Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Cirkustelte til mere end 150 personer

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af cirkusforestillinger i Lemvig kommune skal være kommunen i hænde senest 20 hverdage inden anvendelsen og skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation i henhold til ovenstående:

1. Sted, dato og tidspunkter for afholdelse af forestilling(erne).

2. Navn, adresse og telefonnummer på driftsansvarlig kontaktperson.

3. Kopi af Beredskabsstyrelsens godkendelse af det telt som anvendes samt kopi af Beredskabsstyrelsens godkendelse af den pladsfordelingsplan der anvendes med tydelig angivelse af det maximalt godkendte personantal, jf. stk. 3.1.2 i ”Tekniske forskrifter” af 26. juni 2001.

4. ”Driftsjournal” i henhold til stk. 3.5 i ”Tekniske forskrifter” af 26. juni 2001. De brandværnsforanstaltninger som fremgår af driftsjournalen skal af den driftsansvarlige kontrolleres overholdt umiddelbart før en forestillings afholdelse.

5. ”Brand- og evakueringsinstruks” i henhold til stk. 3.6 i ”Tekniske forskrifter” af 26. juni 2001. Er der specielle forhold omkring det aktuelle cirkus i forhold til instruksen skal dette meddeles til Lemvig Brandvæsen sammen med ansøgningen.

6. Dokumentation for at personalet inden for det seneste år har modtaget instruktion om indhold og anvendelse af ”Brand- og evakueringsinstruksen” samt om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

7. Dokumentation for at personalet inden for det senest år har modtaget instruktion om ”Ordensreglerne” i stk. 6 i ”Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler” samt ”Ordensreglerne” i stk. 3.11 i ”Tekniske forskrifter” af 26. juni 2001.

8. Dokumentation for at mindst 2 personer af det faste turpersonale inden for de seneste 3 år har gennemgået kursus i elementær brandbekæmpelse på et anerkendt kursussted. Kurset skal være målrettet mod de specielle forhold i cirkus. Mindst 1 af de 2 personer skal udføre brandvagten.

9. Brandvagten skal være i besiddelse af mobiltelefon således at alarmering til alarmcentralen på 112 omgående kan iværksættes. Brandvagten skal under forestillinger rundere i og uden for teltet og særligt være opmærksomme på forhold der kan indebære en risiko som f. eks. oliefyr. Brandvagten må under en forestilling ikke have andre opgaver, men skal udelukkende overvåge brandsikkerheden.

10. Den ansvarlige for cirkus skal udgøre 1 af ovennævnte 2 personer og er ansvarlig for at bestemmelserne i ”Driftsjournalen” er overholdt før og under en forestillings afholdelse. Endvidere skal den ansvarlige sikre at brandvagten er til stede under enhver forestilling og skal forestå evakuering i påkommende tilfælde.

Når Lemvig Kommune konstatere at ansøgningsmaterialet er i overensstemmelse med ovenstående vilkår vil tilladelse til afholdelse af cirkusforestillinger blive fremsendt til ansøgeren.

Lemvig Kommune skal umiddelbart inden hver forestilling kontrollere at bestemmelserne i tilladelsen til afholdelse af cirkus er overholdt.
 

Nordvestjyllands Brandvæsen

Nordvestjyllands Brandvæsens vigtigste opgave er at forebygge brand og ulykker. Hvis ulykken sker, sikrer Brandvæsnet den nødvendige hjælp ved brand, forurening og større katastrofer.

Det er ligeledes Brandvæsnet, der står for alt omhandlende brandsyn, beredskabsplanlægning, brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelse til opstilling af større festtelte, tilladelse til brug og opbevaring af fyrværkeri samt vejledning til borgere om brandsikkerhed og -forebyggelse.

Nordvestjyllands Brandvæsen er et fælleskommunalt selskab, der dækker kommunerne Lemvig, Holstebro, Skive og Struer. Selskabet har kontor i Struer, men har 13 udrykningsstationer fordelt i de 4 kommuner.

Brandvæsnets serviceniveau fastlægges af den fælles beredskabskommission i samarbejde med de 4 byråd.