Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vandplaner i Lemvig kommune

Den 31. oktober 2014 offentliggjorde Miljøministeren vandplaner for 23 hovedvandoplande i Danmark. Kort fortalt beskriver Statens vandplaner, hvilken indsats der skal til for at forbedre natur- og miljøtilstanden i vandområderne frem til 2015.

På baggrund af de statslige vandplaner, har kommunen udarbejdet en kommunal vandhandleplane, som beskriver, hvordan vandplanerne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at vandhandleplanen gennemføres.

 

Den kommunale vandhandleplan blev vedtaget i juni 2015.

Kommunens vandhandleplan kan ses i boksen til højre.

Fold alle ud

Vandplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks overfladevand og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandplanerne fastsætter en række konkrete miljømål. Det centrale mål er at forbedre tilstanden i vandløb, søer, fjorde, kystvande og grundvandet.

Det overordnede mål er, at alle vandområder, som er målsat i vandplanerne (2009-2015), senest i 2015 mindst skal have opnået miljømålet ”god økologisk tilstand” eller ”godt økologisk potentiale”.

De statslige vandplaner (2009-2015) blev oprindeligt vedtaget i 2011, men underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012 og derefter erklæret ugyldige. Efter en opdatering og ny offentlig høring blev vandplan I (2009-2015) godkendt og offentliggjort i oktober 2014.

Læs mere om vandplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.

 

De lodsejere som bliver påvirket af vandplanens indsatser, kompenseres for økonomiske tab fastsat af Staten.

I forbindelse med realiseringen af indsatserne/projekterne bliver du som lodsejer direkte inddraget i processen. Ny praksis i forhold til vandløbsvedligeholdelse bliver offentliggjort inden de endeligt vedtages. Det vil sige, du bør som lodsejer blive kontaktet, hvis du berøres direkte af et projekt.

Øvrige generelle krav om driftsændringer er ikke kommunens ansvarsområde, så her må du som lodsejer tage kontakt til din landboforening eller følge med i landbrugsmedierne.
 

Det er Lemvig Kommunes ansvar at gennemføre de indsatser, der er beskrevet i Statens vandplaner. Det drejer sig bl.a. om at etablere særlige vådområder for at reducere fosfor- og kvælstoftilførslen til vandmiljøet, at fjerne spærringer i vandløb for at sikre fri passage for dyr og planter, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger og restaurere vandløb med henblik på at forbedre vandløbets fysiske tilstand samt at forbedre spildevandsrensningen.

Lemvig Kommune er omfattet af to vandplaner

Nr. 1.2 "Limfjorden"

Nr. 1.4 "Nissum Fjord"

Lemvig Kommune har lavet én samlet vandhandleplan for alle kommunens indsatser indenfor begge hovedvandoplande. Vandhandleplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni 2015 og kan ses i boksen til højre. 
Første udkast til Lemvig Kommunes vandhandleplan blev sendt i offentlig høring i 2012, men nåede ikke at blive vedtaget inden vandplanerne i 2012 blev erklæret ugyldige, og vandhandleplanerne dermed heller ikke kunne godkendes.

De indkomne høringssvar fra 2012 blev behandlet af byrådet og en hvidbog med kommunens behandling af høringssvarene kan ses her.

Vandhandleplan for Lemvig Kommune er blevet tilpasset de nye vedtagne vandplaner fra oktober 2014.

Indsatsprogram i Lemvig Kommune:

Lemvig Kommunes indsats ifølge vandplanerne for hovedvandoplande 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord:

Miljøgodkende 2 dambrug
Påbyde forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse på ca. 440 ejendomme
Åbne ca. 1 km rørlagte vandløb fordelt på 3 strækninger
Fjerne 2 spærringer i vandløb
Restaurere ca. 5 km vandløb fordelt på 4 indsatser
Anlægge fosforvådområder i oplandet til 6 søer
Fjerne kvælstof ved etablering af 1 N-vådområde

I forhold til den oprindelige vandhandleplan er følgende indsatser bortfaldet efter vedtagelse af de nye vandplaner (2009-2015):

Ændret vandløbsvedligeholdelse som virkemiddel er bortfaldet og dermed indsatsen på ca. 45 km vandløb
Forbedret rensning af spildevand i oplandet til Øster Å, da vandløbet ikke længere er målsat i vandplanen.
 

I planperioden 2009-2015 udfører Lemvig Kommune en række forundersøgelser og gennemfører en række projekter, der skal forbedre levevilkårene for fisk og smådyr i vandløbene og reducere tilførslen af næringsstof til søer og fjorde.

Følgende forundersøgelser og/eller projekter er gennemført eller gennemføres i planperioden:

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies