Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nedslidte bygninger og usunde boligforhold

Lemvig Kommune har siden 2010 fået tilskud fra en særlig pulje i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at gøre en ekstraordinær indsats for at landdistrikterne forbliver attraktiv at bo og bosætte sig i.

Indsatsen består af renovering af klimaskærm, nedrivning og tiltag i forhold til at sikre gode, sunde boligforhold.


 

 

Fold alle ud

For at gøre indsatsen effektiv og synlig ønsker Lemvig kommune at inddrage den lokale interesse og viden, og opfordrer lokalområdernes foreninger og råd, naboer, ejere og andre interesserede til at fortælle om ejendomme, som kan være egnede til at indgå i indsatsen. Det kan være ejendomme, som fremstår dårligt vedligeholdt, rodet og forfaldne.

Bygningen skal være væsentligt nedslidt, opført før 1960 eller have installationsmangler (f.eks. toilet- og kloakforhold, adgang til drikkevand, mulighed for tilstrækkelig opvarmning) for t kunne komme i betragtning. Det samme gælder erhvervsbygninger med nedlagt erhverv i byer med færre end 5.000 indbyggere. Det kan f.eks. være butik eller værksted.

Der gives op til 100 % tilskud.

Ansøgning om frivillig nedrivning behandles af administrationen og herefter er det op til Teknik- og Miljøudvalget at vurdere hvorvidt der kan bevilges tilskud til nedrivning.

Ansøgning
Der kan søges om tilskud til frivillig nedrivning ved at skrive mail til teknik@lemvig.dk eller pr. brev, som sendes til: Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. Ansøgningen mrk. ”ansøgning om frivillig nedrivning”. Ansøgningen skal indeholde: bygningens anvendelse, bygningens adresse, kontaktoplysninger samt fotos.

Skimmelsvamp viser sig ofte på materialernes overflade som grønne, sorte, brune eller hvide skjolder, der har en lodden overflade. Nogle gange kan det være svært at opdage, hvis skimmelsvampen vokser i et meget tyndt lag eller har samme farve, som det sted, de vokser.

Skimmelsvamp kan have en muggen lugt, der gør indeklimaet ubehageligt at være i.

Et angreb af skimmelsvamp kan opstå, hvis boligen benyttes forkert, fx du varmer for lidt op, lufter for lidt ud, tørrer tøj indendørs, ikke bruger emhætte ved madlavning, utilstrækkelig rengøring osv..

Hvis dette er tilfældet, så har du mulighed for at fjerne skimmelsvampen ved rengøring samt minimere risikoen for, at den kommer igen. Se evt. mere på skimmel.dk.

Skimmelsvamp kan også opstå pga. mangler i bygningens konstruktioner, hvilket vil kræve en udbedring

Hvis du bor til leje og hvis skimmelsvampen kommer igen, bør du straks kontakte din udlejer for at få problemet undersøgt nærmere. Som lejer er det vigtigt at orientere sin udlejer med det samme, når der opdages forhold, som er skadelige for boligen. På den måde er der mulighed for at minimere omfanget af skaderne.

Hvis du har gjort din udlejer opmærksom på forekomsten af skimmelsvamp i boligen, men udlejer ikke følger op på din henvendelse inden for en rimelig tid eller du er uenig i løsningsforslagene, så har du mulighed for at henvende dig til Lemvig Kommune, som kan foretage et besøg på adressen og derefter kontakte udlejer.

Lemvig Kommune kan ikke træffe afgørelser i forhold til fraflytning m.v..

Tvister mellem lejer og udlejer, som ikke vedrører sundhedsskadelige forhold (fx varmeregning, fraflytning osv.) henvises til Lemvig kommunes Huslejenævn og Lejernes Landsorganisation.

Uanset om du er lejer, udlejer eller selv ejer din bolig er der mulighed for at kontakte Lemvig Kommune, som kan foretage en vurdering af problemets omfang ved et besøg.

I mange tilfælde skyldes forekomst af skimmelsvamp i boliger en kombination af forkert brug af boligen og fejl i bygningens klimaskærm (dvs. tag, ydervægge, vinduer og gulvkonstruktion mod jorden). Hvis angrebet ikke skyldes forkert brug af boligen, men udelukkende skyldes fejl i bygningens klimaskærm, så har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Lemvig Kommune opfordrer ejere af private udlejningsboliger til at orientere sig i vejledningen fra ministeriet som kan findes her.

Hvis du som ejer eller lejer får mistanke om sundhedsfarlige forhold i din bolig, kan du rette henvendelse til den boligsociale medarbejder, som har mulighed for at tage på besøg i boligen. Der kan foretages nogle enkle målinger og derefter vurderes på, hvorvidt der er behov for yderligere undersøgelser.

Du vil også kunne modtage råd og vejledning om hvordan du skal holde din bolig sund.

Sundhedsfarlige forhold kan også være boliger, som er groet til i affald, madrester osv., som tiltrækker bananfluer, rotter og andre skadedyr. Hvis du som ven, nabo, pårørende eller lign. får kendskab til sådanne forhold er du også meget velkommen til at henvende dig for at forhøre dig om mulighederne for hjælp til håndtering heraf såvel menneskeligt som økonomisk.

I forbindelse med sundhedsfarlige boliger, som bliver kondemneret, yder den boligsociale medarbejder vejledning og hjælp til de praktiske og økonomiske udfordringer, som opstår i forhold til genhusning m.m.

 

Når Lemvig Kommune får kendskab til bygninger med brand og/eller sundhedsfarlige forhold, vil der blive varslet en besigtigelse af ejendommen. Besigtigelsen følges op af en skriftlig rapport, som sendes til ejer og evt. lejer. Rapporten vil komme med anbefalinger til de videre tiltag i forhold til sagsbehandlingen. Rapporten kan danne grundlag for kondemnering af ejendommen eller dele af den. Beslutningen om kondemnering træffes af Lemvig Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

I forbindelse med kondemnering af en ejendom kan Lemvig Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vælge at give et påbud om nedrivning. Et påbud kan gives på grundlag af en vurdering af, at det ikke vil være teknisk muligt eller økonomisk rentabelt at renovere ejendommen og det vurderes, at en nedrivning ikke vil medføre en værdiforringelse af ejendommen.

 

Siden 2010 har Lemvig Kommune, som en del af indsatsen mod nedslidte bygninger, haft mulighed for at tilbyde tilskud til udvendig renovering. Tilskud til renovering tildeles primært bygninger i områdefornyelsesbyerne: Ramme-Lomborg, Nørre Nissum, Bøvlingbjerg og Lemvig midtby.

I henhold til byfornyelsesloven kan der søges midler til renovering af beboelsesejendomme (private og enkelte udlejningsejendomme) og forsamlingshuse eller huse med forsamlingshuslignende anvendelse.

Ansøgning
Der kan søges om tilskud til renovering ved at skrive mail til teknik@lemvig.dk eller pr. brev, som sendes til: Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. Ansøgningen mrk. ”ansøgning om tilskud til renovering”. Ansøgningen skal indeholde: kort beskrivelse af renoveringsarbejdet, bygningens adresse, kontaktoplysninger, fotos samt håndværkertilbud på det ansøgte renoveringsarbejde.