Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tagvand og overfladevand

Overfladevand er regnvand fra tage, veje og andre befæstede arealer. Overfladevand kan være forurenet med stoffer fra det område, der afvandes (oliespild fra biler, tungmetaller og PAH, sprøjtemidler fra behandlede grønne arealer, næringsstoffer osv.). Derfor kan det være nødvendigt at stille krav om rensning eller behandling af overfladevand, inden det udledes til offentlig kloak eller til vandløb.

Samtidig skal man være opmærksom på, at kraftige regnskyl kan give meget store mængder overfladevand på kort tid. Den slags spidsbelastninger kan overbelaste kloakken eller recipienten. For at modvirke dette kan der stilles krav om etablering af forsinkelsesbassiner eller lignende. 
Ved spørgsmål og tvivl kontaktes kommunen.

Det er det vigtigt, at de etablerede faskiner og rørføringer overholder afstandskrav og normer for udførelse.

Hvis du vil søge om tilladelse til udledning af overfladevand, kan du klikke her

Vejledende retningslinjer for tag- og overfladevand 

Der skal altid indhentes tilladelse, når tag- og overfladevand skal udledes til vandløb eller sø

  • Regnvandsfaskiner skal etableres mindst 25 meter fra boringer til markvanding og drikkevand
  • Afstanden til vandløb, søer og dræn skal være mindst 25 meter
  • Afstanden til nabo- og vejskel skal være mindst 2 m
  • Afstanden til bygninger med beboelse eller kælder skal være mindst 5 meter
  • Afstanden til øvrige bygninger skal være mindst 2 meter
  • Afstanden til nedsivningsanlæg for sanitært spildevand skal være mindst 2 meter
  • Der skal indsendes kortbilag, som viser faskinernes placering på grunden
  • Såfremt etableringen af faskinerne kræver frakobling af husspildevand (fra bl.a. toiletter), skal dette udføres af en autoriseret kloakmester