Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Psykiatri

Har du eller din pårørende en psykisk svækkelse eller diagnose, tilbyder Lemvig Kommune dig og din familie støtte til, at få den bedst mulige trivsel ud fra dine egne forudsætninger og behov.

Fold alle ud

Som borger kan du modtage hjælp eller deltage i tilbud, hvis det fagligt vurderes, at du har brug for det. Den faglige vurdering kaldes en visitation. Visitation kan du søge ved at kontakte Lemvig kommune 96 63 12 00. Visitationen modtager vi i Handicap og psykiatri i Lemvig Kommune eller fra andre kommuner.

Lemvig Kommune har en række botiltud og bofællesskaber for voksne med forskellig handicap, som skal støtte dig i at leve så selvstændigt og ligeværdigt som muligt. Tilbuddene kræver en visitation.

Botilbuddet Kærhuset - en tryg base for livet.
Fabjergstad 31, Fabjerg, 7620 Lemvig
Specialafdeling: 96 63 19 67
Almenafdeling: 96 63 19 59
Bostøtteafdeling: 96 63 15 35

Bofællesskabet Søvejen Ting tager tid - og det må det gerne.
Søvejen 8, 7620 Lemvig


Du kan læse mere og se kontakt information på vores hjemmeside: Center for sociale tilbud

 

 

 

 

Dag- og Døgncenter Lemvig tilbyder dig både beskæftigelse, aktivitet, samværs- og botilbud.Du kan læse mere om Dag- og Døgncenter Lemvig her.

Center for Sociale Tilbud er en del af Lemvig Kommunes vifte af tilbud på Handicap og Psykiatri området. Center for Sociale Tilbud varetager en bred række af tilbud til borgere over 18 år, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om Center for Sociale Tilbud her.

Nedenfor kan du læse om de tilbud der er i Lemvig Kommune.

Dagtilbud:
Dagsværket, Lemvig
Rom Skole, Rom
Støttecenter Vasen, Lemvig
Claudi's Have, Lemvig

Døgntilbud:
Bakkebo, Lemvig
Labyrinten, Lemvig
Ungekollegiet, Lemvig

Socialpædagogisk bistand er hjælp, rådgivning, støtte og omsorg. Bistanden kan være oplæring eller genoptræning af en række færdigheder. Hjælpen tager udgangspunkt i den handleplan, der er udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler og den indsatsplan, der efterfølgende er lavet i samarbejde med din vejleder.

Socialpædagogisk bistand skal ydes til dig, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for støtte. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Bistanden kan ydes som gruppevejledning, hjemmevejledning, CST-vejledning.

Du kan tilbydes hjælp til at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og har behov for træning. Hvis du har brug for vedligeholdende træning, kan du kontakte Handicap og Psykiatri.

Lemvig Kommune
Handicap & Psykiatri
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Telefon 96 63 12 00
social@lemvig.dk

Lemvig Kommune tilbyder en bred række af tilbud til dig, der har en psykisk funktionsnedsættelse.

Center for Sociale Tilbud varetager en bred række af tilbud til dig, der er over 18 år og har en betydelig psykisk funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om vores tilbud, personale og faglige tilgang her.

Lemvig Kommune har forskellige tilbud om netværksgrupper og forløb til pårørende. Du kan læse mere om forløbene og se kontaktinformation her.

Der skal ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes også dækning til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks. merudgifter til individuel befordring, medicin og diæt.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.540 kr. årligt, svarende til 540 kr. pr. måned (takst 2019). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

 

Tilskuddets størrelse bestemmes ud fra følgende intervaller:

Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 545 kr. og 1.530 kr. udbetales et standardbeløb på 1.020 kr.
Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.531kr. og 2.550 kr., udbetales et standardbeløb på 2.040 kr.
Hvis der kan dokumenteres merudgifter på over 2.551 kr. pr. måned, udbetales et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Handicap og Psykiatri.

Du kan finde kvalitetsstandard for Handicap og Psykiatri her.

Serviceloven §85

Serviceloven § 83

Serviceloven §103 og §104

du kan læse mere om Bekendtgørelse af lov om social service her

'Psykiatrien i Nordvest' er et samarbejde mellem Lemvig, Holstebro, Struer Kommuner og Regionpsykiatrien i Vest, som råder 8 pladser til borgere med behov for et midlertidigt ophold, herunder 3 tværkommunale pladser.

KLIK HER for at komme direkte til hjemmesiden for Psykiatrien i Nordvest