Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Områdefornyelse i landsbyklyngen Ramme-Lomborg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har april 2018 godkendt det områdefornyelsesprogram, der blev igangsat på borgermødet i Rammehallen d. 27. september 2017.

Staten har hermed meddelt endeligt tilsagn på 2 millioner kroner til områdefornyelse af landsbyklyngen, med de 4,2 millioner kroner Lemvig Kommune har afsat til projektet og de 550.000 kr. kommunen yderligere besluttede at afsætte til fornyelse af relevant gadebelysning er der dermed i alt 6,75 millioner kroner til rådighed.

Områdefornyelsesprojektet skal være afsluttet marts 2023.

Der er afholdt borgermødet d. 23. maj 2018 i Rammehallen, på mødet blev områdeprogrammet præsenteret og følgegruppe oprettet. Ønsker man at deltage i arbejdet i forbindelse med indsatsområderne (se mere på linket nedenfor) kan henvendelse ske til Lotte Juul

 

Fold alle ud

Det er i områdefornyelsen højt prioriteret at få de to byer til at fremstå som en fælles enhed. Derfor arbejdes der med at lave fælles principper for bearbejdelse af tomme grunde, beplantning, byrumsinventar og skiltning.

Der er på denne baggrund udarbejdet skitseoplæg til fælles skiltning med informationstavler og henvisningsskilte, et pallemøbler, som skal indgå i indretning af de tomme grunde, en Ramme-Lomborg bænk udviklet i samarbejde med Kota beton, samt en pavillon med overdækkede siddepladser.

Herudover er udarbejdet principper for indretning af tomme grunde efter nedrivning. Elementer, der skal indgå i indretningen, er: Et staudebed, et pallemøbel, græs med engblomster samt lindetræer.

Tomme grunde på Algade 14-18 samt Strøggade 12 er besluttet indrettet efter de beskrevne principper. Anlæg forventes udført i foråret 2020.

Byrumsinventar samt principper for indretning af tomme grunde er godkendt af Teknik og Miljøudvalget den 13. maj 2019.

Projektet omfatter grundene Strøggade 21 og 23. Grundene indrettes til fælles grønt område med moduleret terræn med mindre bakkeøer beplantet med træer og langt blomstergræs. Øvrig del af grunde-ne etableres med klippet græs og rundt på arealet placeres egestammer, kampesten samt borde og bænkesæt til leg og ophold. Herudover etableres en plads med en række pavilloner indeholdende opbevaringsskur og overdækkede siddepladser. Tilsammen danner de to arealer en grøn port ved indkørslen fra Strøggade og samtidig en afskærmning for beboerne på Lærkevej mod Strøggade.

De ubebyggede grunde – Lærkevej 12-22 - udlægges i højt blomstergræs med klippede stier og en stor cirkelrund klippet plads med mulighed for boldspil. Der etableres træer på arealet for at give et mere grønt og attraktivt indtryk. Træerne placeres i tilknytning til skel mellem de udlagte grunde, og vil dermed kunne bevares og ikke være til hinder for byggeri, men tværtimod være et positivt tilskud ved salg.

Anlægsprojektet er opstartet i november 2019.

Området består af pladsen foran Børnehuset, pladsen ved vandværket syd for vejen samt den gamle børnehavegrund (Lomborgvej 80). Området ligger centralt i Lomborg og gennemskæres af Lomborgvej. Der ønskes en samlet løsning på tværs af vejen, således at pladsdannelsen også kan få en vis hastighedsdæmpende karakter. Området skal fortsat fungere som p-plads og velkomstareal til Børnehuset og aktivitetsområdet i Lomborgskoven samt vende- og holdeplads for busser. Herudover skal den gamle børnehavegrund, efter nedrivning af bygningerne, forskønnes og indgå i området med mulighed for forskellige aktiviteter.

Udvikling af pladsen sker i tæt samarbejde med arbejdsgruppen bestående af lokale borgere. Anlægsstart forventes i efteråret 2020.

Området omkring Lomborg Forsamlingshus ønskes forskønnet. Området skal indrettes med parkering og evt. mulighed for ude- og legeophold. Omdannelsen skal være med til at skabe nogle gode velkomstrammer omkring huset.

Projektet er planlagt til opstart i efteråret 2021, hvor den første fase omhandler borgerinddragelse.

Området omfatter den tidligere genbrugsplads for enden af Stationsvej i Ramme. Det overordnede ønske har været at forskønne pladsen - særligt set fra toget. Der er med udgangspunkt i et begrænset budget og ønsket om forskønnelse valgt at samle indsatsen ét sted med et meget synligt og markant element til at samle pladsen. Ideen er at lave en lille grøn lommeplads på arealet. Pladsen tænkes rummeligt med et "loft" dannet af kronerne fra en række små enstammede træer samt tre græsklædte legehøje. Pladsen anlægges som en cirkel med kantning af gule teglklinker. Herudover foretages der en oprydning i den beplantning, der omkranser den eksisterende parkeringsplads  - dårlige træer fjernes, øvrig beplantning gås igennem og skæres ned i samme højde, så der opnås en mere ensartet ramme omkring pladsen.

Skitseforslaget er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16.12.2019. Anlægsstart er planlagt til foråret 2020.

Der er i 2010 etableret cykelsti mellem Ramme og Lomborg. Men afslutningen af cykelstien i Ramme er ikke optimal. Der ønskers derfor etableret en løsning, der viderefører cykelstien så langt frem til Ramme Skole som muligt.

Der har været undersøgt en lang række forskellige linjeføringer, og der er på denne baggrund truffet beslutning om at lade cykelstien gå ned over Ramme Å og koble den på den eksisterende sti nord for Sundsdahlvej og frem til Sandholm Plads. Stien vil blive asfalteret og der vil blive etableret belysning langs med stien.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 2. december 2019 den valgte linjeføring og besluttede samtidig, at der kan bevilliges et tilskud fra cykelstipuljen på ca. 450.000 kr. for at sikre, at stien udføres med asfalt og belysning og overgår til offentlig sti.

Anlægsstart er planlagt til august 2020.

Det er en højt prioriteret indsats at – om muligt – etablere yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger i begge byer. Desuden ønsker man – både som mulige hastighedsdæmpende foranstaltninger og som forskønnelse og fælles identitetsskabende elementer - etableret en eller anden form for byporte i landsbyklyngen.

Anlægsstart er planlagt til foråret 2020.

I dag står der en række busskure i Ramme og Lomborg, som desværre er både for få, forkert placerede og ikke særlig flotte. Der ønskes en opgradering af busskurenes udformning samt en gennemgang af placeringen ift. at finde den rigtige placering.

Projektet forventes opstartet i efteråret 2021.

Lemvig Kommune ønsker som led i det generelle løft i hele landsbyklyngen at forny og forbedre belysningen i byerne.

Som led i realisering af de beskrevne pladser – fx ved Børnehuset – vil det være relevant samtidigt at arbejde med en forbedring af belysningen.

Gadebelysningen igennem de to byer er udskiftet i 2018.

Der er gennemført en boligsocial indsats i Ramme Lomborg, hvorunder alle private udlejningsboliger er blevet gennemgået. Der er i den forbindelse truffet aftaler om nedrivning og istandsættelse af en række ejendomme.

I arbejdet med de kulturelle indsatser har man igangsat forskellige projekter med formål at øge det brede samarbejde mellem områdets foreninger og skabe grobund for flere fælles arrangementer. Herudover er der igangsat et arbejde omkring opsætning af digitale infoskærme samt en eventuel sammenlægning mellem en række lokale foreningsblade.