Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Handicap og psykiatri

Er du voksen, og har du et fysisk eller psykisk handicap - eller er du pårørende til en voksen person med fysisk eller psykisk handicap – tilbyder Lemvig Kommune dig forskellige tilbud om hjælp og støtte. Tilbuddene yder dig og din familie støtte til at få den bedst mulige trivsel ud fra dine egne forudsætninger og behov.

Fold alle ud

Som borger kan du modtage hjælp eller deltage i tilbud, hvis det fagligt vurderes, at du har brug for det. Den faglige vurdering kaldes en visitation. Visitation kan du søge ved at kontakte Lemvig Kommune 96 63 12 00. Visitationen modtager vi i Handicap & Psykiatri i Lemvig Kommune eller fra andre kommuner.

Vi undersøger din sag og afgør, hvilket tilbud, du kan få.

Lemvig Kommune har en række botilbud og bofællesskaber for voksne med forskellig handicap, som skal støtte dig i at leve så selvstændigt og ligeværdigt som muligt. Tilbuddene kræver en visitation.

Labyrinten
Industrivej 49,
7620 Lemvig
Telefon 20 55 81 88


Kærhuset - En tryg base for livet
Fabjergstad 31, Fabjerg,
7620 Lemvig
Specialafdeling: 96 63 19 67
Almenafdeling: 96 63 19 59
Bostøtteafdeling: 96 63 15 35

Bakkebo - Hvem er vi
Industrivej 49 D,
7620 Lemvig
Telefon 20 55 81 88

Ungekollegiet - Øvelse gør mester
Jens Søndergårdsvej 25, lejl. 95 og 97,
7620 Lemvig
Telefon 20 55 81 88


Bofællesskabet Vangevej
- Fritiden nyder vi sammen
Vangevej 10, 12A og 12B
7620 Lemvig
Telefon 29 46 87 46

Bofællesskabet Vangevej - Et sted med hjemlig hygge
Vangevej 14A & 14B

7620 Lemvig

Bofællesskabet Søvejen - Ting tager tid - og det må det gerne
Søvejen 8,
7620 Lemvig

Bofællesskabet Skolevej - Et Bofællesskab med mening
Skolevej 3,
7620 Lemvig
Telefon 40 78 13 35

Østerbo Nord - Hvem er vi
Skolevænget 3, Nr. Nissum
7620 Lemvig


Du kan læse mere og se kontakt information på vores hjemmeside: Center for sociale tilbud

 

Dag- og Døgncenter Lemvig tilbyder dig både beskæftigelse, aktivitet, samværs- og botilbud.Du kan læse mere om Dag- og Døgncenter Lemvig her.

Center for Sociale Tilbud er en del af Lemvig Kommunes vifte af tilbud på Handicap og Psykiatri området. Center for Sociale Tilbud varetager en bred række af tilbud til borgere over 18 år, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om Center for Sociale Tilbud her.

Nedenfor kan du læse om de tilbud der er i Lemvig Kommune.

Dagtilbud:
Dagsværket, Lemvig
Rom Skole, Rom
Støttecenter Vasen, Lemvig
Claudi's Have, Lemvig

Undervisningstilbud:
STU Lemvig

Socialpædagogisk bistand er hjælp, rådgivning, støtte og omsorg, til dig. Bistanden kan være oplæring eller genoptræning af færdigheder. Hjælpen tager udgangspunkt i den handleplan, du har udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler, og den indsatsplan der efterfølgende er lavet i samarbejde med din vejleder.

Socialpædagogisk bistand skal ydes til dig, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for støtte. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, så du som borger kan leve et liv på dine egne betingelser. Bistanden kan være hjemmevejledning, CST-vejledning eller gruppevejledning. Du kan læse mere om vores vejledning og socialpædagogisk bistand her

Lemvig Kommune tilbyder en bred række af tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Center for Sociale Tilbud varetager en bred række af tilbud til dig, der er over 18 år og har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om vores tilbud, personale og faglige tilgang her.

Du kan tilbydes hjælp til at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og har behov for træning. Hvis du har brug for vedligeholdende træning, kan du kontakte Handicap & Psykiatri.

Lemvig Kommune
Handicap & Psykiatri
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Telefon 96 63 12 00
Lemvig@lemvig.dk

Lemvig Kommune har forskellige tilbud om netværksgrupper og forløb til pårørende. Du kan læse mere om forløbene og se kontaktinformation her.

Lemvig Kommune tilbyder forskellige former for støtte til senhjerneskadede og deres pårørende.
En senhjerneskade kan opstå som følge af for eksempel blodprop, tumor i hjernen, hjerneblødning, hovedtraume eller hjertestop.
Følgerne af en senhjerneskade kan være både fysiske og kognitive. De fysiske skader kan være halvsidig lammelse af kroppen, balance- og gangproblemer, taleproblemer og synkeproblemer.
De kognitive problemer kan være tale- og forståelsesvanskeligheder, hukommelsesproblemer, nedsat overblik og personlighedsforandringer.

Lemvig Kommunes indgang til at få hjælp
At blive ramt af en senhjerneskade er svært både for den ramte og de pårørende. Og det hele kan let komme til at virke uoverskueligt. Læs hvordan du får hjælp til at genstarte livet efter en erhvervet hjerneskade.

Lemvig Kommune tilbyder koordinering af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade
Kommunens kontaktperson ved nye personsager
Dorthe Isaksen, leder,
Handicap & Psykiatri,
Rådhusgade 2, Lemvig
Telefon 96 63 11 88
Mail: dorthe.isaksen@lemvig.dk

Hvem kan kontakte kommunens kontaktperson?
• Borgere
• Pårørende
• Fagpersoner
• Virksomheder

Lemvig Kommune sikrer sig, at der sker en koordinering af indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade.

Ansvaret for koordineringen er placeret i kommunens senhjerneskadeteam.

Lemvig Kommunes senhjerneskadeteam
Ordinært
Centerleder for Dag- og Døgncenter Lemvig - Varkant
Leder for Handicap & Psykiatri - Dorthe Isaksen
Centerleder, Center For Sociale Tilbud - Tanja Guldhammer
Områdeleder Annie Schøtt
AD HOC
Rehabiliteringskoordinator – Rikke Lund Jensen
Fysioterapeut - Dorthe Zimmermann

Hvem kan kontakte Lemvig kommunes senhjerneskadeteam?
• Fagpersoner

Lemvig Kommune og Region Midtjyllands  tilbud til personer med erhvervet hjerneskade

Har du en varig funktionsnedsættelse, og svært ved uden hjælp at fungere i en almindelig hverdag, kan du søge om specialiseret tandpleje. Det skal være udelukket, at du kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Her kan du læse mere om specialtandpleje

Her kan du læse Sagsbehandlingstiderne for Handicap & Psykiatri.

Der skal ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes også dækning til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks. merudgifter til individuel befordring, medicin og diæt.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.672 kr. årligt, svarende til 556 kr. pr. måned (takst 2020). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter.
                                                                                                                
Tilskuddets størrelse bestemmes ud fra følgende intervaller:

Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 556 kr. og 1.561 kr., får du et standardbeløb på 1.040 kr.

Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.562 kr. og 2.601 kr., får du et standardbeløb på 2.081 kr.

Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Handicap & Psykiatri.

Du kan finde kvalitetsstandarder for Handicap & Psykiatri her.

Du kan finde tilsynsrapporter for Handicap & Psykiatri her.

Serviceloven §85

Service loven § 83

Serviceloven §103 og §104

Du kan læse Bekendtgørelse af lov om social service her

'Psykiatrien i Nordvest' er et samarbejde mellem Lemvig, Holstebro, Struer Kommuner og Regionpsykiatrien i Vest, som råder 8 pladser til borgere med behov for et midlertidigt ophold, herunder 3 tværkommunale pladser.

KLIK HER for at komme direkte til hjemmesiden for Psykiatrien i Nordvest