Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Jordforurening

Du skal nogen gange være opmærksom på, at din jord kan være forurenet. Dette kan for dig betyde:

  • at du skal søge om tilladelse, hvis du ændrer anvendelse af arealet
  • at du skal anmelde fundne forureninger
  • at du skal anmelde jordflytninger, og du skal tage analyser af jorden
  • at du har underretningspligt
  • at du skal tage forholdsregler af hensyn til sundheden

Forurenet jord indeholder stoffer, der overskrider Miljøstyrelsens grænser for ren jord (jordkvalitetskriterium).

Lemvig Kommunes Natur- og miljøafdeling sætter grænserne for indholdet af stoffer, som ikke er omfattet af Miljøstyrelsens grænseværdier.

Ifølge jordflytningsbekendtgørelsen kategoriseres jord således i:

Fold alle ud

Al jord i byzone er som udgangspunkt lettere forurenet.

Lemvig Kommune har dog foretaget en vurdering af, hvor der kan forventes lettere forurenet jord i kommunen. Se/læs vurderingen i Lemvig Kommunes jordflytningsregulativ.

Hermed regnes mange byområder i Lemvig Kommune som rene, mens nogle få områder uden for byzonen nu betragtes som lettere forurenet.

 

Når du bor på lettere forurenet jord, anbefaler Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, at du tager nogle forholdsregler af hensyn til sundheden.

Miljøstyrelsen har udsendt en pjece med gode råd om hverdag med jord i byen. Se pjecen her. 

 

Du har pligt til at videregive din viden om forureninger på din grund til vognmænd, entreprenører, rådgivere og andre, der har at gøre med projektering og udførelse af anlægsopgaver eller byggeri på din grund.

Ligeledes har ejendomsmæglere pligt til at oplyse om en grunds områdeklassificering, når mægleren formidler salg af en ejendom.

 

Du skal søge om en §8 tilladelse hos Natur- og Miljøafdelingen i Lemvig Kommune, hvis du ønsker at ændre anvendelsen af en grund der er V1 eller V2 kortlagt, fra en mindre følsom anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Du skal søge om §8-tilladelse, hvis du udfører bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af en kortlagt grund, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Du skal søge om §8-tilladelse, hvis du udfører bygge- og anlægsarbejde på et V1 eller V2 kortlagt areal, som er udpeget til offentlig indsats af Region Midtjylland.

§8-tilladelsen skal sikre, at der ikke er miljømæssig risiko for mennesker eller miljø som følge af det forurenede jord eller bygge- og anlægsarbejdet vil besværliggøre eller umuliggøre en efterfølgende oprensning af forureningen.

Du kan fjerne den miljømæssige risiko for mennesker ved at udskifte de øverste 50 cm af jordlaget på den ubebyggede del af arealet med ren jord, eller ved at få etableret en varig, fast belægning som f.eks. fliser på den ubebyggede del af arealet.

 

For at beskytte mennesker og miljø kortlægger Region Midtjylland arealer efter jordforureningsloven, hvor der enten er

  • mistanke om jordforurening (vidensniveau 1) eller
  • konstateret jordforurening (vidensniveau 2)

Regionen kortlægger på baggrund af historiske oplysninger tidligere aktiviteter på arealet eller på baggrund af oplysninger om de nuværende aktiviteter på arealet.

Hvad betyder en kortlægning for dig?

Du kan bruge arealet som hidtil. Kortlægningen får først betydning, hvis du skal bygge og grave i jorden, eller hvis du ændrer anvendelsen af arealet. Så betyder kortlægningen:

  • at du skal søge om tilladelse ved Lemvig Kommune
  • at du som hovedregel skal anmelde flytning af jord fra arealet til kommunen senest 4 uger i forvejen. I særlige situationer gælder der andre regler, som du kan få oplysninger om hos kommunen
  • at du har pligt til at underrette eventuelle lejere og købere om, at arealet er kortlagt

Regionen undersøger ejendommen yderligere

Hvis V1-kortlagt areal er fastlagt som indsatsområde skal Region Midtjylland  gennemføre en undersøgelse for at vurdere, om arealet skal kortlægges på vidensniveau 2 (fordi det er forurenet), eller om det kan udgå af kortlægningen (fordi det ikke er forurenet).

1-års regel for grundejere med bolig

Du har som udgangspunkt ret til at få gennemført en undersøgelse af din kortlagte grund inden for et år fra den dato, du har henvendt dig til Regionen.

Hvis du ønsker en undersøgelse, skal du kontakte Region Midtjylland, hvorefter regionen forholder sig til din anmodning.

Du skal være opmærksom på, at undersøgelsen kun omfatter den del af ejendommen, der anvendes til bolig eller boligrelaterede formål.

Kortlægningen offentliggøres

Oplysninger om kortlægningen indføres af Kort- og Matrikel-styrelsen i matrikelregisteret.
Kortlægningen bliver noteret i tingbogen.

Miljødata på kort kan findes her.