Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Handicap

Er du voksen, og har du et fysisk eller psykisk handicap - eller er du pårørende til en voksen person med fysisk eller psykisk handicap – tilbyder Lemvig Kommune dig forskellige tilbud om hjælp og støtte. Tilbuddene yder dig og din familie støtte til at få den bedst mulige trivsel ud fra dine egne forudsætninger og behov.

Fold alle ud

Som borger kan du modtage hjælp eller deltage i tilbud, hvis det fagligt vurderes, at du har brug for det. Den faglige vurdering kaldes en visitation. Visitation kan du søge ved at kontakte Lemvig Kommune 96 63 12 00. Visitationen modtager vi i Handicap og psykiatri i Lemvig Kommune eller fra andre kommuner.

Vi undersøger din sag og afgør, hvilket tilbud, du kan få.

Lemvig Kommune har en række botiltud og bofællesskaber for voksne med forskellig handicap, som skal støtte dig i at leve så selvstændigt og ligeværdigt som muligt. Tilbuddene kræver en visitation.

Botilbuddet Kærhuset - en tryg base for livet.
Fabjergstad 31, Fabjerg, 7620 Lemvig
Specialafdeling: 96 63 19 67
Almenafdeling: 96 63 19 59
Bostøtteafdeling: 96 63 15 35

Bofællesskabet Vangevej 10, 12A og 12B - Fritiden nyder vi sammen.
7620 Lemvig
Telefon 29 46 87 46

Bofællesskabet Vangevej 14A & 14B - et sted med hjemlig hygge.
7620 Lemvig

Bofællesskabet Søvejen Ting tager tid - og det må det gerne.
Søvejen 8, 7620 Lemvig

Bofællesskabet Skolevej, et Bofællesskab med mening.
Skolevej 3, 7620 Lemvig
Telefon 40 78 13 35


Du kan læse mere og se kontakt information på vores hjemmeside: Center for sociale tilbud

 

Dag- og Døgncenter Lemvig tilbyder dig både beskæftigelse, aktivitet, samværs- og botilbud.Du kan læse mere om Dag- og Døgncenter Lemvig her.

Center for Sociale Tilbud er en del af Lemvig Kommunes vifte af tilbud på Handicap og Psykiatri området. Center for Sociale Tilbud varetager en bred række af tilbud til borgere over 18 år, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om Center for Sociale Tilbud her.

Nedenfor kan du læse om de tilbud der er i Lemvig Kommune.

Dagtilbud:
Dagsværket, Lemvig
Rom Skole, Rom
Støttecenter Vasen, Lemvig
Claudi's Have, Lemvig

Døgntilbud:
Bakkebo, Lemvig
Labyrinten, Lemvig
Ungekollegiet, Lemvig

Socialpædagogisk bistand er hjælp, rådgivning, støtte og omsorg, til dig. Bistanden kan være oplæring eller genoptræning af færdigheder. Hjælpen tager udgangspunkt i den handleplan, du har udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler, og den indsatsplan der efterfølgende er lavet i samarbejde med din vejleder.

Socialpædagogisk bistand skal ydes til dig, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for støtte. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, så du som borger kan leve et liv på dine egne betingelser. Bistanden kan være hjemmevejledning, CST-vejledning eller gruppevejledning. Du kan læse mere om vores vejledning og socialpædagogisk bistand her

Du kan tilbydes hjælp til at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og har behov for træning. Hvis du har brug for vedligeholdende træning, kan du kontakte Handicap og Psykiatri.

Lemvig Kommune
Handicap & Psykiatri
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Telefon 96 63 12 00
social@lemvig.dk

Lemvig kommune tilbyder afløsning eller aflastning til dig som ægtefælle, forældre eller nær pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vi tilbyder midlertidigt ophold, hvis der i en periode er et særligt behov for omsorg og pleje. Du ansøger om aflastning ved at kontakte Handicap og Psykiatri på Telefon: 96 63 12 00.

Er under opbygning

Har du en varig funktionsnedsættelse, og svært ved uden hjælp at fungere i en almindelig hverdag, kan du søge om specialiseret tandpleje. Det skal være udelukket, at du kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Du kan læse mere om specialtandpleje her.

Her kan du læse Sagsbehandlingstiderne for Handicap og Psykiatri.

Der skal ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes også dækning til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks. merudgifter til individuel befordring, medicin og diæt.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.540 kr. årligt, svarende til 540 kr. pr. måned (takst 2019). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter.
                                                                                                                
Tilskuddets størrelse bestemmes ud fra følgende intervaller:

Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 545 kr. og 1.530 kr. udbetales et standardbeløb på 1.020 kr.
Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.531kr. og 2.550 kr., udbetales et standardbeløb på 2.040 kr.
Hvis der kan dokumenteres merudgifter på over 2.551 kr. pr. måned, udbetales et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Du kan finde kvalitetsstandarder for Handicap og Psykiatri her.

Serviceloven §85

Service loven § 83

Serviceloven §103 og §104

Du kan læse Bekendtgørelse af lov om social service her