Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Huslejenævn

Kommunen har et huslejenævn, der afgør mange former for uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri.

Huslejenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden er jurist og udpeget af Statsforvaltningen Midtjylland. De to medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større udlejerforeninger og lejerforeningerne i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Boligreguleringslovens kapitel II-V og kapitel VII ikke skal være gældende i Lemvig Kommune. Dette er trådt i kraft 18. maj 2018. For kapitel VII om benyttelse af boliger og som blandt andet omfatter bopælspligt gælder afskaffelsen dog først pr. 18. maj 2019.

Hvem kan klage og hvordan?

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har lejemæssige vilkår, du er utilfreds med, kan huslejenævnet afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens regler.

En klage til huslejenævnet skal være skriftlig. Du skal vedlægge dokumentation, fx en kopi af din lejekontrakt, en kopi af din udlejers varslingsskrivelse om lejeforhøjelse eller en kopi af det, du er utilfreds med.

Udlejer har også mulighed for at få en sag for huslejenævnet.

Det koster 315 kr. (2021) at få en sag for huslejenævnet. For sager om forhåndsgodkendelse af leje skal der dog betales et sagsbehandlingsgebyr på 526 kr. (2021). Klagen skal sendes til Huslejenævnet, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig eller på mail, lemvig.kommune@lemvig.dk.
Ved indbringelse af sag for Huslejenævnet vil der i det første brev fra huslejenævnte fremgå kontooplysninger for at betale sagsbehandlingsgebyret.

Udlejere, der ikke får fuldt medhold i huslejenævnet skal betale et gebyr på 6.000 kr. pr. sag der er indbragt mellem den 1. juli 2020 og den 31. december 2020. For sager indbragt efter den 1. januar 2021 er gebyret 6.024 kr. pr. sag. Forliges sagen eller får udlejer delvist medhold pålægges der ikke et gebyr.

 

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

 • Lejens størrelse ved lejeaftalens start, spørgsmål om depositum og forudbetalt leje
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser og stigning i lejers betaling af a conto bidrag til vand og varme
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til rengøring og vedligehold
 • Lejerens pligter ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Aftaler om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag, kabel-tv og internetadgang
 • Regnskaber til vedligeholdelse
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser
 • Husordenssager kan kun indbringes af udlejer

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sager

Hvis huslejenævnet vurderer, at en bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn, kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

 

Sagsbehandling

Huslejenævnet sender din klage til udtalelse hos din udlejer, der har to uger til at give sine bemærkninger.

Huslejenævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Huslejenævnet indkalder dig og din udlejer til et møde, hvor I har mulighed for at fremlægge jeres synspunkter, inden nævnet træffer en afgørelse. Nævnet har også mulighed for at se ejendommen eller din lejlighed. Både du og din udlejer bliver indkaldt med mindst en uges varsel.

 

Klagemuligheder

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, kan både du og din udlejer klage til boligretten, hvis afgørelsen ikke er tilfredsstillende.

 

Råd og vejledning

Huslejenævnet giver ikke vejledning til parterne i en sag. Hvis du som lejer har brug for råd og vejledning, kan du enten henvende dig til Lejernes Landsorganisation eller til retshjælpen, ved en advokat. Du må forvente, at du skal melde dig ind i lejerorganisationen, hvis du ønsker at få hjælp. Retshjælp er gratis.

Huslejenævnets sekretariat kan kun vejlede om, hvordan du får en sag for huslejenævnet.

Hvis du har spørgsmål til nævnets sekretariat kan du kontakte Lemvig Kommune, jurist Gitte Graugaard, telefon 96 63 12 12.