Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Byggeri

Bygningsreglementet (BR18) indeholder bebyggelsesregulerende og tekniske bestemmelser for byggeri.

 

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Bebyggelsesregulerende bestemmelser er grundstørrelse, bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold samt indretning af de ubebyggede arealer.

Ved enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse er der en byggeret. Byggeret betyder, at byggeriet kan godkendes, hvis det overholder bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet kap. 8 og kap. 20. Byggeriet skal ansøges, selvom byggeretten er overholdt.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser i en lokalplan vil gælde forud for Bygningsreglementet.

Hvis byggeriet ikke overholder byggeretten eller ligger udenfor de områder, der er omfattet af byggeretten, så skal kommunen lave en helhedsvurdering af bebyggelsens omfang og indvirkning på omgivelserne. En helhedsvurdering laves på baggrund af kriterierne i Bygningsreglementet § 187.

 

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet er for eksempel indretning, konstruktioner, brand, indeklima, energi og installationer.

I byggesager til enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse skal kommunen ikke behandle tekniske bestemmelser, inden der kan meddeles byggetilladelse. Dog kan der være krav om, at der skal sendes dokumentation på statik og brand. 

Ansøger/ejer har ansvaret for at overholde tekniske bestemmelser og indsende teknisk dokumentation ved færdigmelding af byggearbejdet.

Energistyrelsen har udarbejdet vejledninger om specifikke emner for eksempel følgende:

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR 18

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information

 

Lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplaner og byplanvedtægter gælder for specifikke områder og kan indeholde bestemmelser om byggeriets anvendelse, placering, udformning og materialer.

Se om der en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information

 

Tinglyste servitutter

Tinglyste servitutter skal overholdes i forbindelse med byggeri. Servitutter er for eksempel fredning, jordforurening, vejret, vejbyggelinje, brandmur, byggeretligt skel, kloakledning osv.

Se om der er tinglyste servitutter på din ejendom

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information

 

Byggeri i landzone

Byggeri i landzone kræver ofte en landzonetilladelse, inden sagen kan behandles i forhold til byggelovgivningen.

Landzone kræves der bl.a. zonetilladelse til

Din ansøgning om landzonetilladelse skal være begrundet og du skal sende den til Lemvig Kommune. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af projektet og være vedlagt tegningsmateriale (situationsplan og plantegning samt facadetegninger af evt. byggeri).

Før vi kan behandle ansøgningen foretager vi i de fleste tilfælde nabohøring, hvor evt. bemærkninger skal være hos os inden 14 dage efter, vi har sendt nabohøringen ud.

Landzonetilladelsen offentliggøres i Lokalavisen, og herefter er der en frist på 4 uger, hvor afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at byggeriet som udgangspunkt også vil kræve en byggetilladelse. Denne kan tidligst meddeles, når klagefristen på landzonetilladelsen er udløbet.

Landzone kræves der bl.a. zonetilladelse til:

Udstykning
Opførelse af nyt byggeri
Ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer
Rodzoneanlæg/pileanlæg

I landzone må der uden zonetilladelse:

Kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv.
Foretages til- og ombygninger af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m2.
Opføres byggeri, der efter BR18 er fritaget for krav om byggetilladelse og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig.

I Lov om planlægning (Planloven) kap. 7, §34-38 kan du læse reglerne om landzone.

Driftsbygninger til landbrug kan opføres uden landzonetilladelse. Du skal dog altid anmelde byggeriet til kommunen med ansøgningsskema vedlagt relevant tegningsmateriale og oplysninger.

Ved andre former for byggeri i landzone f.eks. nye boliger eller erhvervsbyggeri, skal du først have en landzonetilladelse, før du kan få en byggetilladelse. Ansøgningsskema til landzonetilladelse

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information

 

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven indeholder beskyttelseslinjer ved strand, sø, å, skov, fortidsminde og kirker samt bestemmelser for naturområder

Et byggeprojekt kan kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, inden sagen kan behandles i forhold til byggelovgivningen.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal søges ved Kystdirektoratet. Øvrige beskyttelseslinjer bliver administreret af kommunen.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information

 

Gebyr og sagsbehandlingstid for byggesager

I Lemvig Kommune opkræves gebyr efter den tid, som er brugt på byggesagsbehandling af den enkelte sag.

Gebyret pr. time til byggesagsbehandling er i 2020 på 705,00 kr.
Lemvig Kommune har valgt, at gebyret skal opkræves i to rater, den første rate forfalder til betaling, når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles, og anden rate vil forfalde til betaling, når byggeriet færdigmeldes og kan tages i brug.

Tidsforbruget for byggesagsbehandling omfatter bl.a. forhåndsdialog, sagsbehandling efter bygningsreglementet, løbende korrespondance om evt. manglende oplysninger,
fremsendelse af breve om partshøring i forbindelse med dispensationer, telefonisk vejledning i forbindelse med sagen, eventuel nødvendig brandteknisk vejledning, indberetning til BBR og administrative opgaver i forhold til den enkelte sag.

Gebyrerne er fastsat i betalingsvedtægt for Lemvig Kommune, som er godkendt af Lemvig Kommunalbestyrelse d. 30. november 2011.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er den tid som går fra ansøgningen er modtaget og sagen er fuldt oplyst, og eventuelle andre godkendelser er opnået, byggetilladelse meddeles og til byggesagen endeligt kan afsluttes.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.