Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Kulturelt Samråd Lemvig

Kulturelt Samråds formål er at støtte kulturelle aktiviteter i kommunen.

Dette sker ved at yde underskudsgaranti eller tilskud til arrangementer i kommunen.

Læs mere under menupunkterne herunder.

 

Fold alle ud

Nyt fra sekretariat og bestyrelse

Næste møde i Kulturelt Samråd:

Mandag den 22. februar 2021
Frist for indsendelse af ansøgninger: onsdag den 17. februar

Generalforsamling mandag den 15. marts 2021 kl. 19 i Biohuset. 
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
(Det har ikke været muligt at afholde generalforsamlingen inden udgangen af februar pga. corona.)

Hvad er Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er en forening, som administrerer et beløb til støtte for kulturelle tiltag i Lemvig Kommune. Pt. har samrådet et årligt rådighedsbeløb på 150.000 kr. Beløbet er fastlagt af Familie- og Kulturudvalget og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Hvad støtter Kulturelt Samråd?

Kulturelt Samråd støtter foreninger, institutioner, grupper af personer eller enkeltpersoner, som arrangerer kulturelle begivenheder, hvortil der er offentlig adgang.

Støtten bliver som regel bevilget som underskudsgaranti eller i undtagelsestilfælde som direkte tilskud.

Hvordan søger man?

Ansøgning om støtte sker ved at indsende en beskrivelse af arrangementet og et budget, som indeholder alle udgifter og indtægter. Ansøgningen skal være indleveret til Kulturelt Samråd inden arrangementet afholdes.

Et regnskab for arrangementet skal afleveres til Kulturelt Samråd senest to måneder efter det er afsluttet.

Sådan søger du

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

HVEM søger (person, organisation eller forening).

Med kontaktoplysninger (adresse, telefonnr. og e-mailadresse) samt CVR-nummer ved foreninger og CPR-nummer ved enkeltpersoner.

HVAD søges der til.

Kort beskrivelse af indhold og formål med projektet (f.eks. udstilling, foredrag eller koncert), hvilke kunstnere, der deltager og hvornår projektet afvikles.

Her oplyses også, om der søges tilskud eller underskudsgaranti, og med hvilket beløb.

TILSKUD søges ofte i forbindelse med, at der ikke kan opkræves entré til projektet, eller at projektet ikke kan holde et vist niveau uden tilskud. En forudsætning for at få tilskud er, at Kulturelt Samråd Lemvig nævnes i pressematerialet for projektet, og at samrådets logo anvendes på relevant markedsføringsmateriale.

UNDERSKUDSGARANTI søges i situationer, hvor arrangøren efter udarbejdelse af et retvisende budget, der balancerer, ønsker et sikkerhedsnet, i tilfælde af, at der ikke kommer så mange publikummer som forventet. Underskudsgarantien kommer til udbetaling, når der er indsendt afsluttet regnskab for projektet til Kulturelt Samråd på mail lks@lemvig.dk. Regnskabet skal være samrådet i hænde senest to måneder efter projektets afslutning og skal stemme overens med budgettet og skal være ledsaget af scannede kopier til alle bilag.

Ved musikarrangementer er der flere søgemuligheder:

Kunststyrelsen findes på www.kunst.dk DMF (Dansk musikerforbund): www.dmf.dk Koda: www.koda.dk ROSA (dansk rosksamråd). Paraply for flere genrer bl.a. folkemusik: www.rosa.org RosaFolk med bl.a. folkemusikkens puljer: www.folkemusik.dk Komponistforeningen: www.komponistforeningen.dk og Dansk artistforbund: www.artisten.dk

Med hensyn til andre kunstneriske udtryk er Kunststyrelsen en paraplyorganisation.

EVALUERING.Kulturelt Samråd er meget interesseret i afviklingen af de projekter, der er ydet støtte til. Derfor imødeser vi, efter projektets afholdelse, en skriftlig tilbagemelding om projektets forløb.

Indsendelse af ansøgning sker på forsiden lige under "foldeud" menuen. Husk også at indsende budgetskema - det foregår via borger.dk og kræver NemId.

 

Bestyrelsen

Kulturelt Samråd vælges på en årlig generalforsamling. Stemme- og valgberettiget er enhver, der
 • repræsenterer en forening, institution eller gruppe, der kan søge støtte hos Kulturelt Samråd.
 • er optaget af kulturformidling.
 • er udøvende/aktiv inden for kulturel virksomhed.

Det er tillige et krav, at man senest med udgangen af februar måned er fyldt 18 år og er hjemmehørende i Lemvig Kommune.

Bestyrelsens sammensætning 2020
(efter generalforsamlingen i februar 2020).

Formand:
Kurt Darling Nielsen
Teglgårdsvej 12A, 7620 Lemvig
Tlf.: 51 82 63 67
E-mail: kurt.darling.nielsen@gmail.com

Næstformand:
Jens Pedersen
Skalvej 31, Vrist, 7673 Harboøre
Tlf.: 40 13 80 40
E-mail: jens.pedersen@lemvig.dk

Sekretær:
Lene Brunsgaard Lauridsen
Skolegade 3, 7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 15 00
E-mail: lks@lemvig.dk

Jens Bach Nielsen
Frederiksgade 9A, 7620 Lemvig
Tlf.: 41 18 10 39
E-mail: jbndrift@gmail.com

Lene Nees
Lindealle 8, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Tlf.: 61 33 17 25
E-mail: lenenees@live.dk

Lone Løhde Rye 
Nylund 20, 7620 Lemvig 
Tlf: 21 36 21 94 
E-mail: lonelrye@gmail.com

Agnethe Maagaard 
Tangsøgade 36, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.:61 27 71 54 
E-mail: info@maagaardglas.dk 

Suppleanter:
 
Bodil Carstensen
Tangsøgade 17, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 53 99
 
Erik Sommer
Hvidstenhedevej 9, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
Tlf. 97 89 32 32

Kulturelt Samråd

Vedtægter (2016)

 

§ 1 Kulturelt Samråd har til opgave,

 • at rådgive, inspirere og støtte foreninger, institutioner, grupper af personer eller enkeltpersoner m.v. i Lemvig kommune, der har til hovedformål at arrangere eller formidle kultur eller på amatørbasis udøve kulturelle aktiviteter

 • at etablere samarbejder mellem ansøgere om kulturelle arrangementer, den enkelte ansøger ikke selv har mulighed for at gennemføre

 • at virke for, at kulturel aktivitet finder sted overalt i kommunen

Se i øvrigt bilag med eksempler på formål, hvortil der kan søges støtte.

§2 Kulturelt Samråd administrerer et beløb, fastlagt af Kommunalbestyrelsen. Beløbet kan anvendes til underskudsgarantier, tilskud m.v. Udbetalingen finder sted efter retningslinjer udarbejdet af samrådets bestyrelse.

§3 Kulturelt Samråd vælges på en årlig generalforsamling. Stemme- og valgberettiget er enhver, der

 • repræsenterer en forening, institution eller gruppe, der kan søge støtte hos Kulturelt Samråd

 • er optaget af kulturformidling

 • er udøvende/aktiv inden for kulturel virksomhed

Det er tillige et krav, at man senest med udgangen af februar måned er fyldt 18 år og er hjemmehørende i Lemvig Kommune.

§4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar med flg. dagsorden:

 • Valg af dirigent.

 • Formandens beretning.

 • Bestyrelsen forelægger kommunens foreløbige regnskab for samrådets virksomhed.

 • Indkomne forslag

 • Debat om kommende arbejder.

 • Valg af:

  • Medlemmer til bestyrelsen

  • Suppleanter

 • Evt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i dagspressen.

Beslutninger træffes med almindelig flertal. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt én deltager ønsker det.

Referat indføres i protokol, som underskrives af dirigenten.

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede personer skriftligt kræver det. Derudover følges reglerne i §4.

§6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf et udpeges af Lemvig Bibliotek. Hvert år er 3 af bestyrelsens øvrige medlemmer på valg – valgperioden er to år. Ingen af de på generalforsamlingen valgte medlemmer kan vælges til bestyrelsen i mere end tre på hinanden følgende valgperioder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Det af biblioteket udpegede medlem fungerer som sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Der føres protokol over bestyrelsens arbejde, som fremlægges på generalforsamlingen.

Samrådet forpligtes ved formanden og et andet bestyrelsesmedlems underskrift.

§7 Årsregnskab for samrådet er en del af det kommunale regnskab. Et foreløbigt regnskab, der er et udtræk fra det kommunale regnskabssystem, fremlægges generalforsamlingen i februar måned til orientering.

§8 Beslutning om samrådets ophævelse kan kun ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Det ene skal være en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Beslutning herom skal træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Samrådets formue tilfalder Lemvig Kommune.

§9 Vedtægtsændringer, der vedrører samrådets økonomiske forhold, skal godkendes af Familie- og Kulturudvalget i Lemvig Kommune, forinden de opnår gyldighed.

Bilag til vedtægter

Der kan eksempelvis søges støtte til formål inden for følgende kategorier:

Billedkunst - Udstillingsvirksomhed og arrangementer.              

Teater/musik - Teaterforestillinger, musicalopsætninger, koncerter og workshops med offentlig adgang o. lign.

Litteratur - Arrangementer, hvor litteraturen og det skrevne ord sættes i centrum.

Dans og bevægelse - Forestillinger, opvisninger, workshops o. lign.

Tværgående aktiviteter- Aktiviteter, der går på tværs af kulturområder og de kunstneriske udtryksformer eller aktiviteter, hvor flere foreninger/grupper er involveret.

Kultur- og naturarv - Udstillinger, projekter og informationer m.m., der er med til at øge kendskabet til den lokale kulturarv for den brede befolkning.

Foredrag - Foredrag og almene oplysningsarrangementer.

 

Generalforsamling i Kulturelt Samråd i Bio-Huset tirsdag den 19. februar 2020

Generalforsamling i Kulturelt Samråd i Biohuset, onsdag den 19. februar 2020.
Der var 9 fremmødte til generalforsamlingen.

Referat
1. Valg af dirigent
Hans Kolind, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

I en af Storm P.’s kendte dialoger mellem to vagabonder spørger den ene jo den anden: ”Du – hvad er kultur” og svaret lyder: ”Det er no’ed, man pudser møbler i!” Efter sigendes fandtes der nemlig dengang et pudsemiddel, der hed ’Kontur’ og møbelpudsemidler har jo en fællesbetegnelse, der hedder ’politur’. Så umiddelbart forekommer forklaringen da nærliggende nok. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi også i bestyrelsen for Kulturelt Samråd i årets løb har dialoger om kultur og kulturforståelse - i forhold til støtteansøgninger, der har været til behandling. Og at vi ind imellem har måttet gribe til både ordbog og almindelig snusfornuft. Helt så langt ude som de to vagabonder, synes vi dog ikke, vi har været, selvom vi har kunnet føle os lidt udfordrede, som f.eks. i forbindelse med en ansøgning om underskudsdækning i forbindelse med et foredrag om akvaponisk have. For hvad er det nu lige dét er?Længden af en arm bliver brugt som et billede på, hvordan blandt andet Kulturelt Samråd fungerer. I daglig tale kaldt armslængdeprincippet. Der skal altså holdes afstand til noget og nogen. Det blev først brugt i et debatindlæg i Politiken i 1994 af Jytte Hilden, der var kulturminister i et par af Poul Nyrups regeringer i 1990’erne. Oprindeligt drejede det sig udelukkende om, at en kulturminister ikke måtte bruge sin egen smag og kulturforståelse, når staten skulle tildele kulturmidler. Nu til dags er denne forståelse stadig i spil, men princippet er udvidet til også mere generelt at handle om, at staten ikke skal detaljestyre forvaltningsområder. Men at det fortsat kan få sindene i kog viser de hidsige debatter om Radio24syv, lukningen DR UnderholdningsOrkestret, kravet om fyring af DR2’s deadline-vært Steen Nørskov på baggrund af en bestemt udsendelse. Blot for at nævne et par eksempler. I Danmark er der 98 kommuner. Til de ca. 45 kommuner, der rent faktisk har et Kulturelt Samråd hører Lemvig Kommune – og 2019 har som de foregående år - hvad længden af en arm angår - fungeret upåklageligt her i kommunen. Den er hverken skrumpet eller vokset. Og sådan bør det være!

Vi har i det år på 6 bestyrelsesmøder behandlet 44 ansøgninger, bedt om præciseringer til indhold og økonomi til nogle stykker og givet afslag til 8. Af samtlige ansøgninger har de 24 drejet sig om underskudsgaranti og 20 om tilskud. Indholdsbeskrivelserne har spændt vidt – f.eks. tango, boformer, filmprojekter, foredrag, koncerter, udstillinger, events, teaterforestillinger. Så også 2019 har vidnet om den kulturelle mangfoldighed, der kendetegner Lemvig Kommune og om den fantasifuldhed, kreativitet og arbejdsomhed, vi oplever hos kommunens mange kulturelle aktører.

I sagens natur har behandlingen af ansøgninger haft størst fokus – også i 2019. Men der har da også været andet på spil. Fra det helt globale: Deltagelse i en spørgeskema-undersøgelse af, hvordan Kulturelt Samråd fungerer i forhold til FN’s verdensmål, til det nationale: erfaringsudveksling i forbindelse med temadag i foreningen ”Kulturelle Samråd i Danmark”, til det kommunale: høringssvar fra Kulturelt Samråd i forbindelse med kommunens strategi for kultur og fritid og til det helt lokale: medvirken til virkeliggørelsen af koncertarrangement i Spil Dansk ugen på neurorehabiliterings-afdelingen på Regionshospitalet Lemvig for patienter og pårørende.

I bestyrelsen har vi drøftet flere proceduremæssige forhold, når det handler om at sikre smidige og ensartede ansøgningsmuligheder. Blandt andet rummer Kulturelt Samråds hjemmeside to ansøgningsindgange – en der oversigtsmæssigt og generelt beskriver indhold, medvirkende, tid og sted mm. og en der mere detaljeret går ind på arrangementet og specielt den økonomi, som der søges tilskud eller underskudsgaranti til. Det arbejde fortsætter den kommende bestyrelse med.

Kulturelt Samråd har passende nok fast adresse på Lemvig Bibliotek. Og vi er heldige som fast bestyrelsesmedlem og sekretær at have Lene Brunsgaard Lauridsen fra Lemvig Bibliotek. Og vi har lytte- og ytringsparathed som faste ingredienser i samtalerne til bestyrelsesmøderne. Tak for det!

Kommentar til formandens beretning:

Tilfredshed med ansøgningsskema og -procedure

Beretning godkendt.

3. Regnskab

Jens Pedersen fremlagde kommunens foreløbige regnskab for samrådets virksomhed 2019.

På det udleverede regnskabsark kan man se, samrådet kommer ud med et overskud på små 50.000, der overføres til 2020.

Det foreløbige regnskab godkendes.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Kommende arbejde

Som nævnt i formandens beretning vil bestyrelsen i 2020 arbejde på at forenkle ansøgningsproceduren.

I det hele taget vil Kulturelt Samråd gerne være mere synlig og tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Kulturelt Samråd har også mulighed for selv at tage initiativ til kulturelle aktiviteter, og har bl.a. undersøgt, hvad der sker her i område i forbindelse med Genforeningen. Og der er allerede planlagt et arrangement på Bovbjerg Fyr søndag den 3. maj.

6. Valg
Medlemmer til bestyrelsen – på valg:
Kirsten Lønberg (kan ikke genvælges)
Kirsten Bak Andersen (ønsker ikke genvalg)
Jens Bach Nielsen (modtager genvalg)

Genvalg til Jens Bach Nielsen.

Til bestyrelsen blev Agnete Maagaard og Lone Løhde foreslået og valgt uden modkandidater.

Suppleanter:
1. suppleant: Bodil Carstensen
2. suppleant: Erik Sommer

7. Evt.

Kunne det være en opgave for Kulturelt Samråd at udarbejde en form for kulturkalender?

Der er allerede en del kalendere, hvor arrangørerne selv indtaster deres arrangementer (KultuNaut, KulturSpot) Desuden laver Complot og turistforeningen digitale arrangementskalendere.

Kurt gjorde opmærksom på Kulturmødet den 3. marts på Museet for Religiøs Kunst.

Jens og Kurt deltager fra Kulturelt Samråd.

Husk at læse afsnittet "Sådan søger du", før du går videre.

Indsend ansøgning med eventuelle bilag

 

Ansøgning til Kulturelt Samråd i Lemvig Kommune
Ansøgning om underskudsgaranti eller tilskud
Mailadresse
Hent bilag som skal medsendes

Herefter udfylder og indsender du et budgetskema, som du finder her. Kræver underskrift med NEMID

Kontakt

Hvis du har behov for at kontakte Kulturelt Samråd, så finder du en formular her, som du kan udfylde og indsende - gå til formularen