Lemvig Kommune

Flytter I fra Lemvig Kommune og ønsker at bevare jeres dagtilbud efter flytningen, skal I straks give besked til Pladsanvisningen om fraflytningen.

Det er også vigtigt, at I kontakter bopælskommunen, da egenbetaling beregnes ud fra en gennemsnitlige bruttodriftsudgift – det kan betyde en højere forældrebetaling.

Vilkår for optagelse i og tilskud til dagtilbud i en anden kommune
Børn, der ønsker en plads i et dagtilbud i en anden kommune, bliver i udgangspunktet skrevet på venteliste på de samme vilkår som kommunens egne børn. Der er muligvis ikke ledige pladser netop i det foretrukne dagtilbud, men ønsker bliver tilgodeset ud fra samme regler, som gælder for de forældre, der bor i kommunen.

Får barnet en dagtilbudsplads i en anden kommune, skal egen kommune give tilskud til pladsen. Tilskuddets størrelse fastlægges ud fra egen kommunes udgifts- og serviceniveau. Det er derfor den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift, som egen kommune benytter til at beregne tilskud og egenbetaling for en aldersvarende dagtilbudsplads i kommunen, der skal anvendes, når tilskuddet til en plads i en anden kommune skal beregnes.

Hvis bruttodriftsudgiften for det benyttede dagtilbud er dyrere end et alderssvarende dagtilbud i forældrenes opholdskommune, skal forældrene selv betale forskellen mellem tilskuddet fra egen kommune og driftsudgifterne pr. plads i det benyttede dagtilbud i anden kommune. Dette kan betyde, at forældrene skal betale en højere forældrebetaling, end de skulle have gjort, hvis barnet havde plads i egen kommune.

Tilskud til dagtilbud i anden kommune  LBK nr. 748 af 20/06/2016
§ 41. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give et tilskud pr. barn, der optages i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2 og 3, i en anden kommune.

Stk. 2. Ved optagelse i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes opholdskommunens tilskud, så det svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads for dagtilbud i opholdskommunen som beregnet for den aldersgruppe, barnet tilhører.

Stk. 3. Tilskuddet kan dog højst svare til opholdskommunens tilskudsprocent for aldersgruppen beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen som beregnet i institutionskommunen, jf. §§ 31-34, jf. dog §§ 42-44.

Du kan vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet skal bruges til aflønning af en privat børnepasser (f.eks. ung pige i huset, pasning af barnet/børnene i privat dagpleje), feriepenge, arbejdsgiverens ATP, arbejdsgiverens bidrag til barselsordning og arbejdsskadeforsikring.

 

Du kan få tilskud:

 1. fra dit barn er 24 uger og indtil det starter i børnehave. Børnehavestart er måneden før barnet bliver 2,10 år. Vi gør opmærksom på, at når Central Pladsanvisning kan tilbyde en børnehaveplads fra 2 år og 10 måneder, ydes der ikke længere tilskud til privat børnepasning. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres af sociale eller pædagogiske grunde.
 2. hvis du bor i Lemvig Kommune i tilskudsperioden (er tilmeldt folkeregistret)
 3. hvis kommunen kan godkende:

                a. dit pasningsbehov

                b. pasningsaftalen

                c. den person du har ansat

Hver husstand kan maksimalt modtage tilskud til pasning af 3 børn. Vi yder ikke tilskud til ordninger under 1 måneds varighed.

Tilsyn
Vi fører løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Tilsynet vil ske på samme måde som det praktiseres i dagplejen.

Tilskuddets størrelse
Tilskuddet kan højst udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter til den private pasning. Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren, som skal henvende sig til SKAT.

Tilskud pr. barn i 2019
Tilskuddet pr. barn er beregnet som 75% af den udgift kommunen ville have, hvis barnet skulle passes i en af kommunens pasningsordninger.

Tilskud pr. barn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder:
max. 6.066 kr. 
(2018 max. 5.926 kr.)

Søskendetilskud
max. 1.145,80 kr. pr. måned (2018: max 1.123,28 kr.)
 

Tilskud pr. barn i alderen 2 år og 10 måneder til barnet starter i børnehaveklasse ydes kun i særtilfælde, hvis det skønnes bedst for barnet.
 

Lemvig Kommune har indført modulpladser i kommunens daginstitutioner. Dette har også betydning for beregning af tilskud til privat børnepasning, fordi der tages hensyn til antal timer pr. uge når tilskuddet beregnes.

Ansøgning om tilskud
Tilskuddet bliver bevilget efter ansøgning. Ansøgningsskemaer finder du under links til højre er på siden.
Ansøgningen skal indeholde dokumentation for pasningsbehovet og anvendelse af tilskuddet. Ansøgningen vedlægges en skriftlig aftale mellem dig og børnepasseren om omfang, aflønning og varighed af pasningen.

Søskenderabat
Hvis du har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, skolefritidsordning eller privat børnepasning yder vi søskenderabat, hvis børnene har samme adresse. Der skal altid betales fuld pris for den dyreste plads, og vi yder så 50% rabat af betalingen for de øvrige pladser.

Praktiske oplysninger
I forbindelse med ansættelse af en person til børnepasning skal du kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postbox 600, København C, (tlf. nr. 72 20 00 32), hvor du vil få et CVR-nr. (dette kræver ATP)
Den ansatte skal selv kontakte SKAT med hensyn til ændring af forskudsopgørelsen, da løn og evt. kost og logi er skattepligtig (B-skat)
Det er dig som arbejdsgiver, der skal indbetale feriepenge.
Husk at meddele os, hvis børnepasseren holder ferie uden løn.
Som arbejdsgiver skal du tegne en arbejdsskadeforsikring.

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet bliver udbetalt månedsvis til din NemKonto. SKAT får en kopi af aftalen, da lønnen er skattepligtig for børnepasseren.

Ophør af den private pasningsordning
Dit barn har, efter ophør af den private pasningsordning, ret til en plads i en kommunal pasningsordning med 1 måneds varsel fra førstkommende 1. eller 16. i måneden.

Administration
Udbetaling af tilskud til privat børnepasning administreres af Borgerservice. Tilsyn med ordningen sker i samarbejde med den kommunale dagpleje.

Hvis du har spørgsmål vedr. tilskud til private pasningsordninger, kan du kontakte Borgerservice.

Spørgsmål? – ring til ATP – ring til ATP-huset tlf. nr. 48 20 49 14 Feriepenge – ring til Arbejdsdirektoratet tlf. nr. 38 10 60 11 Arbejdsskadeforsikring – ring til dit eget forsikringsselskab.

I Lemvig Kommune er der tre private dagtilbud og et selvejende dagtilbud:

Børnehaven Sct. Georgsgården
Østergade 65
7620 Lemvig
mail@sctgeorgsgaarden.dk
Tlf.: 30518041

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50
7650 Bøvlingbjerg
info@boevlingboernehus.dk
Tlf.: 97888256

Udebørnehaven Vandpytten
Fabjergstad 34
7620 Lemvig
bornehaven@udefriskolen.dk
Tlf.: 41335533

Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue (Selvejende)
Skolevej 7, Østergade 67
7620 Lemvig
Menighedsbornehaven@lemvig.dk
Tlf.: 96631671

Generelle godkendelseskriterier for private institutioner

Oprettelse af en privatinstitution efter dagtilbudslovens kapitel 3 § 19 stk. 5 godkendes af Lemvig Kommune på følgende betingelser:

Lovgivning
Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet(Børne- og Undervisningsministeriet, Socialministeriet og Ministeriet for Sundhed og forebyggelse).

I lighed med kommunale dagtilbud drives privatinstitutioner efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud til børn og unge(Dagtilbudsloven)og skal således overholde formålsbestemmelsen for dagtilbud jfr. § 7 i Dagtilbudsloven.

Privatinstitutioner skal udarbejde pædagogiske læreplaner i henhold til Dagtilbudslovens § 8.

Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgerne i relation til den opgave, der udføres for kommunen jfr. Lov om retssikkerhed § 43 stk. 2.

Politikker
Kommunalbestyrelsens indsatsområder skal følges.

Fysiske rammer
Kommunens godkendelse af bygninger sker efter bygningsreglement af 2010.

Legeplads skal leve op til standarder i DS/EN 1176.

Optagelse af børn
Privatinstitutioner har kompetence til at optage børn i aldersgruppen 0 til 2 år og 10 måneder og 2 år og 10 måneder til 6 år.

Privatinstitutioner skal som minimum tilbyde modulpladser på 25 timer, 35 timer og fuldtid.

Kommunens tilskud ydes fra det tidspunkt et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale ordning.

Privatinstitutioner skal fastsætte regler om optagelse og følge almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætninger, diskriminationsforhold og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i privatinstitution. Privatinstitutioner skal som udgangspunkt være tilgængelige for børn med handicap.

Institutionen skal gennem sine regler sikre samme rummelighed som i de kommunale og selvejende institutioner i Lemvig Kommune.

Optagelsesregler skal fremgå af institutionens vedtægt.

Åbningstid
For at opnå fuldt tilskud skal institutionen have en åbningstid på minimum 52½ time om ugen og holde åben på alle hverdage. Ved lavere åbningstid bliver tilskuddet tilsvarende reduceret.

Privatinstitutioner er forpligtet til på forhånd at give både kommunen og forældrene information om lukkedage det pågældende år. Kommunen har mulighed for at ændre tilskuddet i forhold til det antal dage institutionen holder lukket.

Privatinstitutioner i Lemvig Kommune kan i fællesskab arrangere samledage i ferieperioder og i perioder, hvor der i kommunens øvrige institutioner er samledage.

Personalesammensætning
Den ansvarlige for privatinstitutionen har ansvar for, at personalesammensætningen sikrer, at institutionen kan overholde målene i dagtilbudsloven.

Personalenormeringen fastsættes ud fra samme normeringsmodel, som til enhver tid er gældende i Lemvig Kommune for henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn.

Personalefordelingen fastsættes til at minimum 60 % af personalet skal være uddannede pædagoger.

Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder og stedfortræder skal være pædagoguddannede eller have en anden relevant pædagogisk uddannelse.

Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet.

Tavshedspligt/underretningspligt
 Personale i privatinstitutioner har tavshedspligt i lighed med personale i kommunens institutioner.

Personale i privatinstitutioner har i lighed med kommunale institutioner skærpet underretningspligt i fald man får kendskab til forhold der giver anledning til bekymring.

Sprogstimulering
Privatinstitutioner skal sikre overholdelse af Dagtilbudslovens bestemmelser om sprogstimulering af tosprogede børn(Dagtilbudslovens § 11). Der skal tilbydes støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, hvis de efter en sagkyndig vurdering har behov herfor.

Særlig støtte til børn
Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige initiativer overfor disse børn. Privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap.

Såfremt tilbuddet i privatinstitutioner ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution.

Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at flytte barnet til en anden institution.

Støtte ressourcer
Privatinstitutioner skal følge kommunens procedure for ansøgning om støtte ressourcer.

Tværfagligt samarbejde
Privatinstitutioner er forpligtet til at deltage i det tværfaglige samarbejde omkring børn i Lemvig Kommune, herunder benytte ”Børneteam” i ”bekymringssager”.

Sundhed
Privatinstitutioner skal leve op til gældende krav og lokale retningslinjer vedr. forebyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold m.v.

Børneattest
Privatinstitutioner skal indhente børneattest ved ansættelse af personale og på alt personale hvert andet år i lige år.

Rygning
Hvis privatinstitutioner tillader, at der ryges i arbejdstiden, skal de af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler overholdes.

Elever/praktikpladser
Privatinstitutioner skal stille praktikpladser til rådighed for pædagogstuderende og pædagogisk assistent elever.

Privatinstitutionen skal råde over en kompetent praktikvejleder.

Arbejdsmiljø
Privatinstitutioner skal efterleve Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV.

Rammeaftale om det sociale kapitel
Privatinstitutioner forpligter sig, i lighed med kommunale og selvejende institutioner samt puljeordninger, på rammeaftale om det sociale kapitel i henhold til rammeaftale indgået mellem KL og KTO april 2004.

Forsikring
Privatinstitutionen skal tegne de nødvendige forsikringer.

Vedtægter
Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter, som skal forelægges Lemvig Kommune dels ved godkendelse af institutionen og dels ved ændring af vedtægterne.

Godkendelse af institutionen er betinget af, at vedtægterne ikke er i modstrid med gældende love og regler.

Af vedtægterne skal fremgå optagelsesregler, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, evt. specielt formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv. Af vedtægterne skal det endvidere fremgå, at privatinstitutioner hvert år indsender sit budget og årsregnskab til Lemvig Kommune til orientering.

Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives skal der foreligge virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.) samt ibrugtagningstilladelse.

Tilsyn
Lemvig Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner og kan trække godkendelsen tilbage, hvis privatinstitutionen ikke lever op til de betingelser der, som lå til grund for godkendelsen.

Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, og det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Kommunen kan her kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendigt for at udøve tilsynet.

Privatinstitutionen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Der udarbejdes kvalitetsrapport for privatinstitutionen efter de samme retningslinjer, som der gælder for de kommunale og selvejende institutioner. De pædagogiske læreplaner indgår som en del af kvalitetsrapporten.

Privatinstitutionen skal forelægge en personaleliste med dokumentation for uddannelse både ved institutionens godkendelse og fortløbende ved senere ansættelse/udskiftning af personale.

Lemvig Kommune skal ved godkendelse af privatinstitutionen påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende daginstitutioner, jf. Dagtilbudslovens § 14 stk. 3.

Andet
For ansøgning om godkendelse opkræver Lemvig Kommune et depositum på 30.000 kr.

Beløbet tilbagebetales, når Lemvig Kommune har truffet afgørelse.

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2011.

Rammer for godkendelse og tilsyn - læs mere her

Vedtægt for styrelsen af Lemvig Kommunes dagtilbud

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2018 vedtaget styrelsesvedtægten for dagtilbud - læs den her

 

Som forældre kan du få tilskud, hvis du ønsker at passe dine egne børn. Dette er et tilbud til forældre med børn i alderen 46 uger til børnehavealderen, som i Lemvig Kommune er 2 år og 10 måneder. Tilskuddet kan søges for en periode på minnimum 8 uger og i maksimalt 1 år.

Hvor meget kan jeg få i tilskud
Taksten for 2020:

 • 6. 875 kr.  pr. barn i alderen 46 uger til barnet er 2 år og 10 måneder.
 • Der kan maksimalt udbetales tilskud til 2 børn pr. husstand.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskud ophører.
 • Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing.
 • Der optjenes ikke feriepenge.
 • Der må påberegnes en sagsbehandlingstid på 14 dage.
 • For rettidig udbetaling skal ansøgningen være Lemvig Kommune i hænde senest den 1. i måneden før periodens start.
 • Der kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Bevilling kan tidligst gives fra den dato Lemvig Kommune modtager ansøgningen.
 • Du skal som ansøger have tilstrækkelige danskkundskaber.

Hvem foretager tilsyn

 • Lemvig Kommune foretager løbende tilsyn. Dette sker i et samspil mellem Dagplejen og Center for Læring.

Hvad skal jeg opfylde, for at få tilskuddet?
Den forælder, der ansøger om tilskud, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU.

 • Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere i det omfang de er berettiget til tilskuddet.
 • Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt tilbud og er registreret til en plads i dagtilbud.
 • Barnet kan ikke samtidig benytte et kommunalt tilbud.

Hvad sker der når jeg ikke længere får tilskuddet?
Forældre har efter ophør af tilskudsperioden pasningsgaranti i dagtilbud, efter kommunen regler om pasninsgaranti.
Forældre har ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode ret til en plads i en kommunal pasningsordning med varsel fra den først kommende 1. eller 16. i måneden.

Du ansøger ved at udfylde formularen her