Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tandpleje

Vi tilbyder tandpleje til børn og unge 0-18 år. Er du voksen med særlige behov, kan du også være berettiget til Omsorgs- eller specialtandpleje. Du kan også have brug for akut tandlægehjælp.

OBS:

Tandplejen er igen åben for undersøgelser og tandbehandling efter nedlukning pga. COVID-19.

Vi vil gerne bede om hjælp til at overholde følgende forholdsregler:

 1. Vigtigt at overholde tiden. Kom kun maksimalt 5 min. før du har tid, så vi undgår for mange i venteværelset.
 1. Kom alene, hvis du har mulighed.  Ellers kun én voksen ledsager.
 1. Kom ikke til tandlæge, hvis du er syg eller der er det mindste tegn på sygdom i din familie.
 1. Når du ankommer til tandplejen, skal du holde afstand til andre, spritte hænder og følge vores anvisning af, hvor du skal sidde og vente.
 1. Hvis du ikke er tryg ved at komme i tandplejen pga. COVID-19 situation, er det okay at melde afbud. Ring til os.
 1. Det er ikke muligt at børste tænder på klinikken, så børst hjemmefra.

Husk flittig brug af tandbørsten, er det bedste du kan gøre for din tandsundhed.

Med venlig hilsen
Tandplejen Nordvestjylland

Fold alle ud

Børn og unge op til 18 år bliver tilbudt gratis tandpleje, dvs. undersøgelse, forebyggelse og behandling, i den Kommunale Tandlæge. Du kan læse mere om  Børne- og Ungdomstandplejen på deres hjemmeside her. Alle børn og unge under 18 år, der bor i Lemvig Kommune tilbydes gratis tandpleje på Lemtorp tandklinikken. Tandplejen lægger vægt på, at dit barn får et tandplejetilbud, der passer til det aktuelle behov. Forebyggelse, omsorg og tryghed er nøgleord.
Vi prioriterer et godt forældresamarbejde højt og vi ønsker, at forældrene tager ansvaret for deres børns tandsundhed.

Journalføring
Når dit barn er til tandlæge noteres barnets tandstatus, dvs. antal plomber, antal nye huller, tandkødets tilstand og tandstillingen i journalen.
 Desuden noteres helbredsmæssige oplysninger med betydning for tandbehandling f.eks. allergi eller hjertefejl.

Førskolebørn
Dit barn tilknyttes automatisk tandplejen fra fødslen, og vi sender en informationspjece via e-boks om kommunens tandplejetilbud.

Når dit barn er ca. 10 måneder, indkalder tandplejen dit barn til det første besøg på klinikken. Selvom barnet kun har ganske få eller ingen tænder, vil vi gerne se dit barn tidligt for at forebygge uvaner og sammen hjælpe dit barn til at bevare sunde tænder i trygge rammer.
Herefter indkalder tandplejen jeres barn til regelmæssige undersøgelser efter barnets individuelle behov.

Skolebørn
Alle skolebørn indkaldes individuelt efter behov. For børn med ringe risiko for huller kan der være adskillige måneder mellem tandeftersyn, mens børn med stor risiko for huller indkaldes hyppigere. Tandplejen ønsker, at forældrene følger deres børn til tandlæge mindst til og med 4. klassetrin for at styrke samarbejdet mellem hjem og tandpleje.

Under skoleforløbet får udvalgte årgange besøg af tandplejen. Der orienteres om tandsygdomme, kost, hjemmetandpleje samt ansvar for egen tandsundhed. På 4. klassetrin tilbydes alle børn et intensivt kursus i tandbørstning på skolen.

16 og 17-årige
Unge på 16 og 17 år kan frit vælge at modtage gratis tandpleje på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Ved ønske om tandlægeskift skal Tandplejens kontor have besked inden skift kan ske. Tandbehandling som er i gang skal gøres færdig først.

Fritvalgsordningen
Fritvalgordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Lemvig Kommune stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Lemvig Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter gældende takster i Børn og Unge Tandplejen.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Efter henvisning fra dit barns tandlæge vurderer en specialtandlæge dit barn for eventuelle funktionelle tandstillingsfejl, der kræver behandling efter Sundhedsstyrelsens regler. Hvis specialtandlægen vurderer, at der er behov for tandregulering tilbydes gratis behandling i det fælleskommunale tandreguleringscenter, i Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN), der ligger i Struer. www.ctn.dk

Ved behov for andre specielle behandlinger vil disse så vidt muligt blive foretaget på den lokale tandklinik. Der kan f.eks. være tale om tandoperationer eller bidfunktionsbehandlinger.

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse i forbindelse med børne- og ungdomstandpleje.

Har du en varig funktionsnedsættelse, og svært ved uden hjælp at fungere i en almindelig hverdag, kan du søge om specialiseret tandpleje. Det skal være udelukket, at du kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Henvisning
Du skal visiteres til speciale tandpleje og du skal derfor have en henvisning fra en fagperson. Henvisningen kan komme fra egen læge, tandlæge eller sygeplejefagligt- eller pædagogisk personale.

Alle henvisninger skal ske på en særlig henvisningsblanket og sendes til overtandlæge Marianne Blegvad, Tandplejens kontor, Nissumvej 10, 7620 Lemvig eller elektronisk til: tandplejen@lemvig.dk

Når henvisningen er modtaget indkaldes du en tandfaglig vurdering.
Det er dit tandplejebehov og funktionsniveau, der ligger til grund for beslutningen om, hvorvidt du tilhører målgruppen for specialtandpleje.

Hvad koster det
Der er en maksimal egenbetaling på 2.010 kr. årligt (2020). Børn og unge under 18 år betaler ikke noget.
Betalingen dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse, som ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er nødvendig og realistisk at gennemføre.

Hvor foregår det
Tandplejetilbuddet foregår oftest på den regionale specialtandplejes klinik på Holstebro Sygehus, Danmarksgade, 7500 Holstebro eller i Viborg.

Det er den tandlæge, der foretager visitationen, der bestemmer, hvor specialtandpleje kan tilbydes.
Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Hvis du har et varigt funktionstab og din egenomsorg er så begrænset, at du ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger, kan du visiteres til omsorgstandpleje.

Visitation til omsorgstandpleje foretages af kommunens områdeledere.
Ordningen administreres af Lemvig kommunale tandpleje. Du kan læse mere om Omsorgs og special tandpleje her.

Deltagelse i omsorgstandplejen koster 540 kr. årligt (2020). Beløbet trækkes over din pensionsudbetaling i 12 rater. Beløbet dækker:

 • Regelmæssige undersøgelser
 • Nødvendig tandbehandling
 • Tandrensning
 • Forebyggende behandling
 • Vejledning i at passe og pleje tænder og proteser
 • Reparation af proteser og evt. nye proteser

Tilbuddet om omsorgstandpleje tager hensyn til dit behov samt de realistiske muligheder for at gennemføre behandling.

Du kan frit vælge at modtage omsorgstandpleje hos:

 • Tandlæger fra Den Kommunale Klinik
 • Privatpraktiserede tandlæger
 • Kliniske tandteknikere

Tandplejens kontor skal have besked på en tilmeldingsblanket som du får hos områdelederen.

Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Der er etableret tandlægevagtordning i weekender og helligdage på tandklinikken på Holstebro Sygehus, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro. Klinikken er åben kl. 12-15 og vagthavende tandlæge kan træffes på telefon 40 51 51 62.

For børn og unge tilmeldt tandplejen vil udgiften til nødbehandling blive betalt at Lemvig Kommune.