Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Sundhedstilbud


Tandplejen
Børn og unge op til 18 år bliver tilbudt eftersyn i den kommunale tandpleje. De går til kontrol og behandling hos den kommunale tandlæge.

Fold alle ud

Tandpleje for 0-18 årige

Alle børn og unge under 18 år, der bor i Lemvig Kommune tilbydes gratis tandpleje på den kommunale tandklinik på Nissumvej 10, Lemvig.

Tandplejen lægger vægt på at give det enkelte barn et tandplejetilbud, der passer til barnets aktuelle behov. Forebyggelse, omsorg og tryghed er nøgleord i tandplejens virke.

Et godt forældresamarbejde prioriteres højt. Tandplejen ønsker, at børnenes forældre tager ansvaret for deres børns tandsundhed mindst indtil 4. klassetrin.

Journalføring

Hver gang et barn er til tandlæge noteres barnets tandstatus, dvs. antal plomber, antal nye huller, tandkødets tilstand og tandstillingen i journalen.

Desuden noteres helbredsmæssige oplysninger med betydning for tandbehandling f.eks. allergi eller hjertefejl.

Førskolebørn

Barnet tilknyttes automatisk tandplejen fra fødslen. Omkring dette tidspunkt udsender tandplejen en lille informationspjece til hjemmet om kommunens tandplejetilbud.

Omkring 10 måneders alderen indkalder tandplejen barnet og dets forældre til det første besøg på klinikken. Selvom barnet kun har ganske få eller ingen tænder, vil vi gerne se barnet så tidligt for at forebygge uvaner og sammen hjælpe barnet til at bevare sunde tænder.

Det er vigtigt, at barnet bliver gjort fortrolig med tandklinikken, således at tandlægebesøg bliver til en god og tryg oplevelse. Forældrene orienteres løbende om tandpleje svarende til barnets behov samt om, at hjemmet har et vigtigt ansvar for barnets tandsundhed.

Herefter indkaldes barnet til regelmæssige undersøgelser efter individuelle behov.

Skolebørn

Alle skolebørn indkaldes individuelt efter aktuelt behov. For børn med ringe risiko for huller kan der være adskillige måneder mellem tandeftersyn, mens børn med stor risiko for huller indkaldes hyppigere. Tandplejen ønsker, at forældrene følger deres børn til tandlæge mindst til og med 4. klassetrin for at styrke samarbejdet mellem hjem og tandpleje.

Under skoleforløbet får udvalgte årgange besøg af tandplejen. Der orienteres om tandsygdomme, kost, hjemmetandpleje samt ansvar for egen tandsundhed. På 4. klassetrin tilbydes alle børn et intensivt kursus i tandbørstning på skolen.

16 og 17 årige

Unge på 16 og 17 år kan frit vælge at modtage gratis tandpleje på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Ved ønske om tandlægeskift skal Tandplejens kontor have besked inden skift kan ske. Tandbehandling som er i gang skal gøres færdig først.

Fritvalgsordningen

Fritvalgordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Lemvig Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Lemvig Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud incl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Tandregulering og andre specielle behandlinger

Efter individuelt behov bliver børn vurderet af en specialtandlæge for eventuelle funktionelle tandstillingsfejl, der kræver behandling efter Sundhedsstyrelsens regler. Hvis specialtandlægen vurderer, at der er behov for tandregulering tilbydes gratis behandling i det fælleskommunale tandreguleringscenter: Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN), der ligger i Struer. www.ctn.dk

Ved behov for andre specielle behandlinger vil disse så vidt muligt blive foretaget på den lokale tandklinik. Der kan f.eks. være tale om tandoperationer eller bidfunktionsbehandlinger.

Kørsel: Der ydes ikke befordringsgodtgørelse i forbindelse med børne- og ungdomstandpleje.

Fold alle ud

Tandlægevagt

Der er etableret tandlægevagtordning i weekender og helligdage på tandklinikken på Holstebro Sygehus, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro. Klinikken er åben kl. 12-15 og vagthavende tandlæge kan træffes på telefon 40 51 51 62.

For børn og unge tilmeldt tandplejen vil udgiften til nødbehandling blive betalt at Lemvig Kommune.

Specialtandpleje

Hvad siger loven
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der pga. betydelig og varig nedsat funktionsevne ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Ud over de nævnte persongrupper kan også visse personer med cerebral parese, svær autisme samt andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, eksempelvis hårdt ramte sklerosepatienter henvises til Specialtandplejen. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand.

Henvisning
Henvisning til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte øvrige tandplejetilbud. Denne bedømmelse foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende person. Henvisningen kan komme fra egen læge, tandlæge eller sygeplejefagligt- eller pædagogisk personale.

Alle henvisninger skal ske på en særlig henvisningsblanket og sendes til overtandlæge Marianne Blegvad, Tandplejens kontor, Nissumvej 10, 7620 Lemvig eller elektronisk til: tandplejen@lemvig.dk. 

Visitation
Når henvisningen er modtaget indkaldes patienten og der foretages en tandfaglig vurdering, om hvor patientens tandpleje bedst tilgodeses og det vurderes om patientens tandpleje kan foregå på et mindre specialiseret niveau.

Grundlæggende er det patientens tandplejebehov og funktionsniveau, der ligger til grund for beslutningen om, hvor vi mest hensigtsmæssigt tilbyder tandpleje.

Hvad koster det
Der er en maksimal egenbetaling på 1.975 kr. årligt (2019). Børn og unge under 18 år betaler ikke noget.

Betalingen dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse, som der ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er behov for og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i narkose.

Hvor foregår det

Tandplejetilbuddet foregår oftest på den regionale specialtandplejes klinik på Holstebro Sygehus, Danmarksgade, 7500 Holstebro. Mindre specialtandplejebehandlinger kan evt. tilbydes på Lemtorp klinikken, Nissumvej 10, 7620 Lemvig.

Det er den tandlæge, der foretager visitationen, der bestemmer, hvor specialtandpleje kan tilbydes.
Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Yderligere oplysninger fås hos overtandlæge Marianne Blegvad telefon 96 63 18 02.

 

 

 


Sundhedsplejen
Sundhedsplejersker er sygeplejersker, der har en videregående teoretisk uddannelse som sundhedsplejerske, samt flere års praktisk erfaring fra arbejde på børneafdeling, barselsafdeling og hjemmepleje.
Sundhedsplejen anvender et elektronisk journalsystem, hvortil man har adgang som forældre.

Sundhedsplejerskerne samarbejder om at skabe et ensartet tilbud om sundhedspleje til alle børnefamilier i Lemvig Kommune og om at skabe en sundhedspleje af høj faglig kvalitet.
Sundhedsplejen omfatter alle børn i alderen 0-16 år.
Sundhedsplejersker har journalpligt, underretnings- og tavshedspligt.

Fold alle ud

Kontakt Sundhedsplejen i Lemvig Kommune

Afsnitsleder Helle Øster Enstrøm
Telefon: 96 63 10 32
Mobil: 21 51 78 28
E-mail: helle.oster.enstrom@lemvig.dk

Sundhedsplejerske Ellen Wichmann
Telefon: 96 63 13 01
Mobil: 30 53 73 69
E-mail: ellen.wichmann@lemvig.dk

Sundhedsplejerske Laila Hjortkær Olesen
Telefon: 96 63 12 98
Mobil: 2967 7825
E-mail: laila.hjortkaer.olesen@lemvig.dk

Sundhedsplejerske Heidi Borg Agger
Telefon: 96 63 12 99
Mobil: 30 53 73 74
E-mail: heidi.borg.agger@lemvig.dk

Sundhedsplejerske Majbritt Mollerup Bach
Telefon: 96 63 13 04
Mobil: 21 74 53 96
E-mail: majbrit.mollerup.bach@lemvig.dk

Sundhedsplejerske Lise Kaalund Meyer
Telefon: 96 63 13 00
Mobil: 29 67 78 26
E-mail: lise.kaalund.meyer@lemvig.dk

Sundhedsplejens Telefonvagt i Region Midtjylland
Telefon 70 20 80 18, træffes alle dage kl. 17.00 – 19.00

 

Gravide

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til gravide familier med særlige behov. Besøg sker efter henvisning fra jordemoder, læge eller sagsbehandler.

I er også velkommen til selv at tage kontakt, hvis I har behov for besøg.

Besøget kan handle om

  • forventninger til fødsel, barn og forældrerolle
  • ændringer i familien og i parforholdet
  • praktiske forberedelser
  • amning
  • sundhedsplejens tilbud

Det er en fordel, hvis begge de vordende forældre er til stede under besøget.
 

Hjemmebesøg til spædbørnsfamilier

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle spædbørnsfamilier i Lemvig Kommune.
Er du førstegangsfødende, får du følgende tilbud:

2 besøg indenfor de første 2-3 uger
1 besøg ved ca. 8 uger
1 besøg ved 4-6 måneder
1 besøg ved 8-10 måneder

Er du flergangsfødende, får du følgende tilbud:

2 besøg indenfor de første 2-3 uger
1 besøg ved ca. 8 uger
1 besøg ved ca. 6 måneder

Der kan altid aftales yderligere besøg, hvis I eller sundhedsplejersken vurderer, at der er behov herfor.
Under hjemmebesøget undersøger sundhedsplejersken barnet, og det bliver målt og vejet.
Sundhedsplejersken vejleder om amning og om barnets ernæring i øvrigt.

Hun vurderer barnets udvikling og vejleder om barnets behov og sunde udvikling, fysisk, psykisk og socialt.

Sundhedsplejersken yder støtte til familiedannelse og til etablering af tilknytning mellem barn og forældre.
 

Besøg efter behov

I kan i en periode få behov for råd og vejledning ud over de fastsatte besøg. Derfor er der mulighed for at få behovsbesøg for såvel førstegangs- som flergangsfødende.

Du er i det hele taget altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken om vejledning angående dit barn. - Dette gælder uanset dit barns alder.
 

Mødregrupper

Så vidt muligt får alle kvinder med spædbørn tilbud om at deltage i en mødregruppe med typisk 4-6 deltagere. Formålet med grupperne er, dels at skabe netværk for kvinden i barselsperioden, dels at skabe gode rammer for erfaringsudveksling og for sundhedsformidling.

Sundhedsplejersken sammensætter grupperne, så deltagernes børn er omtrent lige gamle eller har andre fælles træk. De kan f.eks. være tvillinger eller for tidligt fødte. Grupperne mødes på skift hos hinanden, og aftaler selv hvor ofte.

Sundhedsplejersken deltager ikke i møderne.
 

Åbent hus i Sundhedsplejen

Åbent Hus i sundhedsplejen er et tilbud hvor I kan komme og tale med en sundhedsplejerske, og samtidig møde andre forældre med små børn.

I har også mulighed for at veje barnet, og indimellem vil der være et indlæg fra en af faggrupperne i Børne- og Familiecenteret.

Medbring selv legetøj og mad. Ønsker du at få dit barn vejet, medbring da en stofble.

Ved aflysning og ferier:
Se opslag på Facebook.

Sted: Børne- og Familiecenteret, Vasen 14B, 3. sal, 7620 Lemvig.

Tidspunkt: Første onsdag i hver måned kl. 10.00 -11.30.

Målgruppe: Gravide, børn og deres forældre i Lemvig kommune.

Praktisk: Barnevognen kan stå på gangen eller tages med op i elevator til lokalet.

Oplysning vedrørende Åbent Hus kan fås hos:
Sundhedsplejen i Lemvig
Vasen 14B, 7620 Lemvig
Tlf. 96 63 13 30
 

Småbørn

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til familier med børn i alderen 1-5 år med særlige behov. Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejen, hvis du har behov for en samtale, et hjemmebesøg eller telefonisk vejledning om dit barn.
 

Tilbud til daginstitutioner

Sundhedsplejen tilbyder konsulentbistand til personale i Den kommunale Dagpleje, i vuggestuer, i børnehaver, i skoler og i SFO'er i Lemvig kommune.
 

Skolebørn

Alle elever i 0.-9. klasse er omfattet af Sundhedsplejens tilbud. Dette betyder at Sundhedsplejen har regelmæssig kontakt til alle skolebørn på såvel kommunale som private skoler.

Sundhedsplejersken har kontakt til alle børn på følgende klassetrin:

0. klasse

1. klasse

6. klasse

8. klasse

Pubertetsundervisning aftales individuelt med skolerne.
 

Skolesundhed.dk

Alle børn og deres forældre vil fra skoleåret 2017/18 komme til at stifte bekendstkab med det internetbaserede spørgeskema på skolesundhed.dk.

Resultaterne af besvarelserne vil danne baggrund for, hvilken indsats eleverne tilbydes af sundhedsplejersken.

Læs mere herom på skolesundhed.dk

 

Besøg på lørdage og enkelte søgnehelligdage

Sundhedsplejen tilbyder alle familier besøg 4. eller 5. dag efter fødslen – også om lørdagen og enkelte søgnehelligdage.

Alle familier, der er udskrevet fra hospital indenfor 72 timer eller har født hjemme, vil modtage tilbud om tidligt barselsbesøg af sundhedsplejerske 4. eller 5. dag efter fødslen ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Formålet med det tidlige barselsbesøg er at føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelser på grund af ernæringsmæssige problemer, gulsot, ammeproblemer og brystbetændelse hos moderen.

Familien bliver udskrevet hurtigt efter fødsel. Nuværende er tilbuddet i RegionMidtjylland, at ukomplicerede flergangsfødende kan være på hospitalet 4 timer efter fødsel og ukomplicerede førstegangsfødende 48 timer.

Sundhedsplejen i Lemvig Kommune er indgået et samarbejde med Struer Kommune om vagtordningen.

Studerende

I sundhedsplejen vil der i perioder være sygeplejerskestuderende og sundhedsplejerskestuderende. Sundhedsplejen i Lemvig er praktikplads for de studerende, og dermed forpligtet til at tage de studerende med ud på hjemmebesøg og ud i skolesundhedsplejen.

Sygeplejerskestuderende er i en kort praktik i sundhedsplejen, og følges altid med en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejestuderende er i praktik tre måneder ad gangen under deres uddannelse. Sundhedsplejerskestuderende skal løse selvstændige opgaver. Derfor vil nogle familier få flere besøg af en sundhedsplejerskestuderende, men der vil i alle situationer være en uddannet sundhedsplejerske der følger forløbet tæt.

Alle studerende arbejder under tavshedspligt.